Bancha

ผู้เขียน : Bancha

อัพเดท: 09 ก.พ. 2023 10.41 น. บทความนี้มีผู้ชม: 651 ครั้ง

Summer camp Thailand ค่ายปิดเทอมที่จะช่วยเสริมสร้างความเป็นตัวเองให้กับเด็ก ๆ ให้กล้าคิดกล้าทำ และสามารถต่อยอดศักยภาพที่มีอยู่ด้วยการเข้าค่าย Summer camp ในไทย


5 เหตุผลที่ต้องเลือก Summer camp Thailand

ค่ายปิดเทอม summer camp Thailand

5 เหตุผลที่ลูกของคุณควรเข้าร่วมค่าย Summer camp Thailand 

ค่ายปิดเทอม Summer camp Thailand ที่จะช่วยเสริมศักยภาพให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้และพัฒนาทั้งในเรื่องของ Hard Skill และ Soft Skill จาก Summer camp ในไทย ในช่วงปิดเทอม จากกระบวนการการเรียนรู้นอกห้องเรียน ซึ่งค่ายนี้ได้ถูกออกแบบมาหลากหลายกิจกรรมให้คุณพ่อคุณแม่สามารถเลือกได้ว่าลูกของตนต้องการเพิ่มทักษะอะไรเป็น เพราะค่ายปิดเทอม Summer camp Thailand นี้จะช่วยเสริมสร้างความเป็นตัวเองให้เด็ก ๆ ปลูกฝังให้เด็กมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเอง มีความพยายามที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ประสบความสำเร็จ กล้าลองทำสิ่งใหม่ ๆ ลองผิดลองถูก ด้วยอิสระทางความคิด และยังช่วยสร้างนิสัยในระยะยาวให้เด็ก ๆ สามารถพัฒนาและมุ่งสู่ความสำเร็จได้อย่างยั่งยืนพร้อมเติบโตเป็นบุคคลที่มีประสิทธิภาพในอนาคต

1.กล้าเป็นตัวของตัวเอง และมีความเชื่อมั่นมากขึ้น

การเข้าร่วม Summer camp Thailand จะช่วยส่งเสริมให้เด็ก ๆ ได้ก้าวผ่านความกลัว และสร้างกรอบความคิดใหม่ ๆ ด้วยแนวคิดที่ว่า “ความล้มเหลว คือ ส่วนหนึ่งของการเรียนรู้” ค่ายปิดเทอมจึงได้มีหลักสูตร Growth Mindset และ Self-Esteem เพื่อให้เด็ก ๆ ที่เคยกลัวการทำผิดพลาด ไม่กล้าลองทำสิ่งใหม่ ๆ ได้เรียนรู้ที่จะเปิดใจ ลองทำสิ่งใหม่ ๆ และเข้าใจว่าความผิดพลาดที่เกิดขึ้นคือส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ ด้วยกระบวนการเรียนรู้จาก Summer camp ในไทย รูปแบบการสร้างประสบการณ์จากกิจกรรมภายในค่าย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำให้เด็ก ๆ สามารถเติบโตขึ้นได้อย่างเป็นตัวของตัวเอง มีความสุขในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ด้วยการยอมรับตัวตนของตนเอง และรู้จักที่จะเรียนรู้จากข้อผิดพลาด เพื่อให้ตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้นในครั้งต่อ ๆ ไป

2.ส่งเสริมให้เด็ก ๆ กลับมาเข้มแข็งได้อีกครั้ง ไม่ว่าจะล้มเหลวสักกี่หน 

 Summer camp Thailand ยังมีกิจกรรมภายใต้หลักสูตร Grit ที่ช่วยส่งเสริมให้เด็ก ๆ เกิดมีความพยายาม มุ่งมั่น ตั้งใจ ไม่ย่อท้อ โดยจะเป็นกิจกรรมที่ทำให้เด็ก ๆ ได้ฝึกตั้งเป้าหมาย ค้นหาเหตุผลในการลงมือทำสิ่งต่าง ๆ และได้เห็นถึงคุณค่าของความพยายามนั้น จากการฝึกฝนที่จะรู้จักกับความล้มเหลว เพื่อให้สามารถรับรู้ถึงความรู้สึกของตัวเองและรู้ถึงความพยายามที่จะทำสิ่งที่ตั้งใจไว้ให้สำเร็จ และสิ่งนี้จะถูกฝังลงไปในตัวของเด็ก ๆ เมื่อเขาโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตก็จะสามารถนำประสบการณ์ที่ได้จากค่ายปิดเทอม  Summer camp Thailand นี้มาปรับใช้ในเวลาที่ต้องเผชิญกับปัญหาหรือความยากลำบากต่าง ๆ เพื่อมุ่งหน้าไปสู่เป้าหมายของตนเองได้นั่นเอง

3.มีอิสระทางความคิด กล้าคิดและกล้าทำอะไรใหม่ๆ

หลักสูตร 7 Habits ในค่าย Summer camp Thailand จะช่วยเสริมสร้างอุปนิสัยที่ดี 7 อย่างให้กับเด็ก ๆ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตนเอง และการปรับตัวเพื่อทำงานร่วมกับผู้อื่น ในรูปแบบการศึกษานอกห้องเรียน เพื่อเสริมสร้างทัศนคติที่ดี ปรับระบบความเชื่อ และสร้างนิสัยที่ดีจากภายในตัวตน โดยให้เด็ก ๆ ในค่ายฝึกฝนจนเกิดเป็นอุปนิสัยแบบถาวรสู่การพัฒนาตนเองของเด็ก ๆ อย่างยั่งยืน ซึ่งการที่เด็กคนหนึ่งได้เรียนรู้และฝึกฝนตัวเองให้มีครบทั้ง 7 อุปนิสัยนั้น จะช่วยให้ส่งเสริมให้เด็ก ๆ ประสบความสำเร็จและมีความสุขในการใช้ชีวิตทั้งกับตนเอง การทำงานร่วมกับผู้อื่น และดำเนินชีวิตอยู่ในสังคม

4.ส่งเสริมทักษะการคิดอย่างเป็นระบบด้วยการสังเกตและวิเคราะห์

ค่ายปิดเทอม Summer camp Thailand มีหลักสูตรที่เกี่ยวกับ Critical Thinking หรือทักษะการใช้ชีวิตอย่างมีเหตุและผล ที่จะส่งเสริมให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ รวมถึงมีความเข้าใจในตัวเองและคนรอบข้างมากยิ่งขึ้น ผ่านการทำกิจกรรมที่ให้เด็ก ๆ ได้ฝึกการสังเกต ทำงานเป็นทีม ได้คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบร่วมกันกับเพื่อน ๆ เพื่อเชื่อมโยงเหตุและผลให้สามารถพิชิตด่านปริศนาต่าง ๆ ภายใน Summer camp ในไทยได้ เรียกได้ว่าเด็ก ๆ จะได้ฝึกฝนการรับฟังเหตุผล หาข้อมูล และกลั่นกรองข้อมูลต่าง ๆ ก่อนการตัดสินใจ ถือได้ว่าทักษะที่ได้จากกิจกรรมนี้จะมีประโยชน์อย่างมากในการใช้ชีวิตต่อไปในศตวรรษที่ 21 

5.สามารถสร้างนิสัยแห่งความสุข และสำเร็จอย่างยั่งยืน

กิจกรรมภายใน Summer camp Thailand จะช่วยเสริมสร้างทักษะการใช้ชีวิต การปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอที่เด็ก ๆ ไม่สามารถเรียนรู้ได้จากห้องเรียน หรือ Life Skills เช่น ทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ ความคิดสร้างสรรค์ การตัดสินใจ และการเข้าใจผู้อื่น เพื่อให้เด็ก ๆ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ปรับตัว และดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขได้ 

 

 Summer camp Thailand ตอบโจทย์อย่างมากเมื่อเด็กมีลักษณะ ดังนี้

ค่ายปิดเทอม Summer camp Thailand ได้พัฒนากิจกรรมต่าง ๆ ขึ้นมาเพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ทักษะที่จำเป็นในการใช้ชีวิต ผ่าน Summer camp ในไทยที่จัดขึ้นตอนปิดเทอม เพราะเนื่องจากในปัจจุบันเป็นโลกแห่งเทคโนโลยีที่ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วอยู่เสมอ การเรียนรู้ที่จะปรับตัวและใช้ชีวิตในยุคแห่งอนาคตนี้อย่างสร้างสรรค์จึงเป็นสิ่งที่จะช่วยให้เด็ก ๆ ได้ฝึกฝนที่จะก้าวเป็นผู้ที่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีเหตุผล เลือกใช้ชีวิตได้อย่างเหมาะสม คุ้มค่า และสามารถเติบโตไปเป็นคนที่มีความสุขได้อย่างแท้จริง

 

บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที