En-Tech

ผู้เขียน : En-Tech

อัพเดท: 02 มิ.ย. 2022 15.21 น. บทความนี้มีผู้ชม: 219 ครั้ง

สินค้าเสื่อมคุณภาพ สินค้าหมดอายุ มีรายจ่ายทางภาษี!
เมื่อมีสินค้าที่เสื่อมคุณภาพ สินค้าที่มีตำหนิ สินค้าที่หมดอายุ และเศษซาก มักมีภาระต้นทุน และภาษีเกิดขึ้น ผู้ประกอบการต้องปฎิบัตตาม หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขต่างๆ เพื่อลดต้นทุนและภาษี ดังนี้.


สินค้าเสื่อมคุณภาพ สินค้าหมดอายุ มีรายจ่ายทางภาษี!

เมื่อมีสินค้าที่เสื่อมคุณภาพ สินค้าที่มีตำหนิ สินค้าที่หมดอายุ และเศษซาก มักมีภาระต้นทุน และภาษีเกิดขึ้น ผู้ประกอบการต้องปฎิบัตตาม หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขต่างๆ เพื่อทำลายสินค้า โดย En-tech เป็น บริษัทรับ ทำลายสินค้า อย่างถูกต้องตามข้อกำหนด ดังนี้

สรรพากร

ตามประมวลรัษฎากร การ “ขาย”สินค้าแล้วได้รายได้กลับมานั้น จะต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่มแต่ !! แต่หากสินค้าชำรุดเสียหาย เสื่อมสภาพ จึงจำเป็นจะต้องนำไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆ เช่น การบริจาค การรีไซเคิล คำถามต่อมาคือ จะต้องเสียภาษีหรือไม่ ?
คำตอบคือ..จะต้องเสียภาษีเนื่องจากตามประมวลรัษฎากรยังถือว่าเป็นการ “ขาย” แต่จะทำอย่างไรจึงจะไม่เสียภาษี คำตอบคือต้อง “ทำลาย” สินค้าเท่านั้น

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ ได้กำหนดให้มีการกำกับดูแลมาตรฐานของสินค้า/ผลิตภัณฑ์

ทั้งด้านรูปแบบ ส่วนประกอบ ความสามารถ ความทนทาน ความปลอดภัย รวมไปถึงการทำหีบห่อ วิธีการบรรจุเพื่อให้สินค้า/ผลิตภัณฑ์

เพื่อไม่ก่อให้เกิดอันตรายแก่ประชาชนและไม่ก่อให้เกิดความไม่มั่นคงในการประกอบกิจการอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นผลเสียหายแก่เศรษฐกิจของประเทศ

ซึ่งหากตรวจพบว่ามีสินค้า/ผลิตภัณฑ์ ที่แตกต่างไปจากมาตรฐานที่กำหนด จึงจำเป็นที่จะต้องมีการสั่ง “ทำลายสินค้า” ดังกล่าวให้เสียสภาพ

ศุลกากร

คำถาม : กรณีนำเข้าวัตถุดิบโดยใช้สิทธิ BOI แต่วัตถุดิบไม่ได้คุณภาพ ผู้ขายไม่ต้องการให้ส่งกลับไปประเทศตน จึงขอให้บริษัททำลายเอง อยากทราบว่าใครเป็นผู้ประเมินค่าภาษี

คำตอบ : วัตถุดิบที่นำเข้าโดยใช้สิทธิ BOI แต่มีคุณภาพไม่ได้มาตรฐาน ไม่สามารถนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์เดิมได้ สภาพของวัตถุดิบยังอยู่ในสภาพวัตถุดิบขณะนำเข้า การจะดำเนินการใด ๆ ต้องได้รับอนุญาตจาก BOI เช่น จะขอทำลายวัตถุดิบนั้น หาก BOI อนุญาตก็สามารถดำเนินการได้ วิธีการคือ บริษัทยื่นขออนุมัติทำลายตามวิธีที่เหมาะสมจาก BOI หาก ”ทำลายหมดจะไม่มีภาระภาษี” แต่หากมีเศษซากหลังการทำลายที่มีมูลค่าเชิงพาณิชย์ และบริษัทประสงค์จะขอจำหน่ายหรือโอนเศษซากดังกล่าวภายในประเทศ จะต้องขอให้ BOI มีหนังสือแจ้งไปยังกรมศุลกากรให้เรียกเก็บค่าภาษีอากรสำหรับเศษซาก หลังจากการทำลายบริษัทต้องจัดส่งหลักฐานการดำเนินการต่าง ๆ ให้กับ BOI เพื่อขอตัดบัญชีวัตถุดิบด้วย

BOI

การทำลายวัตถุดิบ หรือสินค้าเสื่อมสภาพ เพื่อลดภาษี สรุปขั้นตอนคร่าวๆ ดังนี้
– ต้องเป็นวัตถุดิบที่เป็นส่วนสูญเสีย ตามประกาศ สกท ที่ ป.5/2543
– ให้ยื่นขออนุมัติวิธีทำลาย
– เมื่อจะทำลาย ต้องให้ บ.Inspector ที่ได้รับมอบหมายจาก BOI ร่วมตรวจสอบรับรองการทำลายด้วย
– จากนั้น ยื่นขอปรับยอด (ตัดบัญชีวัตถุดิบ) ตามรายการและปริมาณที่ได้ทำลาย ตามที่ บ.Inspector รับรอง
– หากเศษซากจากการทำลาย มีมูลค่าเชิงพาณิชย์ จะต้องยื่นชำระภาษีตามสภาพเศษซากนั้นๆ ด้วย
Q : บริษัทต้องการทำลายสินค้าที่ผลิตเสร็จแล้วแต่ไม่ได้มาตรฐาน จะต้องดำเนินการอย่างไร?
A : จะต้องดำเนินการ ดังนี้
1) แจ้ง BOI เพื่อขออนุญาตทำลายส่วนสูญเสียตามประกาศสำนักงาน ที่ ป.5/2543
2) แจ้งกรมสรรพากรเพื่อลดมูลค่าสินค้าในระบบบัญชีของบริษัท

ดังนั้น จะเห็นว่าหน่วยงาน สรรพากร สมอ. ศุลกากร หรือ BOI มีข้อกำหนดที่ชัดเจนเกี่ยวกับสินค้า วัตถุดิบ ที่เสื่อมสภาพ หรือไม่เป็นตามข้อกำหนด ว่าจะต้องมีการทำให้เสียภาพ หรือทำลายให้สิ้นซากเท่านั้น

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.en-technology.com/product-off-spec/

ที่มา : บริษัทรับกำจัดกากอุตสาหกรรม


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที