วัตพล

ผู้เขียน : วัตพล

อัพเดท: 02 พ.ค. 2023 22.09 น. บทความนี้มีผู้ชม: 5248 ครั้ง

ความรู้เกี่ยวกับประกันชีวิต ประกันสุขภาพ


ประกันผู้สูงอายุ คุ้มค่ากับการคุ้มครอง

ประกันผู้สูงอายุ

การทำ ประกันผู้สูงอายุ เป็นการตกลงกันระหว่างบริษัทประกันภัยกับผู้เอาประกัน กลุ่มที่มีอายุระหว่าง 50 - 70 ปีบริบูรณ์ (บางบริษัทถึง 75 ปี) โดยข้อตกลงผลประโยชน์ที่จะเอาประกันจะขึ้นอยู่กับแผนประกันผู้สูงวัย ความคุ้มครองที่ระบุในเงื่อนไขกรมธรรม์ของแต่ละบริษัท เช่น ด้านค่ารักษาพยาบาล ไม่ว่าจะเป็นค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากการเจ็บป่วย ค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ การเข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยนอก (OPD) หรือแบบผู้ป่วยใน (IPD) รวมถึงการจ่ายค่าชดเชยรายได้รายวัน เป็นต้น


มารู้จักประกันผู้สูงอายุกันเถอะ

ประกันผู้สูงอายุ คือ การประกันที่คุ้มครอง ประชากร ที่มีอายุระหว่าง 50 - 70 ปี โดยประมาณ
ซึ่งเป็นการจ่ายค่าคุ้มครอง ด้วยการจ่ายเงินชดเชย กรณีค่ารักษาพยาบาล ค่ายา ค่าห้องพัก ค่าธรรมเนียมในการรักษาของโรงพยาบาล ทั้งการรักษาแบบผู้ป่วยใน (IPD) และการรักษาแบบผู้ป่วยนอก (OPD) ขึ้นอยู่กับแผนประกันที่ผู้ซื้อเลือกซื้อ ตามความประสงค์ โดยคำนึงถึงปัจจัยด้านต่าง ๆ ของผู้เอาประกัน เช่น เลือกซื้อตามปัจจัยด้านอายุ ด้านสุขภาพ ด้านงบประมาณ หรือด้านเงินทุนประกัน เป็นต้น 

ผู้สูงอายุ คือ กลุ่มประชากรที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ประกันผู้สูงอายุ มีความแตกต่างบางประการกับประกันทั่วไป อาทิ 

1) ผู้เอาประกันไม่ต้องแถลงสุขภาพในใบคำขอเอาประกัน ซึ่งเป็นข้อดีของผู้เอาประกันที่ทำให้บริษัทประกันไม่สามารถปฏิเสธการจ่ายเงินค่าเรียกร้อนสินไหมได้ 

2) ประกันผู้สูงอายุจะกำหนดอายุขั้นต่ำของผู้เอาประกัน เช่น ต้องมีอายุตั้งแต่ 50 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และส่วนใหญ่ที่บริษัทต่าง ๆ ออกเงื่อนไขอายุสูงสุดของผู้เอาประกัน จะกำหนดไว้ที่ 75 ปี และมีผลในการคุ้มครองจนถึงอายุ 90 ปีบริบูรณ์ หรือตลอดชีพ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขในกรมธรรม์ และ

3) ชื่อกรมธรรม์ จะถูกระบุข้อความ เพื่อผู้สูงอายุ ไว้กำกับแนบท้ายชื่อกรมธรรม์เสมอ


ทำประกันผู้สูงอายุ มีความสำคัญอย่างไรกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

ผู้สูงอายุ เป็นวัยที่จะต้องเข้าสู่การมีปัญหาทางด้านสุขภาพ จึงจะต้องมีการเตรียมความพร้อม
ในการรับมือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ด้านค่ารักษาพยาบาลจากการเจ็บป่วย หรือจากการประสบอุบัติเหตุ
ดังนั้น การทำประกันผู้สูงอายุ จัดเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้สูงอายุ หรือ บุตร หลาน จำเป็นต้องเตรียมความพร้อม และวางแผนในการรับมือปัญหาด้านสุขภาพ 

นอกจากนี้ยังรวมถึงวางแผนรับมือด้านอุบัติเหตุต่าง ๆ ที่มักจะเกิดขึ้น เช่น การหกลืมที่มีผลมาจากปฏิสัมพันธ์ของร่างกายผู้สูงอายุทำงานช้าลง การกะประมาณระยะการก้าวขาเดิน การทรงตัวบกพร่อง ประสานสัมพันธ์มือและตาไม่สอดคล้องกัน มีโอกาสที่ทำให้ผู้สูงอายุจะหกล้มบ่อยครั้ง ซึ่งอาจทำให้ส่งผลถึงการเสียชีวิต  

ในตอนนี้ประกันผู้สูงอายุ มีความสำคัญเป็นอย่างมากกับสถานการณ์ในปัจจุบัน เมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ ผู้สูงอายุมักจะต้องเผชิญกับปัญหาสุขภาพในด้านต่าง ๆ ตามที่กล่าวข้างต้น เมื่อผู้สูงอายุเกิดการเจ็บป่วย มีปัญหาด้านสุขภาพ รวมถึงเกิดการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุด้านต่าง ๆ ปัจจัยหลักที่ทำให้การทำประกันผู้สูงอายุมีความสำคัญ มีดังนี้

 1. ช่วยลดความเสี่ยงด้านค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น หากผู้สูงอายุจะเป็นต้องเข้ารับการรักษาตัวจากการเจ็บป่วย หรืออุบัติเหตุ ซึ่งในปัจจุบันมีค่าครองชีพที่สูงขึ้นเป็นอย่างมาก หากผู้ใดได้ทำประกันไว้เรียบร้อยแล้ว จะทำให้สามารถลดภาระด้านค่าใช้จ่ายของครอบครัวได้อย่างดียิ่ง
 1. นำค่าเบี้ยประกันมาลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละกรมธรรม์
 1. ทุนประกันชีวิตถือเป็นมรดกล้ำค่าของทายาท หากเกิดกรณีผู้สูงวัย (ผู้เอาประกันเสียชีวิต) เงินทุนประกันชีวิตตามกรมธรรม์ที่ได้ซื้อไว้จัดเป็นมรดกล้ำค่าแก่ทายาท (สามี ภรรยา บุตร หลาน ฯลฯ) 
 1. การได้รับการรักษาและบริการที่ดีจากโรงพยาบาลในเครือของบริษัทประกันที่ระบุในกรมธรรม์ หากบริษัทประกันมีเครือข่ายโรงพยาบาลทั่วประเทศ ซึ่งบางบริษัทมีเครือข่ายอยู่ ณ ต่างประเทศด้วย ดังนั้น จึงทำให้ผู้สูงวัย (ผู้เอาประกัน) ไม่ว่าจะอยู่แห่งหนตำบลใด จังหวัดใด ประเทศใด ก็สามารถให้รับการรักษาและการบริการที่ดีจากโรงพยาบาลในเครือข่ายของบริษัทประกัน นั้น ๆ ที่ได้ซื้อไว้ 

ก่อนตัดสินใจซื้อประกันผู้สูงอายุ ควรคำนึงถึงปัจจัยใดบ้าง

ก่อนที่จะตัดสินใจซื้อประกันผู้สูงอายุ ควรต้องศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการจ่ายผลประโยชน์ ความคุ้มครอง การให้บริการ การขอเบิกค่าสินไหมของแต่ละแผนประกันของแต่ละบริษัทให้รอบคอบ ถี่ถ้วน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องนำมาวิเคราะห์และพิจารณา มีดังนี้

 1. วงเงินในการเอาประกัน เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่จะต้องเลือกอย่างรอบคอบ ซึ่งจะมีผลต่อผู้รับผลประโยชน์ ควรเป็นวงเงินที่ตรงตามความต้องการ หากเกิดการเสียชีวิตตามเงื่อนไขที่ระบุในกรมธรรม์ 
 2. อายุของผู้เอาประกัน มีความสำคัญในแง่ของการตัดสินใจ กล่าวคือ หากผู้เอาประกันยังเป็นผู้มีอายุน้อยอาจะเลือกซื้อประกันที่มีความคุ้มครองและค่าเบี้ยประกันราคาไม่สูงมากนัก
 3. การลดหย่อนภาษี หากเงื่อนไขการลดหย่อนภาษีมีผลต่อผู้เอาประกัน หรือบุตรที่เป็นผู้ซื้อประกันให้บิดา มารดา เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่จะต้องนำมาพิจารณา เนื่องจากบางกรมธรรม์ไม่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้
 4. เงื่อนไขแนบท้ายที่ระบุในกรมธรรม์ ผู้ซื้อประกันจะต้องศึกษารายละเอียดอย่างถี่ถ้วนก่อนตัดสิตใจซื้อ เช่น การจ่ายค่าชดเชย ค่าจ่ายค่าเบี้ยประกัน การคุ้มครองต่าง ๆ 

ประกันผู้สูงอายุคุ้มครองอะไรบ้าง (Copywriting)

ความคุ้มครอง

ประกันผู้สูงอายุ บริษัทต่าง ๆ ในปัจจุบันมีแผนความคุ้มครองให้เลือกซื้อหลากหลาย แบบไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ หลัก ๆ จะให้ความคุ้มครองครอบคลุม 3 ด้าน คือ 1. คุ้มครองชีวิต โดยทายาทจะได้รับเงินทุนประกันเป็นเงินก้อน 2. คุ้มครองอุบัติเหตุ 3. คุ้มครองกรณีเจ็บป่วย เมื่อเกิดเหตุที่ผู้สูงวัยจะต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลแบบผู้ป่วยใน (IPD) การรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก (OPD) และการรับเงินชดเชยรายวันตามเงื่อนไขที่กรมธรรม์กำหนด ทั้งในประเทศไทย และครอบคลุมความคุ้มครองในต่างประเทศ

ตัวอย่างความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตใน 2 ปีแรก

บริษัทจะจ่ายดังนี้

 1. สำหรับอุบัติเหตุ รับทุนประกัน + 102% ของเบี้ยประกันที่ชำระ
 2. สำหรับการเจ็บป่วย รับทุนประกัน + 102% ของเบี้ยประกันที่ชำระ
 3. ตัวอย่างความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตในปีกรมธรรม์ที่ 3 เป็นต้นไป 

บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์จำนวนใดจำนวนหนึ่งที่มากกว่า ดังนี้

 1. จำนวน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันตามที่ได้เลือกซื้อไว้ หรือ
 2. จำนวนเบี้ยประกันที่บริษัทได้รับชำระมาแล้วทั้งหมด หรือ
 3. เงินค่าเวรคืนกรมธรรม์ 

ตัวอย่างกรณีที่ผู้เอาประกันมีชีวิตอยู่ตลอดสัญญา บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์จำนวนใดจำนวนหนึ่งที่มากกว่า ดังนี้ 

 1. จำนวน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันตามที่ได้เลือกซื้อไว้ หรือ
 2. จำนวนเบี้ยประกันที่บริษัทได้รับชำระมาแล้วทั้งหมด หรือ
 3. เงินค่าเวรคืนกรมธรรม์ 

โรคที่พบได้บ่อยในผู้สูงอายุ

โรคที่พบได้

โรคภัยต่าง ๆ ที่มักจะเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุ ได้แก่

 1. โรคหัวใจขาดเลือด มีสาเหตุหลายประการ หากสังเกตอาการเกี่ยวกับโรคหัวใจ จะมีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ หรือเป็นสาเหตุเชื่อมโยงมาจากโรคอื่น ๆ เช่น โรคที่เกี่ยวกับเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท้อ ซึ่งผู้สูงวัยสามารถสังเกตอาการได้ เช่น ปลายมือ ปลายเท้า มีสีเขียวคล้ำ ขาบวม เท้าบวม เมื่อลองกดแล้วรอยบุ๋มจะเกิดขึ้นชัดเจน มีอาการเหนื่อยง่าย หายใจไม่ทัน เจ็บแน่นบริเวณหน้าอก อึดอัดหายใจไม่ออก บางครั้งถึงขึ้นวูบ หมดสติ หรือเกิดภาวะหัวใจล้มเหลว
 1. โรคข้อเข่าเสื่อม มีสาเหตุมาจากผู้สูงอายุมีฮอร์โมนที่เสียสมดุลไปบางประการ ทำให้กระบวนการเผาผลาญของร่างกายผิดปกติ ส่งผลให้การดูดซึมแคลเซี่ยมของร่างกายเปลี่ยนแปลงไป ส่วนใหญ่มักจะเกิดขึ้นในเพศหญิงในวัยหมดประจำเดือน และเพศชายมักจะพบเมื่อมีอายุ 55 ปีขึ้นไป อาการของโรคข้อเข่าเสื่อม ผู้สูงอายุจะเริ่มเดินช้าลง เมื่อลองขยับข้อ จะได้ยินการเสียดสีของกระดูกในข้อ และมีอาการปวดเวลาขยับตัวหรือเมื่อเดิน 
 1. โรคกระดูกพรุน มีสาเหตุมาจากการทำงานของเซลล์สร้างกระดูกทำงานน้อยกว่าเซลล์สลายกระดูก เมื่อเซลล์สลายกระดูกทำงานได้เร็วกว่านั้น ทำให้ผู้สูงอายุเกิดโรคกระดูกพรุน เนื่องจากขาดแคลเซียม 
 1. โรคระบบทางเดินปัสสาวะ มีสาเหตุมาจากผู้สูงอายุอั้นปัสสาวะ หรือมีนิ่วอยู่ตามทางเดินปัสสาวะ ทำให้น้ำปัสสาวะค้างในกระเพาะปัสสาวะ หรือ อาจเป็นโรคเบาหวานที่ทำให้สภาวะภูมิต้านทานโรคของร่างกายต่ำลง
 1. โรคไต มีสาเหตุมาจากผู้ป่วยโรคเบาหวานมักจะเสี่ยงโรคใตมากกว่าผู้อื่น หรือความดันโลหิตสูงก็มีผลต่อเส้นเลือดที่ไตเสื่อม และผลจากอายุที่มากขึ้น จะทำให้การทำงานของไตลดลง รวมถึงพฤติกรรมการบริโภคอาหารเค็มจัด หวานจัด หรือเผ็ดจัด ดื่มน้ำน้อยเกินไป ซึ่งจะมีอาการ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย หรือมีอาการบวมบนใบหน้า ขา หรือเท้าทั้งสองข้าง ปวดหลัง หรือปวดสะบั้นเอวบริเวณชายโครง อาจรู้สึกร้าวไปถึงท้องน้อยหรืออวัยวะเพศ อันเนื่องมาจากความผิดปกติของท่อที่ไตและกรวยไต

สรุป

กล่าวโดยสรุป การทำประกันผู้สูงอายุ เป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตสำหรับผู้สูงอายุในยุคปัจจุบัน
ทั้งในด้านการลดภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัว ซึ่งผู้สูงอายุทุกคนไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงกับการเผชิญกับภาวะการเจ็บป่วยด้วยโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ ตามโรคที่ได้ยกตัวอย่างไว้ข้างต้น ซึ่งหากได้ทำประกันผู้สูงอายุไว้ให้อุ่นใจ หากอาการเจ็บป่วยเป็นไปตามเงื่อนไขตามที่กำหนดในกรมธรรม์ ผู้สูงวัยก็สามารถที่จะเบิกเคลมค่ารักษาพยาบาลได้ทันที และหลายบริษัทสามารถเบิกค่าล้างไต การทำเคมีบำบัด การทำรังสีบำบัดได้อีกด้วย 

ภาวะการบาดเจ็บอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่ไม่คาดฝัน ซึ่งการทำประกันผู้สูงอายุถือเป็นการลงทุนในค่าเบี้ยประกันที่เป็นการลงทุนน้อยแต่ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนคืนมาได้อย่างคุ้มค่า ทั้งในขณะที่ผู้สูงวัยยังมีชีวิตอยู่ และกรณีผู้สูงวัยเสียชีวิต และจะกลายเป็นมรดกล้ำค่าให้แก่ทายาทได้อีกด้วย


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที