tobtab

ผู้เขียน : tobtab

อัพเดท: 18 ต.ค. 2008 14.43 น. บทความนี้มีผู้ชม: 154514 ครั้ง

เรียงความ อุตสาหกรรมกับสิ่งแวดล้อม

การที่จะพัฒนาประเทศคงปฏิเสธไม่ได้ที่จะให้มีการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมซึ่งจะช่วยให้เศรษฐกิจภายในประเทศดีขึ้นและส่งผลให้ประชาชนมีงานทำงานมีรายได้เพื่อใช้ในดำรงชีพ แต่ทั้งนี้และทั้งนั้นการพัฒนาประเทศจะเป็นไปอย่างมั่นคงก็จะต้องอาศัยทรัพยากรทางด้านธรรมชาติและการพัฒนาคุณภาพความสามารถของประชากรในประเทศด้วย ซึ่งในการพัฒนาด้านประชากรนั้นต้องมีทั้งการพัฒนาทางด้านของจิตใจและสติปัญญา ซึ่งสิ่งที่สำคัญในการพัฒนาของทุกๆด้านนั้นคือสิ่งแวดล้อม จึงทำให้ทั้งอุตสาหกรรมกับสิ่งแวดล้อมมีความเกี่ยวข้องกัน
ในปัจจุบันนั้นการลงประกอบกิจการในด้านอุตสาหกรรมนั้นได้รับความนิยมพอสมควร เพราะให้ผลตอบแทนดีพอสมควร ซึ่งการที่มีการลงทุนในด้านอุตสาหกรรมนั้นมีทั้งประโยชน์และก็โทษด้วยกัน หากมองในด้านของบวกแล้วการลงทุนด้านอุตสาหกรรมนั้นมีประโยชน์อย่างมากมาย อย่างเช่นในด้านของเศรษฐกิจซึ่งจะทำให้เศรษฐกิจภายในของประเทศดีขึ้นส่งผลให้ประชากรในประเทศมีรายได้มากขึ้นนอกจากนี้ยังส่งผลไปถึงการพัฒนาประเทศ แต่ทว่าอุตสาหกรรมนั้นไม่ได้มีแค่เพียงประโยชน์เท่านั้น ซึ่งหากเรามองในด้านลบของการอุตสาหกรรมแล้ว อุตสาหกรรมก็มีโทษไม่น้อยไปกว่าประโยชน์ของมันเลย โดยเฉพาะในด้านสิ่งแวดล้อมนั้นได้รับผลกระทบอย่างมากอย่างมากจากการที่มี่โรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งปัญหาที่ทุกๆคนรู้จัก ก็คือ ปัญหาโลกร้อน ทั้งนี้สาเหตุหนึ่งของการเกิดภาวะโลกร้อนก็ คือ การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างหนึ่งจากการที่มีโดรงงานอุตสาหกรรม นอกจากนี้การที่มีโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นยังส่งผลกระทบให้ทรัพยากรทางด้านสิ่งแวดล้อมลดลงไป นี้คือตัวอย่างผลเสียของอุตสาหกรรม ซึ่งจะเห็นว่าการที่มีโรงงานอุตสาหกรรมมากๆก็ไม่ใช่วิธีที่ดีในการพัฒนาประเทศเพราะว่าการที่มีโรงงานอุตสาหกรรมมากทำให้สภาพแวดล้อมเสื่อมเสียไป ส่งผลกระทบให้การพัฒนาทางด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจลดลงเนื่องจากการที่สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมเป็นผลให้เกอดมลพิษและปัญหาต่างๆตามมา แต่ทว่าปัญหาต่างเหล่านี้ไม่ใช่ว่าไม่มีทางที่จะป้องกันหรือแก้ไขเลย ซึ่งสามารถทำได้โดยการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบในบริเวณรอบๆโรงงานอุตสาหกรรม เช่น การทำบ่อพักนำเสียไว้เพื่อทิ้งให้ของเสียตกตะกอนเสียก่อนแล้วจึงปล่อยออกไปสู่ท่อทิ้งน้ำซึ่งจะช่วยให้น้ำที่ปล่อยออกไปนั้นไม่ก่อมลพิษต่อสาธารณชนหรือจะเป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการที่ดำเนินกิจการอุตสาหกรรมอย่างห่วงใยสิ่งแวดล้อมซึ่งสามารถทำได้โดยการที่มีการวางแผนการจัดการ การสำรวจพื้นที่และผลกระทบต่างๆที่ตามมาหากมีการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมบริเวณนั้น แล้วนำมาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่โดยคำนึงถึงผลกระทบที่ตามมาทั้งทางด้านสิ่งแวดล้อมและอื่นๆ ซึ่งเป็นการช่วยได้อย่างมากในการลดปัญหาสิ่งแวดล้อม และยังช่วยให้ประเทศพัฒนาไปอย่างมั่นคงอีกด้วย
อุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อมนั้นมีทั้งคุณค่าและความสำคัญนอกจากนี้ยังมีความเกี่ยวเนื่องความสัมพันธ์กันในด้านต่างๆ ซึ่งอุตสาหกรรมนั้นมีทั้งโทษและประโยชน์ในเวลาเดียวกันแต่ทว่าโทษของอุตสาหกรรมนั้นมีมากมายพอสมควรและเป็นปัญหาที่แก้ยากพอสมควร ดังนั้นวิธีที่จะช่วยให้อุตสาหกรรมนั้นมีโทษน้อยลงคงหนีไม่พ้นการป้องกันปัญหาที่จะเกิดตามมาโดย การที่นำเอาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ ซึ่งจะทำให้อุตสาหกรรมนั้นมีประโยชน์อย่างมากในด้านต่างๆและยังเป็นการปฏิบัติที่แสดงให้เห็นถึงความห่วงใยสิ่งแวดล้อม ผลที่ตามมา คือ ประเทศมีการพัฒนาอย่างมั่นคง หากรู้จักการใช้ทรัพยากรทั้งทางธรรมชาติและที่มนุษย์สรรค์สร้างขึ้นอย่างรู้คุณค่า


ลดโลกร้อนด้วยเศรษฐกิจพอเพียง

บทความ ลดโลกร้อนด้วยเศรษฐกิจพอเพียง

ในปัจจุบันปัญหาที่สำคัญอย่างหนึ่งของโลกคือ ปัญหาโลกร้อนเพราะซึ่งเป็นปัญหาที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่ายในการช่วยกันแก้ปัญหา ดังนานาประเทศจึงออกนโยบายของประเทศเพื่อลดปัญหาโลกร้อน โดยเฉพาะประเทศที่เป็นผู้นำทางด้านเศรษฐกิจซึ่งมีบทบาทอย่างมากในการที่จะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกมา ดังนั้นประเทศเหล่านี้จะต้องมีนโยบายในการแก้ปัญหาซึ่งนโยบายอย่างหนึ่งก็คือการประกอบกิจการธุรกิจโดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม แต่ไม่ใช่แค่ประเทศที่พัฒนาแล้วเท่านั้นประเทศต่างๆก็มีการนำนโยบายมีมาปรับใช้เช่นกัน หนึ่งในนั้นคือประเทศไทยของเรา

จากการที่สังคมในปัจจุบันมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วทำให้ทรัพยากรทางด้านสิ่งแวดล้อมลดลงซึ่งก่อให้เกิดปัญหาทางธรรมชาติต่างๆตามมามากมาย นอกจากนี้ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วนั้นก่อให้เกิดปัญหาทางด้านสังคมตามมา ตัวอย่างปัญหาที่สำคัญอย่างเช่น การใช้ชีวิตอย่างฟุ่มเฟือยในเทคโนโลยี ซึ่งเป็นการใช้ชีวิตตามเทคโนโลยีโดยไม่มีความพอเพียงนอกจากนี้ ยังมีการใช้และกำจัดอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไม่ถูกต้องทำให้เกิดผลเสียต่อสภาพของสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นปัญหาอย่างหนึ่งที่ทำให้เกิดสภาวะโลกร้อน ด้วยความห่วงใยประชาชนของพระองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงทรงพระราชทานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับประชาชนของพระองค์ ซึ่งเป็นการใช้ชีวิตในสภาพของสังคมที่การเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆอยู่ตลอดเวลา โดยดำเนินวิถีชีวิตอยู่บนความพอเพียง พอใจกับสิ่งที่มีและยังเป็นการนำเอาความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับการดำเนินชีวิต อย่างลงตัวโดยไม่ทำลายสิ่งแวดธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังอาศัยประโยชน์จากธรรมชาติมาช่วยในการเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนเพื่อให้ประชาชนมีรายได้พอเพียงกับการดำรงชีวิต ซึ่งการดำรงชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนอกจากจะช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นการช่วยในการแก้ไขปัญหาโลกร้อน อย่างหนึ่งแล้วยังทำให้ผู้ที่ไปแนวทางในการดำรงชีวิตมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและอยู่อย่างมีความสุข ในขณะที่สังคมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว แต่ไม่เพียงเท่านี้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงยังสามารถนำไปปรับใช้กับการประกอบธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมหรือธุรกิจส่วนตัวล้วนแล้วแต่สามารถนำไปปรับใช้ได้

ในที่นี้จะยกตัวอย่างของธุรกิจอุตสาหกรรม ที่ได้ประโยชน์จากการนำปรัชญาไปใช้และยังมีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาโลกร้อน คือ การประกอบกิจการธุรกิจด้านอุตสาหกรรมนั้นโรงงานหรือบริษัทหนึ่งๆสามารถรับการลงทุนได้หลายอย่าง ซึ่งขึ้นอยู่กับว่าบริษัทนั้นประกอบธุรกิจด้านใดแต่หากว่ามีการลงทุนมากกว่ากำลังที่จะผลิตได้ แต่ด้วยความต้องการกำไรจึงตกลงรับการลงทุน ซึ่งการทำเช่นจะก่อให้เกิดปัญหาตามาเหมือนกับลูกโซ่ คือ ได้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีคุณภาพต่อไปเมื่อไม่มีคุณภาพ การลงทุนจากภายนอกก็ลดลงกำไรที่จะได้ก็ลดลง ซึ่งสุดท้ายอาจขาดทุนได้แต่หากนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ทางบริษัทก็จะรับแค่เท่าที่กำลังจะผลิตออกมาได้และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความสามารถในการผลิตของบริษัท หากทำเช่นนี้ก็จะทำให้ทางบริษัทมีกำไรและได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ซึ่งจะได้รับความเชื่อถือจากบริษัทต่าง นอกจากนี้ยังมีส่วนช่วยลดลงโลกร้อน คือ หากมีการผลิตเท่าที่จำเป็น ก็จะทำให้มีการปล่อยก๊าซที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนลดน้อยลงซึ่งก็เป็นวิธีการหนึ่งที่สามารถช่วยโลกร้อนได้ แต่หากเป็นผมก็จะกำเนินธุรกิจตามที่กล่าวมาแล้ว นอกจากนี้ผมจะช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมและภาวะโลกร้อน โดยการที่ขุดคลองที่จะปล่อยน้ำเสียออกจากโรงงานไว้ 2 คลอง คลองแรกใช้พักน้ำเสียให้ตกตระกอนแล้ว ส่งไปคลองที่สองซึ่งทำหน้าที่บำบัดน้ำให้มีคุณภาพโดยการใช้กังหันชัยพัฒนาในการเพิ่มปริมาณออกชิเจน นอกจากนี้แล้วจะยังปลูกต้นไม้บริเวณคลองที่สองเพื่อให้น้ำมีการสัมผัสออกซิเจนมากขึ้น หลังจากนั้นก็จะนำกลับมาใช้ใหม่และหากเป็นไปได้ก็จะต่อท่อที่ปล่อยควันลงมายังบริเวณที่ปลูกต้นไม้เยอะๆเพื่อลดก๊าซคาร์บอนไดร์ออกไซด์ที่จะลอยขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศ ซึ่งเป็นการช่วยลดปัญหาโลกร้อนและดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างหนึ่ง หากผมได้ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการรักษาสิ่งแวดล้อมและโลกใบนี้

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นนอกจากเป็นแนวทางให้คนดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขในสภาพที่สังคมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว แล้วยังสามารถช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่นับวันจะลดลงทุกที นอกจากนี้ยังมีส่วนในการแก้ปัญหาที่สำคัญของโลกนั้นก็ คือ ปัญหาที่โลกมีอุณหภูมิสูงขึ้น และยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับทุๆอาชีพ ดังนั้นเราควรที่จะเปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิต โดยหันมาดำเนินตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อความสุขและความสบายพระทัยของพระองค์รวมถึงความสุขของเราที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการลดปัญหาโลกร้อนโดยการทำธุรกิจอย่างห่วงใยสิ่งแวดล้อม และได้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอันเป็นที่รักของเราและปวงชนทั้งหลายอย่างภาคภูมิใจ


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที