hipotraining

ผู้เขียน : hipotraining

อัพเดท: 04 ส.ค. 2022 11.39 น. บทความนี้มีผู้ชม: 472 ครั้ง

หลักสูตรนี้ได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรม ซึ่งเป็นหัวหน้างาน ให้ได้รับความรู้ เทคนิคและเรียนรู้ประสบการณ์ในการพัฒนาตนให้เป็นหัวที่ดีมีความสามารถทั้งในเรื่องการบริหารคน และ การบริหารงาน จนสามารถเป็นที่ต้องการขององค์กรและลูกน้อง โดยผู้เข้าอบรมจะได้ร่วมทำกิจกรรมระดมสมองที่ประยุกต์ขึ้นอย่างเหมาะสมกับผู้เข้าอบรมแต่ละกลุ่ม และ เมื่อจบการอบรม ผู้เข้าอบรมจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้เรื่องนี้ได้อย่างสัมฤทธิ์ผลด้วยตนเอง


หลักสูตร สุดยอดหัวหน้ากับการบริหารคนให้ได้งาน และ บริหารงานให้บรรลุเป้าหมาย

หลักการและเหตุผล

          ปัจจุบันถือว่าคนเป็นปัจจัยในการบริหารงาน  และ หัวหน้างาน ถือว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการบริหารคนให้ได้งาน และ บริหารงานให้บรรลุเป้าหมายโดยอาศัยความร่วมมือจากลูกน้อง นอกจากหัวหน้าจะต้องมีทักษะในการบริหารคน และ บริหารงานแล้ว หัวหน้าเองจะต้องมีเทคนิค ลูกล่อลูกชน ในการแก้ปัญหาและตัดสินใจเพื่อให้งานที่ทำอยู่สามารถดำเนินการต่อไปได้   ถ้าหัวหน้าท่านไหนไม่สามารถบริหารจัดการลูกน้องและวางแผนการทำงานได้ไม่ดี ก็จะทำให้เกิดผลกระทบและปัญหาที่ตามมาในที่สุด

          หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรม ซึ่งเป็นหัวหน้างาน ให้ได้รับความรู้ เทคนิคและเรียนรู้ประสบการณ์ในการพัฒนาตนให้เป็นหัวที่ดีมีความสามารถทั้งในเรื่องการบริหารคน และ การบริหารงาน จนสามารถเป็นที่ต้องการขององค์กรและลูกน้อง โดยผู้เข้าอบรมจะได้ร่วมทำกิจกรรมระดมสมองที่ประยุกต์ขึ้นอย่างเหมาะสมกับผู้เข้าอบรมแต่ละกลุ่ม และ เมื่อจบการอบรม ผู้เข้าอบรมจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้เรื่องนี้ได้อย่างสัมฤทธิ์ผลด้วยตนเอง

 

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ การเป็นหัวหน้างานที่บริษัท และ ลูกน้องต้องการ

2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับเทคนิคในการบริหารคนให้ได้งาน รวมถึงกระบวนการในการบริหารคนอย่างเป็นระบบ

3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงวิธีการใช้ 4 + 2 เครื่องในการบริหารลูกน้องและสามารถนำไปใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรม

4.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับเทคนิคในการบริหารงาน เพื่อสร้างผลงานให้บรรลุเป้า จนเป็นที่ต้องการขององค์กร

5.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารคน บริหารตนเองในการทำงานเกิดประโยชน์สูงสุด

 

หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา:

Module 1 การบริหารคนให้ได้คนเก่ง และ คนดี

1.บทบาทหน้าที่ของการเป็น “หัวหน้างาน” ที่องค์กรต้องการ

- บริหารคนให้ได้งานที่มีประสิทธิภาพ

- บริหารงานให้บรรลุเป้าหมาย

2.เข้าใจเรื่องคน... การบริหารคนให้ถึงแก่น

- เข้าใจตัวเอง ... สไตล์ของตัวหัวหน้าเองในการบริหารคน

- เข้าใจลูกน้อง ...เจาะลึกสไตล์ลูกน้อง 4 ประเภท

- เข้าใจกระบวนการบริหารคน...ให้ได้คนเก่ง และ ดี

3.กระบวนการบริหารคน ให้ได้คนเก่ง คนดี ที่องค์กรต้องการ

- กระบวนการที่ 1 คัดเลือกอย่างไรให้ได้พนักงานที่ตรงใจ

- การกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกตามหลัก Competency & Behavior

- กระบวนการที่ 2 ปรับเปลี่ยนและพัฒนา ...สร้างแขน ขา ให้กับตนเอง

- หาจุดด้อยที่ต้องปรับเปลี่ยน และ พัฒนา

- ลงมือพัฒนาอย่างมุ่งมั่น และ ชาญฉลาด

- ติดตามและประเมินผล

- กระบวนการที่ 3 รักษา ...ด้วยการสร้างสายสัมพันธ์

- สร้างสายสัมพันธ์ รักงาน

- สร้างสายสัมพันธ์ รังองค์กร

- สร้างสายสัมพันธ์ รักหัวหน้า

4.กิจกรรม Workshop เจาะลึก 3 กระบวนการบริหารคน

5.สุดยอด 4 + 2 เครื่องมือที่หัวหน้างานต้องใช้ในการบริหารคนให้ได้งาน

- การสั่งงาน มอบหมายงาน – สั่งงานลูกน้องอย่างไรให้ลูกน้องเข้าใจ และ สามารถนำไปปฏิบัติได้ตามเป้าหมายที่วางไว้

- การสอนงาน / พัฒนา – เทคนิคการสอนงานลูกน้อง ให้ลูกน้องสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง สมบูรณ์

- การติดตามงาน – กลยุทธ์การติดตามงานลูกน้องอย่างมีประสิทธิภาพ งานตกหล่น ไม่ลืม !!!  

- การประเมินผลงาน – การประเมินผลงานด้านบวก ด้านลบ และ การให้คำแนะนำ

- การสร้างทีมงาน – สร้างพลังการทำงานเป็นทีม

- การปรับปรุงงาน – พัฒนาการทำงานให้ดีขึ้น ไม่ให้งานผิดซ้ำแล้วซ้ำอีก

6.กิจกรรม Workshop ประยุกต์ใช้ 4 + 2 เครื่องมือการบริหารคนให้ได้งาน

Module 2 การบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยกลยุทธ์การบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ

7.กลยุทธ์ 4 ขั้นตอน การบริหารงานที่หัวหน้างานต้องทราบและเข้าใจให้เจาะลึกถึงแก่น

- ขั้นตอนที่ 1 วางแผนทำความเข้าใจคำสั่งของผู้บริหาร และ กำหนดเป้าหมาย หรือ ผลลัพธ์ออกมาได้อย่างชัดเจน

- ขั้นตอนที่ 2 ดำเนินการปฏิบัติตามแผนงานที่ได้วางเอาไว้อย่างสมบูรณ์ ละเอียด รอบคอบ

- ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบผลลัพธ์ของงานกับคำสั่งว่าตรงกับสิ่งที่ผู้บริหารตรงการหรือไม่ พร้อมประเมินผลถึงวิธีการที่ใช้ เวลาที่ทำ และ ปัญหาพบที่เจอ

- ขั้นตอนที่ 4 ปรับปรุง พัฒนา และแก้ไขการทำงานให้ครั้งถัดไปสามารถทำงานได้ดียิ่งขึ้น

8.กิจกรรม Workshop สุดยอด 4 ขั้นตอนการบริหารให้บรรลุเป้า

9.เทคนิคการแก้ปัญหาและตัดสินใจในงานอย่างมีกึ๋น….สำหรับหัวหน้างาน

- ระบุปัญหาและสาเหตุให้ชัดเจน

- หาทางเลือกในการแก้ปัญหาอย่างหลากหลาย

- วิเคราะห์ทางเลือก และ หาเกณฑ์การตัดสินใจเลือก

- ตัดสินใจเลือก และ ลงมือแก้ไขอย่างชาญฉลาด

- สื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง

10.การใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ปัญหาอย่างเหนือชั้น

- 6 W’s 1 H

- เทคนิคการใช้แผนภาพ

- อื่น ๆ

11.กิจกรรม Workshop สร้างอาวุธที่เข้มแข็ง…ในการแก้ปัญหาและตัดสินใจ

12.Action Plan : บริหารคนให้ได้งาน บริหารงานให้บรรลุเป้า

13.สรุป คำถาม - ตอบ


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที