อ.สมิต

ผู้เขียน : อ.สมิต

อัพเดท: 12 ธ.ค. 2007 09.38 น. บทความนี้มีผู้ชม: 135536 ครั้ง

ปัญหาของสถานประกอบการแทบทุกแห่ง ไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรจึงมีปัญหาเรื่องคนแฝงอยู่ด้วยเสมอ และเป็นปัญหาพื้นฐานที่นำไปสู่ปัญหาด้านต่าง ๆ ตามมา

บทความเรื่องเทคนิคบริหารคน นี้สามารถเป็นเรื่องราวส่วนหนึ่งที่ช่วยคุณได้


การสร้างขวัญกำลังใจให้แก่พนักงาน

การสร้างขวัญกำลังใจให้แก่พนักงาน ตอนที่ 1

 

สมิต  สัชฌุการ 

 

                ในการวินิจฉัยสถานประกอบการ SMEs จะพบว่าพนักงานส่วนใหญ่ขาดขวัญและกำลังใจในการทำงาน เป็นเหตุให้เกิดการทำงานอย่างเสียมิได้ทำงานผิดพลาดบกพร่องและไม่มีคุณภาพ มีการทำงานซ้ำในอัตราสูงมีของเสียจำนวนมาก ทำให้ต้นทุนสูงจนไม่อาจจะแข่งขันในด้านราคา กับคู่แข่งต่าง ๆ ได้

ผู้ประกอบการก็มองปัญหาในด้านกระบวนการผลิตและเมื่อเกิดปัญหาการตลาด เพราะสูญเสียส่วนแบ่งการตลาดไปจนทำให้รายได้ลดลงไม่พอกับรายจ่าย หมดสภาพคล่อง ก็มองไปที่ปัญหาการเงินและพยายามที่จะยืนยันปัญหาว่าเป็นเรื่องปัญหาการเงินเพียงเรื่องเดียว

                ปัญหาของสถานประกอบการแทบทุกแห่ง ไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรจึงมีปัญหาเรื่องคนแฝงอยู่ด้วยเสมอ และเป็นปัญหาพื้นฐานที่นำไปสู่ปัญหาด้านต่าง ๆ ตามมา การที่พนักงานไม่ทำงานอย่างทุ่มเทจริงจังไม่มีทัศนคติที่ดีต่อหน่วยงาน ทำงานอย่างจำใจเพราะถูกบังคับฝืนใจทำด้วยความรู้สึกเบื่อหน่าย ทำงานช้าเฉื่อยชาขาดความกระตือรือร้น มีอาการท้อแท้ ทำตัวสบาย ๆ ไม่สนใจงาน ขาด สาย ป่วย ลา โดยไม่มีจิตสำนึกเรื่องการสูญเสียเวลา แสดงกิริยาแข็งกร้าว กระด้างกระเดื่อง ไม่สุภาพ ไม่เชื่อฟังใครกิริยาซบเซาไม่แจ่มใสชอบแสดงตัวว่างานยุ่ง แต่งานไม่แล้วเสร็จหรือเสร็จช้าล้วนเป็นอาการเสียขวัญขาดความเชื่อมั่น และขาดความตั้งใจทำงานเป็นผลเสียต่อหน่วยงาน เพราะทำให้ผลผลิตตกต่ำ

 

 

ความสำคัญของขวัญกำลังใจ

                เมื่อพนักงานมีขวัญดีก็จะมีคุณค่าเป็นพิเศษทำให้เกิดพฤติกรรมที่ดี ในด้านต่าง ๆ มีความร่วมมือตั้งใจทำงานอย่างจริงจัง มีความระมัดระวังในการทำงานไม่ให้ผิดพลาด ระมัดระวังการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือไม่ให้เสียหาย ระมัดระวังการใช้ และบำรุงรักษาเครื่องจักรเพื่อยืดอายุการใช้งาน ร่วมมือกันทำงานด้วยความกลมเกลียวมุ่งผลสำเร็จของงาน การขาดงาน เข้างานสาย ลาป่วย ลากิจ ลาพักร้อน ต่าง ๆ ก็จะลดลง ผลผลิตก็จะเพิ่มขึ้น เป็นการลดต้นทุนทำให้สามารถตั้งราคาขายสู้กับคู่แข่งได้

 

 

สิ่งที่มีอิทธิผลต่อขวัญกำลังใจ

                หลายสิ่งที่มีผลกระทบต่อขวัญกำลังใจของพนักงานจึงเป็นเรื่องที่หัวหน้าจะต้องระมัดระวัง ให้ความสนใจ ไม่ให้เกิดผลในทางไม่ดี ด้วยการพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ เป้าหมายและนโยบายในการบริหาร ให้พนักงานเกิดการรับรู้ และยอมรับตั้งแต่ต้น เพราะถ้าพนักงานเกิดการปฏิเสธก็จะคิดอยู่เสมอว่าหน่วยงานทำงานไม่เป็นระบบเพราะมีความคิดไปคนละทาง การปกครองบังคับบัญชา ก็มีผลอย่างมากต่อขวัญกำลังใจของพนักงาน จะต้องมีลักษณะการครองคนครองงานมากกว่าการบังคับเคี่ยวเข็ญ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาที่ก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีต่อกันมีความเชื่อถือไว้วางใจกัน ก็จะมีผลให้เกิดความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกัน ความพึงพอใจในงานและค่าตอบแทน รวมทั้งความก้าวหน้าในอาชีพที่เห็นว่ามีความถูกต้องเหมาะสมก็จะทำให้เกิดความรักความสนุกในการทำงานมีขวัญกำลังใจดี พอ ๆ กับสภาพแวดล้อมในการทำงานที่มีอิทธิพลต่อความรู้สึกในเรื่องขวัญกำลังใจ หัวหน้าจะต้องหมั่นสังเกต และสอบถามเกี่ยวกับความเป็นอยู่ของพนักงานในเรื่องแสง เสียง ความร้อน ฝุ่นละออง ควัน ความอับชื้น และการถ่ายเทของอากาศ เพราะมีผลต่อสุขภาพ และสภาพจิตใจของพนักงานเป็นอันมาก


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที