วัตพล

ผู้เขียน : วัตพล

อัพเดท: 18 พ.ค. 2024 01.12 น. บทความนี้มีผู้ชม: 335320 ครั้ง

การศึกษา เรียนรู้เพิ่มเติม การสอบเข้า


ติวสอบนายสิบตำรวจสายปราบปราม เตรียมความพร้อมยังไงให้ติดชัวร์

หลายคนอาจคิดว่าการติวสอบตำรวจปราบปรามนั้นไม่ใช่เรื่องจำเป็น เพราะคิดว่าแค่สอบตำรวจอ่านเองก็ได้ไม่น่ายาก แต่หารู้ไม่ การสอบตำรวจเฉพาะทางนั้น ไม่ได้ง่ายอย่างที่หลายคนคิด อัตราการสอบผ่านเมื่อเทียบกับผู้สมัครนั้นมีน้อย เฉลี่ยสูงสุดแค่ 1:19 เท่านั้น เพราะฉะนั้นจึงไม่ควรประมาท หากอยากเป็นตำรวจสายปราบปราม การมีคนช่วยแนะนำก็จะยิ่งทำให้โอกาสสอบติดมีมากขึ้น


ติวสอบตำรวจปราบปราม ต้องติววิชาอะไรบ้าง

ข้อสอบของการติวสอบตำรวจปราบปรามจะมีจำนวนข้อและเกณฑ์การผ่านแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับเพศของผู้สมัคร แต่จะเป็นข้อสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป และข้อสอบเฉพาะทาง มีรายวิชาดังต่อไปนี้

วิชาภาษาไทยสำหรับติวสอบตำรวจปราบปราม

วิชาภาษาไทยจะเป็นข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก เนื้อหาข้อสอบจะเน้นหนักเรื่องต่อไปนี้

 • ทักษะการสื่อสารภาษาไทย รวมถึงทักษะอ่านและเขียนอย่างมีวิจารญาณ
 • ทักษะการเลือกใช้ภาษาในงานเขียนแต่ละรูปแบบ
 • ทักษะการใช้คำให้ตรงความหมายและค่านิยม 
 • การคิดวิเคราะห์จับใจความ สรุปความจากบทความหรือข้อความที่กำหนด
 • ความเข้าใจต่อสำนวนภาษา

โดยจะมีจำนวนข้อสอบ

 • 20 ข้อ สำหรับผู้สมัครตำรวจปราบปรามหญิง 
 • 25 ข้อ สำหรับผู้สมัครตำรวจปราบปรามชาย

วิชาคณิตศาสตร์สำหรับติวสอบตำรวจปราบปราม

วิชาคณิตศาสตร์จะเน้นทดสอบทักษะต่อไปนี้ของผู้สมัคร

 • การคิดเชิงเหตุเชิงผล เช่น อนุกรมและมิติสัมพันธ์ การอุปมาอุปไมย การใช้เหตุผลเชิงตรรกะ
 • คณิตศาสตร์พื้นฐาน เช่น การคำนวณร้อยละ การเทียบบัญญัติไตรยางศ์ สมการและอสมการ ความน่าจะเป็น
 • สถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจงความถี่ กราฟ การหาค่าเฉลี่ย การวัดการกระจาย

โดยจะมีจำนวนข้อสอบ

 • 40 ข้อ สำหรับผู้สมัครตำรวจปราบปรามหญิง
 • 30 ข้อ สำหรับผู้สมัครตำรวจปราบปรามชาย

วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์สำหรับติวสอบตำรวจปราบปราม

วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์จะเป็นข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก โดยจะเน้นหนักเรื่องต่อไปนี้

 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ระบบการทำงานทั่วไปของคอมพิวเตอร์
 • ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมสำนักงานประเภทไมโครซอฟต์ออฟฟิศ (Microsoft Office)
 • ความรู้พื้นฐานและทักษะการสื่อสารข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ตและโซเชียลมีเดียต่าง ๆ

โดยจะมีจำนวนข้อสอบ 25 ข้อ สำหรับผู้สมัครตำรวจปราบปรามทั้งสองเพศ

 

วิชาภาษาอังกฤษสำหรับติวสอบตำรวจปราบปราม

วิชาภาษาอังกฤษจะเป็นข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก โดยจะเน้นหนักเรื่องต่อไปนี้

โดยจะมีจำนวนข้อสอบ

วิชาสังคม วัฒนธรรม จริยธรรม อาเซียนสำหรับติวสอบตำรวจปราบปราม

วิชาสังคม วัฒนธรรม จริยธรรม อาเเซียน จะเป็นข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก โดยจะเน้นหนักเรื่องต่อไปนี้


โดยจะมีจำนวนข้อสอบ

วิชาพ.ร.ฎ 46 (พระราชฎีกา)สำหรับติวสอบตำรวจปราบปราม

วิชาพ.ร.ฎ 46 หรือวิชาพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 โดยข้อสอบจะเป็นข้อสอบปรนัย 4 ข้อ เพียงแต่ต้องอธิบายแนวคิดในการเลือกคำตอบของแต่ละข้อเพิ่มเติม


ข้อสอบจะมีจำนวนทั้งหมด 15 ข้อ สำหรับ และมีเพียงผู้สมัครหญิงที่จะต้องสอบเท่านั้น

วิชากฎหมายที่ประชาชนควรรู้สำหรับติวสอบตำรวจปราบปราม

วิชากฎหมายที่ประชาชนควรรู้จะเป็นข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก ซึ่งเน้นความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับด้านกฎหมาย

ข้อสอบชุดนี้จะมีทั้งหมด 

 • 15 ข้อ สำหรับผู้สมัครตำรวจปราบปรามหญิง
 • 20 ข้อ สำหรับผู้สมัครตำรวจปราบปรามชาย

รวมแล้วข้อสอบของตำรวจปราบปรามจะมี 150 ข้อ และสำหรับผู้สมัครหญิงจะมีเกณฑ์บังคับผ่านอยู่ที่ 60 % ของข้อสอบแต่ละประเภท


เกณฑ์การสอบผ่านตำรวจปราบปราม แบบละเอียดยิบ สรุปมาให้แบบเข้าใจง่าย

เกณฑ์การสอบตำรวจ

นอกจากเกณฑ์ในรูปแล้ว ตำรวจสายปราบปรามยังเปิดรับสมัครทุกปี ปีละ 2 - 3 ครั้ง อีกด้วย ทำให้มีผู้สมัครมาก แต่ถึงอย่างนั้นก็มีผู้ที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์เยอะเช่นกัน การเตรียมตัวให้พร้อมจึงเป็นเรื่องสำคัญ

ติวสอบตำรวจปราบปรามแล้วติดชัวร์ หลายคนคงสงสัยว่าทำไมต้องติวสอบ ที่นี่มีคำตอบให้

บางครั้งเราไม่สามารถวิเคราะห์แนวข้อสอบเองได้ การมีคนคอยแนะแนวจึงจำเป็น เพราะการมีติวเตอร์ที่มีประสบการณ์ในการติวสอบตำรวจปรามปรามจะทำให้มีโอกาสสอบติด เราจะได้รู้แนวข้อสอบ รู้แนวคิดและแนวคำตอบ ทำให้สามารถทำข้อสอบได้อย่างถูกต้อง


การสอนที่ดีจึงจำเป็นอย่างมาก สถาบันติวสอบตำรวจที่ดีมักจะมีข้อสอบเก่า หนังสือ แบบฝึกหัดอย่างละเอียดให้ผู้เรียน รวมถึงคลิปสอนพื้นฐานต่าง ๆ  ที่ทำให้ผู้เรียนย้อนดูได้หากไม่เข้าใจ นอกจากนี้สถาบันที่มีการสอนสดก็จะช่วยให้ผู้เรียนที่ติดปัญหาไม่เข้าใจข้อสอบหรือเนื้อหา สามารถสอบถามหรือปรึกษาผู้สอนได้ตลอด


ติวสอบตำรวจปราบปรามกับ GoventPolice ติดแน่ ติดชัวร์ เตรียมตัวเป็นตำรวจได้เลย

 • ที่ GoventPolice มีการสอนสดทุกวัน วันละ 1 ชั่วโมง รวมถึงมีคู่มืออย่างละเอียดกว่า 450 หน้า ให้กับทุกคอร์สที่ลง สามารถทดลองเรียนฟรีได้ นอกจากนี้ยังเป็นสถาบันครบวงจร ทำให้ไม่ต้องไปเรียนหลาย ๆที่ เรียกได้ว่าครบจบที่เดียว มาดูกันว่า GovertPolice มีอะไรน่าสนใจบ้าง
   
 • ทดลองเรียนฟรี: ช่วยให้ผู้กำลังที่ลังเลหรือไม่แน่ใจแนวการสอน มั่นใจว่าการติวสอบตำรวจที่ GoventPolice นั้นเหมาะกับตัวเองหรือไม่
   
 • กลุ่ม VIP ติวเทคนิคข้อสอบทุกวัน วันละ 1 ชั่วโมง: ใช้เวลาไม่เยอะ แถมยังได้เทคนิคดี ๆ มีข้อสงสัยก็สามารถสอบถามได้ทันที
   
 • ข้อสอบเก่าย้อนหลังถึง 10 ปี ให้ทดลองสอบ: การทำข้อสอบเก่าจะยิ่งช่วยให้เราเข้าใจแนวข้อสอบมากยิ่งขึ้น
   
 • ครูผู้สอนที่เชี่ยวชาญแต่ละด้านโดยเฉพาะ: ในบางที่มักจะใช้ครูคนเดียวในการสอน แต่ที่นี่เรามีครูที่เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน คอยช่วยเหลือในแต่ละวิชา
   
 • คอร์สเร่งด่วนสำหรับผู้ที่เตรียมร่างกายไม่ทัน: อยากเป็นตำรวจแล้ว แต่ร่างกายยังไม่พร้อม เรามีคอร์สเตรียมตัวให้กับผู้สมัครสอบ ช่วยดูแลร่างกายสำหรับการสอบตำรวจโดยเฉพาะ
   
 • สอบติดแล้วมีเตรียมตัวรอบสัมภาษณ์ต่อให้ฟรี!: เราไม่ทิ้งคุณ เพื่อส่งต่อให้ถึงฝัน GoventPolice ช่วยเตรียมตัวว่าที่นายสิบให้พร้อม ด้วยการติวสอบสัมภาษณ์ต่อ ควรตอบอย่างไรให้โดนใจกรรมการ

คำแนะนำในการเตรียมตัวก่อนติวสอบตำรวจปราบปราม

การเตรียมสอบตำรวจ โดยเฉพาะสายปราบปราม ควรเตรียมตัวทั้งด้านวิชาการและด้านร่างกายตั้งแต่เนิ่น ๆ นอกจากนี้ควรศึกษากำหนดการสอบ เพราะการสอบตำรวจสายปราบปรามส่วนมากมักจะเปิดให้สอบข้อเขียนหลังจากประกาศรับสมัครแค่ 1 เดือนเท่านั้น
 

การแบ่งเวลาทบทวน ฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในวิชาที่ตนไม่ถนัด ออกกำลังกายวันละ 1 ชั่วโมงเพื่อเตรียมตัวทดสอบสมรรถภาพ และมีครูที่ดีคอยแนะนำ ชี้แนวทางที่ถูกต้อง เพียงเท่านี้การเป็นการเป็นตำรวจสายปราบปรามก็ไม่เกินเอื้อมแล้ว GoventPolice ขอเป็นกำลังใจให้ว่าที่ตำรวจสายปราบปรามทุกคน

 

บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที