ลูกจ้างมืออาชีพ

ผู้เขียน : ลูกจ้างมืออาชีพ

อัพเดท: 19 ส.ค. 2008 20.34 น. บทความนี้มีผู้ชม: 56553 ครั้ง

ISO14001:2004 ท่านอาจจะเคยอ่านISO14001:2004 มาบ้างแล้ว แต่บทความ ISO14001:2004 ที่ท่านจะได้อ่านต่อไปนี้ ท่านจะไม่สามารถหาอ่านได้ นอกจากที่นี่ และ นี่! เป็นประสบการณ์จากการทำงานจริง ซึ่งท่านอาจจะได้แนวคิดและตัวอย่างการประยุกต์สำหรับการทำงานของท่านได้ไม่มากก็น้อย...ลูกจ้างมืออาชีพ


ข้อกำหนด4.4

4.4 การปฏิบัติและการดำเนินการ

4.4.1 ทรัพยากร , บทบาท , ความรับผิดชอบและอำนาจหน้าที่

1. ผู้บริหารต้องมั่นใจในความสามารถของทรัพยากรที่จำเป็นในการจัดทำ , นำไปใช้ , คงรักษาและปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม   ทรัพยากรจะรวมถึง ทรัพยากรบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน , โครงสร้างพื้นฐาน , เทคโนโลยีและด้านการเงิน

2. ทรัพยากร , บทบาท , ความรับผิดชอบและอำนาจหน้าที่   ต้องถูกกำหนดขึ้น , จัดทำเป็นเอกสารและสื่อสารเพื่อเป็นประโยชน์ต่อประสิทธิผลของการจัดการสิ่งแวดล้อม

3. ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรต้องแต่งตั้งตัวแทนฝ่ายบริหารเฉพาะขึ้นมา

4. นอกจากความรับผิดชอบอื่นๆแล้วต้องมีการกำหนดบทบาท , ความรับผิดชอบและอำนาจหน้าที่สำหรับ

ก) มั่นใจว่าระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมถูกจัดทำ , นำไปใช้และคงรักษา               ตามข้อกำหนดของมาตรฐานฉบับนี้

ข)  รายงานประสิทธิภาพของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมให้ผู้บริหารรับทราบ   เพื่อให้มีการทบทวนและมีคำแนะนำในการปรับปรุง

 

4.4.2 ความสามารถ , การฝึกอบรมและความตระหนัก

1. องค์กรต้องมั่นใจว่าบุคลากรที่ปฏิบัติงานให้กับองค์กรหรือในนามขององค์กรที่มีแนวโน้มจะทำให้เกิดผลกระทบที่มีนัยสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมตามที่องค์กรได้ระบุไว้   จะมีความสามารถบนพื้นฐานของการศึกษา , การฝึกอบรมหรือประสบการณ์ที่เหมาะสม

2. และต้องเก็บบันทึกที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา , การฝึกอบรมไว้

3. องค์กรต้องกำหนดการฝึกอบรมที่จำเป็นต่อลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมและระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กร

4. องค์กรต้องจัดให้มีการฝึกอบรมหรือกิจกรรมอื่นๆเพื่อให้สอดคล้องตามจำเป็นนั้น

5. ต้องเก็บบันทึกที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมหรือกิจกรรมอื่นๆนั้นไว้

6. องค์กรต้องจัดทำ , นำไปใช้และคงรักษาขั้นตอนการปฏิบัติงานในการทำให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานให้กับองค์กรหรือในนามขององค์กรตระหนักถึง

ก)  ความสำคัญของการปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายสิ่งแวดล้อม        และข้อกำหนดของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

ข)  ลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญและผลกระทบที่เกิดขึ้นจริง   หรือมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับงานของพวกเขา          และผลดีที่เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมจากการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน

ค)  บทบาทและความรับผิดชอบของการประสบความสำเร็จในการสอดคล้องกับข้อกำหนดของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

ง)  ผลที่อาจเกิดขึ้นหากไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติที่กำหนด

 

4.4.3 การสื่อสาร

1. จากการพิจารณาลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมและระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กร องค์กรต้องจัดทำ , นำไปใช้และคงรักษาขั้นตอนการปฏิบัติงานสำหรับ

ก)  การสื่อสารภายในระหว่างระดับและส่วนต่างๆขององค์กร

ข)  การรับ , การจัดทำเป็นเอกสารและการตอบสนองต่อการสื่อสาร        ต่างๆที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานที่มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

2. องค์กรต้องตัดสินใจในการสื่อสารภายนอกเกี่ยวกับลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญขององค์กร

3. และต้องบันทึกการตัดสินใจนั้น

4. ถ้าหากตัดสินใจที่จะสื่อสาร องค์กรต้องจัดทำและนำวิธีการสื่อสารภายนอกนี้ไปใช้ไปใช้

 

 

4.4.4 การจัดทำเอกสาร

1. เอกสารของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมจะต้องรวมถึง

                                ก) นโยบายสิ่งแวดล้อม , วัตถุประสงค์และเป้าหมายสิ่งแวดล้อม

                                ข) รายละเอียดของขอบเขตระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

ค) รายละเอียดของส่วนหลักๆของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม               และความสัมพันธ์ระหว่างกัน   และการอ้างอิงถึงเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ง) เอกสาร , บันทึกต่างๆที่ต้องการโดยมาตรฐานฉบับนี้

จ) เอกสาร , บันทึกต่างๆที่จำเป็นที่กำหนดขึ้นโดยองค์กร   เพื่อให้มั่นใจในประสิทธิผลของวางแผน , การปฏิบัติและการควบคุมกระบวนการ

 

4.4.5 การควบคุมเอกสาร

1. เอกสารตามที่ต้องการในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานฉบับนี้ต้องถูกควบคุม

2. บันทึกเป็นเอกสารพิเศษและต้องถูกควบคุมตามข้อกำหนด 4.5.4

3. องค์กรต้องจัดทำ , นำไปใช้และคงรักษาขั้นตอนสำหรับ

ก)  อนุมัติเอกสารอย่างเหมาะสมก่อนนำไปใช้งาน

ข)  ทบทวนและทำให้ทันสมัยตามความจำเป็นและมีการอนุมัติซ้ำ

ค)   มั่นใจในการเปลี่ยนแปลงและสถานะปัจจุบันถูกระบุไว้

ง)  มั่นใจว่าเอกสารที่เกี่ยวข้องฉบับปัจจุบันมีอยู่ที่จุดใฃ้งาน

จ)  มั่นใจว่าเอกสารสามารถอ่านเข้าใจได้ง่าย  และมีการชี้บ่งไว้แล้ว

ฉ)  มั่นใจว่ามีการระบุชื่อเอกสารจากภายนอกที่จำเป็นสำหรับองค์กรในการวางแผนและการปฏิบัติในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและมีการควบคุมการแจกจ่าย

ช)  ป้องกันการใช้เอกสารที่ยกเลิกการใช้งานแล้วโดยไม่ได้ตั้งใจ            และต้องมีการชี้บ่งเอกสารที่ยกเลิกการใช้งานนั้นแล้วอย่างเหมาะสม   หากต้องการจะเก็บไว้เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ

 

4.4.6 การควบคุมการปฏิบัติงาน

1. องค์กรต้องระบุและวางแผนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญตามที่ได้ระบุไว้   ให้สอดคล้องกับนโยบายสิ่งแวดล้อม , วัตถุประสงค์และเป้าหมาย   เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานต่างๆจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด  โดย

ก) จัดทำ , นำไปใช้และคงรักษาเอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงานสำหรับการควบคุมสถานการณ์ที่หากไม่มีการควบคุมที่เหมาะสมแล้ว       อาจทำให้เกิดการเบี่ยงเบนจาก นโยบายสิ่งแวดล้อม , วัตถุประสงค์และเป้าหมาย   และ

ข)  กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติงานไว้ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน   และ

ค)  จัดทำ , นำไปใช้และคงรักษาขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญของสินค้าและบริการที่ถูกใช้โดยองค์กร   และสื่อสารขั้นตอนการปฏิบัติงานและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องให้ผู้ขายสินค้าและผู้รับจ้างช่วงทราบ

 

4.4.7 การเตรียมความพร้อมและการตอบโต้เหตุฉุกเฉิน

1. องค์กรต้องจัดทำ , นำไปใช้และคงรักษาขั้นตอนการปฏิบัติงานในการระบุสถานการณ์ฉุกเฉินและอุบัติเหตุที่สามารถมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม   และวิธีการในการในการตอบโต้

2. องค์กรต้อง ตอบโต้กับเหตุฉุกเฉินและอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น   และป้องกันหรือลดผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อม

3. องค์กรต้องทบทวนขั้นตอนการเตรียมความพร้อมและการตอบโต้เหตุฉุกเฉินเป็นระยะๆ   และแก้ไขตามความจำเป็น   โดยเฉพาะหลังจากที่อุบัติเหตุหรือเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้น

4. องค์กรต้องทดสอบขั้นตอนการเตรียมความพร้อมและการตอบโต้เหตุฉุกเฉินเป็นระยะๆ    หากทำได้

 


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที