เมตตา

ผู้เขียน : เมตตา

อัพเดท: 29 พ.ย. 2008 16.08 น. บทความนี้มีผู้ชม: 44705 ครั้ง

บ้านที่อยู่อาศัยต้องการความสมดุล ในขณะเดียวกัน ระบบคุณภาพขององค์กรก็ต้องการความสมุดลเช่นเดียวกัน


ความสมดุลในแนวทางปฏิบัติ

คำว่า ฮ้วง ในภาษาจีน แปลว่า ลม  และ จุ้ย แปลว่า น้ำ  ซึ่งแผลงมาจากตัวอักษรของหยินและหยาง

หยิน  คือ ความเย็น  หยาง คือ ความร้อน 

หยิน  คือ เพศหญิง หยาง คือ เพศชาย

หยิน คือ ซ้าย หยาง คือ ขวา

ตามหลักความสมดุลของตำราฮ้วงจุ้ยของชาวจีน   ย้ำนักย้ำหนาว่า ความสมดุลของการหมุนเวียนลม (การระบายอากาศ) และความสมบูรณ์ของน้ำสำหรับบ้านที่อยู่อาศัยเป็นเรื่องสำคัญ   ความสมดุลของลมและน้ำที่ดีจะช่วยให้บรรยากาศในบ้านน่าอยู่ และทำให้คนที่อยู่ในบ้านมีความสุข สุขภาพดีและมีความเจริญรุ่งเรือง 

ที่เปิดประเด็นเรื่องหยินและหยาง  เพราะอยากให้ทุกท่านพิจารณาหลักความสมดุลของระบบ ISO 9000 บาง และช่วยกันรักษาความสมดุลของระบบ  เพื่อให้คนในองค์กรอยู่อย่างเป็นสุข และองค์กรมีความเจริญรุ่งเรือง

 

ความสมดุลในด้านต่าง ๆ  ของระบบ ISO 9000

ข้อกำหนด

ความสมดุลระหว่าง

ความหมาย

ฝ่ายสร้าง (หยาง) เหตุ

ฝ่ายรับ (หยิน) ผล

4. ระบบบริหารคุณภาพ

5.4.2 การวางแผนระบบบริหารคุณภาพ

 ระเบียบการปฏิบัติงาน

การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ความเข้มงวดต่อกฎระเบียบเป็นสิ่งที่ดี  แต่ระบบควรมีการเปิดช่องทางให้ทดลองเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานบ้าง เมื่อเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงกระบวนการได้ผลดีแล้ว ให้นำเข้ามาปรับปรุงระเบียบการปฏิบัติงานต่อไป

5.1 ความมุ่งมั่นของผู้บริหาร

5.3 นโยบายคุณภาพ

5.4.1 วัตถุประสงค์คุณภาพ

5.5.3 การสื่อสารภายในองค์กร

.การกระจายนโยบายคุณภาพจากบนลงล่าง  ( นำวิสัยทัศน์ไปสู่การปฏิบัติ )

การนำเสนอแนวทางในการแก้ไขและปรับปรุงจาก

ควรมีความชัดเจนในการนำทิศทางขององค์กรและในขณะเดียวกันต้องเปิดโอกาสให้ระดับล่างเสนอแนวทางในการพัฒนาองค์กร เพื่อสร้างความมีส่วนร่วมของคนในองค์กรทุกระดับ

5.2 การมุ่งเน้นลูกค้า

ความพึงพอใจของลูกค้า

ยอดขาย

ต้องสร้างความพึงพอใจทั้งด้านคุณภาพสินค้าและการบริการให้กับลูกค้าทั้งก่อนและหลังการขาย หลังจากนั้นยอดขายจะตามมา

5.5.1 ความรับผิดชอบและอำนาจหน้าที่

6.2  ทรัพยากรบุคคล

 

 

ความสามรถของบุคลากรและจัดความเหมาะสมต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและบรรลุเป้าหมาย

เหมือนคำที่ว่า Put right man on the right job ต้องสรรหาหรือสร้างบุคลากรให้มีความสามารถ (Competency) ตรงกับงาน  จะสร้างความพึงพอใจในการทำงานได้ดี และทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพจนบรรลุเป้าหมายได้ตามที่องค์กรประสงค์ได้

5.5.2  ตัวแทนฝ่ายบริหาร

อำนาจหน้าที่ของตัวแทนฝ่ายบริหาร

การสร้างความตระหนักในเรื่องคุณภาพ

ตัวแทนฝ่ายบริหารต้องเป็นผู้ที่มีอิทธิพลต่อพนักงาน สามารถที่จะสร้างความตระหนักในเรื่องคุณภาพของสินค้าที่ลูกค้าต้องการและคุณภาพของการปฏิบัติงานที่ผู้บริหารต้องการให้เกิดขึ้นกับพนักงานได้  โดยผ่านการอบรมและกิจกรรมคุณภาพต่าง ๆ

5.6 การทบทวนฝ่ายบริหาร

การทบทวนฝ่ายบริหาร

การปรับทิศทางขององค์กร

เป็นการทบทวนผลการปฏิบัติงานทุกด้านและรวบรวมนำเอาข้อมูลความต้องการของลูกค้า เข้ามาทบทวนทิศทางองค์กรใหม่ ว่าต้องมีการปรับตัว หรือ เปลี่ยนแปลงอะไรบ้างให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมภายนอก

6.2 ทรัพยากรบุคคล

การประเมินผลงาน

ประสิทธิภาพ

การประเมินผลงานที่ชัดเจน  เป็นธรรม และอธิบายถึงเหตุผลของคะแนนประเมินผลได้ ตลอดจนแนะนำแนวทางแก้ไข  และติดตามผลอย่างใกล้ชิด  จะช่วยให้พนักงานมีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น

6.2.2 ความสามารถ ความตระหนัก และการฝึกอบรม

 การฝึกอบรม

ความก้าวหน้าในสายอาชีพ

การเปิดโอกาสให้พนักงานมีโอกาสพัฒนาความรู้ความสามารถเพื่อให้มีความก้าวหน้าในเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ จะช่วยให้พนักงานรักองค์กร และพัฒนาไปพร้อม ๆ กับการพัฒนาองค์กร

6.3 โครงสร้างพื้นฐาน

6.4 สภาพแวดล้อมในการทำงาน

สภาวะแวดล้อมในการทำงาน

ประสิทธิภาพการทำงาน

การลงทุนสร้างสภาวะแวดล้อมในการทำงานให้ดี  และส่งเสริมกิจกรรม 5ส ควบคู่ไปกับการทำงานจะส่งผลให้ประสิทธิภาพในการทำงานดีขึ้น หรือ บางกรณีที่ไม่สามารถปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานได้เลย ก็ควรจะมีพื้นที่พักผ่อนในช่วงพักสั้น เพื่อให้พนักงานผ่อนคลาย และมีแรงกระตุ้นที่จะกลับไปต่อสู้กับงานในสภาวะแวดล้อมนั้นได้

7.1 การวางแผนกระบวนการผลิต

ความยืดหยุ่นของกระบวนการผลิต

ความรวดเร็วในการส่งมอบ

องค์กรต้องพัฒนาให้การปรับเปลี่ยนสายการผลิตรวดเร็วและมีต้นทุนต่ำ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้รวดเร็วขึ้น ซึ่งต้องมีการวางแผน ทดลอง เก็บข้อมูล ก่อนที่จะทำการปรับเปลี่ยนกระบวนการ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสินค้า

7.2 กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า

การทบทวนข้อตกลง

แผนการผลิต

ต้องรักษาความพึงพอใจของลูกค้า และในขณะเดียวกันต้องไม่ทำให้เกิดความสับสนของแผนการผลิต และต้นทุนการผลิตจนเกินไป

7.3 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

การเพิ่มยอดขาย

 การวางแผนออกผลิตภัณฑ์ใหม่โดยหวังจะเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดและยอดขาย ต้องเกิดมาจากการสำรวจความต้องการของลูกค้าเสียก่อน ผลิตภัณฑ์ใหม่นั้นจึงจะตรงใจลูกค้าและประสบความสำเร็จในตลาด

7.4 การจัดซื้อ

 การพัฒนาผู้ขาย

ความสามารถและคุณภาพของผู้ขาย

ถ้ามุ่งหวังให้ผู้ขายมีคุณภาพทั้งด้านสินค้าและการบริการ ให้พัฒนาผู้ขายให้มีความรู้ความสามารถควบคู่ไปกับองค์กร จะทำให้เกิดความผูกพันธ์และค้ำจุนกันได้

7.5 การดำเนินการผลิตและให้บริการ

ความสำคัญของฝ่ายผลิต

ความสำคัญของฝ่ายสนับสนุน

ปัจจุบันฝ่ายผลิตและฝ่ายสนับสนุนมีความสำคัญเท่าเทียมกัน เช่น  

-     ข้อผิดพลาดเกิดขึ้นในฝ่ายผลิต  ควรเข้าไปแก้ไขที่กระบวนการผลิต ไม่ควรเน้นให้ฝ่ายควบคุมคุณภาพเพิ่มงานตรวจสอบจนล้นมือ กลับกลายเป็นผลเสีย เมื่อฝ่ายควบคุมคุณภาพทำการตรวจสอบคุณภาพไม่ทันจนสินค้าที่มีปัญหาหลุดไปถึงลูกค้าได้

- การประเมินค่างานของฝ่ายสนับสนุนต่ำกว่าฝ่ายผลิตจนทำการพัฒนาฝ่ายสนับสนุนล่าช้าไม่สามารถสนับสนุนกระบวนการผลิตได้ทัน

- การส่งข้อมูลข่าวสารของลูกค้าหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ฝายสนับสนุนช้ากว่าฝ่ายผลิต จนเกิดข้อผิดพลาดในการทำงานได้

7.5 การดำเนินการผลิตและให้บริการ

 ปริมาณวัตถุดิบ

ปริมาณสินค้าที่ผลิตได้ (% yield)

หลังจากจบการผลิตในแต่ละรุ่นควรมีการเปรียบเทียบ input และ output ว่ามีสัดส่วนต่อกันเท่าไร

ข้อนี้เป็นการวัดประสิทธิผลของการผลิตว่าเกิดการสูญเสียเท่าไร  ฝ่ายขายเป็นฝายหาเงินและฝ่ายผลิตเป็นฝ่ายเก็บรักษาเงิน ถ้าไม่สามารถควบคุมของเสีย หรือ กระบวนการที่สูญเปล่าได้  กำไรขององค์กรต้องลดลงอย่างแน่นอน

7.5  การดำเนินการผลิตและการให้บริการ

คุณภาพของงาน

ปริมาณงาน

คุณภาพงานที่ดี ยอมต้องมียอดสั่งซื้อเพิ่มมากขึ้น

ประสิทธิภาพการผลิตสูงขึ้น ต้องควบคุมคุณภาพของสินค้าที่ให้อยู่ในมาตรฐานได้ด้วย 

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทำได้ 3 ลำดับขั้น

1.       พัฒนาความชำนาญของพนักงาน

2.       พัฒนาเครื่องมือช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ

3.       การปรับเปลี่ยนขั้นตอนการทำงาน

7.6  การควบคุมอุปกรณ์เฝ้าติดตามและเครื่องมือวัด

ต้นทุนในการสอบเทียบเครื่องมือวัด

ความถูกต้องแม่นยำของระบบการวัด

การสอบเทียบเครื่องมือวัดมีค่าใช้จ่ายไม่สูงเลย เมื่อเทียบกับการทำให้ระบบการวัดของคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์มีความถูกต้อง และเชื่อถือได้ และทำให้สินค้าเป็นที่พึงพอใจของลูกค้า

8.2.1  ความพึงพอใจของลูกค้า

8.3 การควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด

ต้นทุนของคุณภาพสินค้า

ความพึงพอใจของลูกค้า

การเพิ่มการตรวจสอบคุณภาพโดยฝ่ายควบคุมคุณภาพจะมีต้นทุนสูงกว่าการตรวจสอบคุณภาพไปพร้อม ๆ กับการผลิต ดังนั้นควรเพิ่มการตรวจสอบโดยฝ่ายผลิตให้มากขึ้น แล้วต้นทุนคุณภาพจะลดลง

8.2.3 การเฝ้าติดตามและการวัดกระบวนการ

8.4 การวิเคราะห์ข้อมูล

 

 ข้อมูลของผลการปฏิบัติงาน

ดัชนีวัดผลกระบวนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง

หัวหน้างานต้องมีการตรวจสอบ (Monitoring)รายงานผลการปฏิบัติงานของลูกน้องอยู่เสมอ  เพื่อค้นหาจุดที่เป็นปัญหาในกระบวนการที่รับผิดชอบอยู่เสมอ และนำหัวข้อปัญหานั้นมาเป็นดัชนีวัดผลกระบวนการหลัก ( Key Performance Indicator )  พร้อมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อทำการปฏิบัติการแก้ไข และปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ดัชนีวัดผลกระบวนการนั้นเป็นไปตามเป้าหมายและมีการปรับเป้าหมายให้สูงขึ้น ซึ่งจะทำให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

8.3 การตรวจประเมินภายใน

การตรวจติดตามคุณภาพภายใน

การปฏิบัติงาน

การตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal audit) ต้องตรวจสอบถึงการปฏิบัติงานจริงและหลักฐานจากการปฏิบัติงานควบคู่กันไป

หรืออีกนัยหนึ่ง  การออกใบคำร้องขอแก้ไขและติดตามผลให้มีการแก้ไขปัญหาจากการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามระบบอย่างจริงจัง จะดีกว่าเพิ่มการตรวจติดตามคุณภาพภายในแต่เพียงอย่างเดียว

8.5.2  การปฏิบัติการแก้ไข

8.5.3 การปฏิบัติการป้องกัน

 การแก้ไขและป้องกัน

การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

การวิเคราะห์หาแนวทางแก้ไขและป้องกันต้องสอดคล้องกับอาการที่พบ  และควรมีการป้องกันการเกิดซ้ำ เพื่อไม่มีปัญหาเดิมกลับมาอีก  เราจะได้แก้ไขปัญหาอื่น ๆ ต่อไป  จึงจะเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

 

ยังมีความสมดุลอีกหลายด้านในระบบบริหารคุณภาพ ISO 9000 ที่ยกมาเป็นเพียงส่วนหนึ่งของสิ่งที่จะทำให้ฮ้วงจุ้ยขององค์กรท่านนั้นทำให้บุคลากรมีคุณภาพและองค์กรมีความเจริญรุ่งเรือง

 


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที