jira

ผู้เขียน : jira

อัพเดท: 20 ต.ค. 2022 10.02 น. บทความนี้มีผู้ชม: 11608 ครั้ง

บริษัท เอเอ็ม-วัน จำกัด รับทำวิจัยทุกประเภท เรามีประสบการณ์ มากกว่า 10 ปี
ประสบการณ์ผู้บริหาร
การศึกษา จบการศึกษาสถิติศาสตร์ (วทบ.สถิติ) ปริญญาโท การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ (วทม.) มี ประสบการณ์ ในการทำวิจัยมากกว่า 10 ปี
พร้อมให้คำปรึกษา ตลอด ระยะการทำ ในราคาที่เป็นกันเอง รับปรึกษางานวิจัย บริการพิเศษ สำหรับงานด่วน
รับทำวิจัย ราคาถูก รับปรึกษางานวิจัย พร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำตลอดการทำ ในราคาที่เป็นกันเอง
https://zateers.com/research/index.php


รับทำวิจัย

รับทำวิจัย รับจ้างทําวิจัย ด่วน รับทำงานวิจัย รับปรึกษางานวิจัย บริการพิเศษ สำหรับงานด่วน รับทำงานวิจัยราคาถูก 

บริษัท เอเอ็ม-วัน จำกัด รับทำวิจัย ทุกประเภท เรามีประสบการณ์ มากกว่า 10 ปี
ต้องการทราบรายละเอียด ข้อมูลของบริษัท หรือ เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดทำ ทางเรามีข้อมูล ให้ตรวจสอบได้
เพื่อความมั่นใจของลูกค้า สามารถขอดูรายละเอียด ต่างๆได้ ผ่านทาง แอดมิน

สำหรับเรา ผลงานการวิจัย หรือ ผลงานการวิเคราะห์ข้อมูลของท่าน จะไม่ถูกเผยแพร่ในที่สาธารณะ หรือนำไปใช้ในงานอื่น
เพื่อรักษาชื่อเสียง และ ให้สมเกียรติภูมิ ของนักวิจัย ตามจรรณยาบรรณของนักวิจัย ในการยึดถือปฏิบัติ

ประสบการณ์ผู้บริหาร
การศึกษา จบการศึกษาสถิติศาสตร์ (วทบ.สถิติ) ปริญญาโท การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ (วทม.) มี ประสบการณ์ ในการทำวิจัยมากกว่า 10 ปี
พร้อมให้คำปรึกษา ตลอด ระยะการทำ ในราคาที่เป็นกันเอง รับปรึกษางานวิจัย รับทำวิจัย บริการพิเศษ สำหรับงานด่วน
สถิติไม่ใช่เรื่องยาก แต่ที่ยาก คือคนที่รับทำ หรือ ว่าจ้าง ว่าจะคุยกัน รู้เรื่องหรือเปล่า ปัญหาหลักๆ ของการรับจ้าง ส่วนใหญ่ มีปัญหาที่ คนรับจ้างว่ามีจรรยาบรรณ เพียงพอหรือเปล่า 
และ ด้านผู้ว่าจ้าง ว่ามีขอบเขตในการว่าจ้าง ชัดเจนแค่ไหน เรารับทำงานวิจัย รับปรึกษางานวิจัย

ตัวอย่างผลงาน หัวข้อ รับทำวิจัย ที่ผ่านมา
-- ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องแกงตำมือ
-- ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ ตุ๊กตาซานริโอ
-- ปัจจัยที่มีผลต่อยอดการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชน
-- ปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อน้้าดื่มบรรจุขวดของผู้บริโภคใน จังหวัดนนทบุรี
-- ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่น
-- ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาศักยภาพสมองและการเรียนรู้
-- อิทธิพลของการส่งเสริมการขายที่มีต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องมือวัด และ วิเคราะห์ก๊าซ
-- ปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อทองรูปพรรณ 96.5% ในอำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
-- บริการพิเศษ สำหรับงานด่วน รับทำวิจัย พร้อมให้คำปรึกษาตลอดการทำ ในราคาที่เป็นกันเอง
-- ผลกระทบจากธุรกิจ e-commerce ต่อผู้ประกอบการท้องถิ่น
-- ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียนหญิง ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเมืองพัทยา
-- กระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต์ Toyota (รถเก๋ง) ของประชากรในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร
-- ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพของนักศึกษา
-- ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อเครื่องปรับอากาศ สำหรับบ้านที่พักอาศัย
-- ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ ด้านวัฒนธรรม
-- ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จต่อการพัฒนาชุมชน
-- ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการเรียนของนิสิตมหาวิทยาลัย
-- ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษา ระดับ ปวช. และ ระดับปวส.
-- ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ เลือกซื้อบ้านจัดสรร
-- รับทำวิจัยด่วน รับทำวิจัย ราคาถูก รับทำงานวิจัย รับปรึกษางานวิจัย
-- ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อบ้านเดี่ยว
-- ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค
-- ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อธุรกิจอาหาร
-- ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
-- ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ บริการร้านวัสดุก่อสร้างสมัยใหม่
-- ปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าเฮ้าส์แบรนด์ของผู้บริโภค ในจังหวัดนครราชสีมา
-- ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของหญ้าเนเปียร์ปากช่อง
-- ความรู้ ทัศนคติของบุคลากรเกี่ยวกับการพัฒนา และรับรองคุณภาพโรงพยาบาล: กรณีศึกษาโรงพยาบาลหัวหิน
--ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจศึกษา ต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา
-- ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ
-- ความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการของหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ในอำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน.
-- ศึกษาปัจจัยการตัดสินใจเลือกหอพัก ในเขตนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
-- ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของไม้ประดับ
-- ปัจจัยที่มีผลต่อพัฒนาการเด็กปฐมวัยไทย
-- ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการของวัยทารกและวัยเด็ก
-- กลยุทธ์การตลาด ที่มีผลต่อการเพิ่มยอดขาย MARKETING
-- ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อซ้ำของผู้ใช้บริการ สถานบริการน้ำมัน
-- ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเจริญเติบโตและภาวะโภชนาการของเด็ก วัยก่อนเรียน อายุ 2-5 ปี ในเขตสุขภาพที่ 7 ประเทศไทย
รับทำวิจัย รับจ้างทําวิจัย ด่วน รับทำงานวิจัย รับปรึกษางานวิจัย บริการพิเศษ สำหรับงานด่วน รับทำงานวิจัยราคาถูก พร้อมให้คำปรึกษา และ คำแนะนำตลอดการทำ ในราคาที่เป็นกันเอง
สนใจ ติดต่อเรา รายละเอียดเพิ่มเติม
https://zateers.com/research/index.php

บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที