CXO.Asia

ผู้เขียน : CXO.Asia

อัพเดท: 10 ต.ค. 2006 11.45 น. บทความนี้มีผู้ชม: 4829 ครั้ง

ขณะนี้ประเทศของเรากำลังเจ็บป่วยเรื้อรัง จนอาการลุกลามรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ
การแก้ไขเฉพาะหน้าเพื่อรักษาชีวิตนั้น น่าจะต้องผ่าตัดครั้งใหญ่ ในจุดหลักๆ ก่อน
แต่อย่างไรก็ตาม การผ่าตัดใหญ่ หรือการปฎิรูป ยังไม่ใช่คำตอบสุดท้าย หรือสิ่งวิเศษ
สามารถแก้ไขทุกอย่างได้ และทำให้ทุกอย่างๆ ดีขึ้น อย่างยั่งยืน ยาวนาน


ตอนที่ ๑

ขณะนี้ประเทศของเรากำลังเจ็บป่วยเรื้อรัง จนอาการลุกลามรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ

การแก้ไขเฉพาะหน้าเพื่อรักษาชีวิตนั้น น่าจะต้องผ่าตัดครั้งใหญ่ ในจุดหลักๆ ก่อน

แต่อย่างไรก็ตาม การผ่าตัดใหญ่ หรือการปฎิรูป ยังไม่ใช่คำตอบสุดท้าย หรือสิ่งวิเศษ

สามารถแก้ไขทุกอย่างได้ และทำให้ทุกอย่างๆ ดีขึ้น อย่างยั่งยืน ยาวนาน

 

เครื่องมือวินิจฉัยโรค อาการ เพื่อให้การผ่าตัดรักษา ได้ถูกต้อง กระชับ เข้าใจง่าย

ถูกจุดมากที่สุด มีสามอย่างคือ ความกล้าหาญ ความซื่อตรง และสติปัญญา

 

การรักษาต้องทำทั้งด้าน กายภาพ และด้านจิตใจ

การเมือง เศรษฐกิจ และการศึกษา ที่ได้กล่าวถึง เป็นส่วนที่เห็นชัดทางกายภาพ

 

ในด้านจิตใจนั้น ได้พิจารณาจุดที่เราควรดูแลอย่างไกล้ชิด อย่างเอาใจใส่ และรักษาอย่างต่อเนื่อง

มีสามอย่างคือ ความกลัวและความเชื่อ  ศรัทธา ความงมงาย

 

ในด้านสติ เราได้พิจารณา ถึงความสำคัญของสติ ที่เป็นพรสวรรค์อันเฉพาะพิเศษยิ่ง

เป็นแก่นของมนุษย์ ถ้าไม่มีเลย แสดงว่าเราสูญเสีย หรือตายไปจากความเป็นมนุษย์ จากภายใน

 

วันนี้เราจะลองพิจารณา เพิ่มเติม สองสิ่ง คือ สามเหลี่ยม กาย วาจา ใจ และประโยชน์สูงสุดที่ได้เกิดมาในฐานะมนุษย์

 

อันดับแรก เราจะลองพิจารณา เงื่อนไขอะไร ที่ทำให้เราสามารถได้รับ ประโยชน์สูงสุดที่ได้เกิดมาในฐานะมนุษย์

 

สตินั้นย่อมเป็นบ่อเกิดของปัญญาเสมอ สติปัญญา จึงเป็นสิ่งที่คู่กัน เหนี่ยวนำซึ่งกันและกัน

สติปัญญานั้น ย่อมเป็นแก่นที่เหนี่ยวนำ ความกล้าหาญ ความซื่อตรง ก่อให้เกิด

ทิศทางที่ถูกต้อง ชุดกุญแจที่ถูกต้อง ที่สามารถปลดล็อก พันธนาการ อันแยบยลทั้งปวง

ให้เราเป็นอิสระ สามารถปลดปล่อยพรสวรรค์และความสามารถ อันแท้จริงออกมาได้

และได้รับประโยชน์สูงสุดที่ได้เกิดมาในฐานะมนุษย์

 

สติปัญญานั้น เกิดขึ้น และสามารถพัฒนาให้เข้มแข็ง เิพิ่มมากขึ้น ได้ในมนุษย์เราทุกคน

คล้ายพลังงานหรือแรงดึงดูด ที่สามารถดึงดูดความดีงาม หรือดึงดูดความเลว ขึ้นกับเงื่อนไข

 

หากสติปัญญาบริสุทธิ์ดีงาม ย่อมเป็นพลังงานที่ดี และคอยดึงดูด พลังงานที่ดี และความดีงามต่าง เข้าหาตัวเรา

หากสติปัญญานั้นหม่นหมอง มืดมัว ย่อมเป็นพลังงานที่เลว และคอยดึงดูด ความเลว ความซวยทั้งหลาย เข้าหาตัวเราแทน

 

สติปัญญา นั้นเป็นดุจพลังงาน ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐาน คือตัวมนุษย์เรา ซึ่งประกอบไปด้วย กาย วาจา ใจ

กาย วาจา ใจ นั้นย่อมเป็นดุจสามเหลี่ยมเบอร์มิวดา เป็นสนามพลังงานที่คอยเหนี่ยวนำ สติปัญญา

ให้เิกิดขึ้น เติบโต คงอยู่ในตัวเรา คล้ายๆกับแรงดึงดูดของโลก ที่ทำให้สิ่งต่างๆเิกิดขึ้น และคงอยู่ได้

 

อันดับสอง เราจะพิจารณาถึงความสำคัญของสามเหลี่ยม กาย วาจา ใจ

 

ลองพิจารณาดูว่า หากตัวเรา ยังหมั่นคิดเลว พูดเลว ทำเลว เีบียดเบียนผู้อื่นอยู่เสมอๆ

ตัวเราจะเป็นสนามพลังงานที่เลว ที่คอยดึงดูดความเลว ความเดือดร้อน เข้าหาตัวเรา อย่างมีประสิทธิภาพเพียงใด

ตัวเรานั้นย่อมยากที่จะ หลีกเลี่ยง ผลเลว ทั้งทางตรง และทางอ้อม ที่มุ่งเข้ามาหาตัวเราได้

 

ลองพิจารณาดูว่า หากใจคิดเลวเพียงอย่างเดียว แต่กายทำดี วาจาดี จะเป็นอย่างไร

สามเหลี่ยมย่อมมีสามด้าน เราอาจต้านทานความเลวได้สองด้าน ด้วยสองความดีคือกาย และวาจา

แต่ความเลวนั้น ย่อมโดยดึงดูดเข้ามาทางใจ ตัวเราย่อมไม่สามารถ รอดพ้นความเลวทั้งปวงได้ ในที่สุด

 

จะเห็นว่า กาย วาจา ใจ เป็นสามเหลี่ยมที่ไม่สามารถ แยกจากกันได้

ไม่มีด้านใดด้านหนึ่งที่เลว แล้วด้านที่เหลือจะดีอยู่ได้ ต้องเป็นเหมือนกันทั้งสามด้าน

ต้องดีครบ ทั้งสามด้าน ถึงจะรอดพ้นจาก ความเลว ความซวยทั้งปวงได้

ต้องเป็นด้านที่ดีทั้งสามด้าน จึงจะเป็นสนามพลังงานที่ดีได้ และดึงดูดความดีงามทั้งปวงได้

 

สามเหลี่ยมกาย วาจา ใจ ที่ดี บริบรูณ์ ครบทั้งสามด้านนั้น

จะเป็นสนามพลังงานที่ดี บริบรูณ์ เหนี่ยวนำ สติปัญญา ให้เกิดขึ้น เติบโต คงอยู่ในตัวเรา

คล้ายๆกับแรงดึงดูดของโลก ที่ทำให้สิ่งต่างๆเิกิดขึ้น และคงอยู่ได้

 

สติปัญญา เป็นดุจพรสวรรค์หลัก เป็นดุจพลังงานหลักคอย เหนี่ยวนำ

ดึงดูด หลักความดี และคุณงามความดีทั้งปวง เข้าหาตัวเรา อย่างเหมาะสม

ถูกต้อง มีคุณภาพและรวดเร็ว

 

สามเหลี่ยมกาย วาจา ใจ ที่ดี บริบรูณ์ นั้นจะต้องเติบโต เข้มแข็ง อย่างต่อเนื่อง

มีสติ มีปัญญา มีภูมิคุ้มกันที่ดี ต่อพลังงานที่เลว ที่จะเกิดขึ้นกับเรา ทั้งทางตรง และทางอ้อม

ยังเป็นเงื่อนไขหลัก ที่สามารถปลดล็อก พรสวรรค์และความสามารถของมนุษย์เราได้อย่างแท้จริง

 

จะเห็นว่า เราต้องอาศัย การฝึกฝน การปฎิบัติ อย่างเข้มแข็งต่อเนื่อง ไม่มีที่สิ้นสุด

เพื่อเป็นมนุษย์ผู้มี กาย วาจา ใจ สูง ประกอบด้วยสติปัญญา เข้มแข็ง บริบรูณ์

เพื่อเป็นอิสระจาก ตัวล็อกทั้งหลาย พันธนาการอันแยบยลทั้งปวง

เพื่อดำรงตน อยู่ได้ อยู่เหนือ กระแสการเปลี่ยนแปลงที่ไหลบ่า อย่างไม่สิ้นสุด เช่นกัน

 

ขอทุกท่านจงถึงพร้อม ด้วยสามเหลี่ยมกาย วาจา ใจ ที่ดี

ได้รับประโยชน์สูงสุดที่ได้เกิดมาในฐานะมนุษย์

 

ด้วยการเลือกใบไม้เพียงหยิบมือที่เหมาะสม

ด้วยชุดกุญแจที่เหมาะสม ขอจงโชคดี

 


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที