ทีมงาน

ผู้เขียน : ทีมงาน

อัพเดท: 26 มิ.ย. 2013 01.15 น. บทความนี้มีผู้ชม: 8267 ครั้ง

เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีพลาสติกชีวภาพ


ที่สุดนวัตกรรมชีวภาพไอเดียดีๆทางธุรกิจ

“ซิลค์ แอคเน่”…..ผลิตภัณฑ์ลดการอักเสบจากโปรตีนไหม

ป็นนวัตกรรมระดับประเทศด้านผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์และกระบวนการผลิต  ผลิตภัณฑ์ลดการอักเสบจากโปรตีนไหม

โดยการนำรังไหมมาผ่านกระบวนการสกัดด้วยน้ำโดยใช้ความร้อนภายใต้ความดันและสภาวะที่เหมาะสม เพื่อให้ได้

กาวไหมเซริซินที่มีคุณสมบัตในการสร้างคอลลาเจน และยับยั้งการสร้างสารตัวกลางอักเสบ เพื่อใช้ในการผลิต

ผลิตภัฑ์ลดการอักเสบ อันเนื่องมาจากรอยสิว แมลงกัดต่อยและอื่นๆ

 

นวัตกร : บริษัท เอทิกา จำกัด

“PUS-Carpal Tunnel Reactor”

สำหรับผ่าตัดผู้ป่วยโรคพังผืดกดรัดเส้นประสาทข้อมือ

เป็นนวัตกรรมระดับโลกด้านอุปกรณ์การแพทย์สำรับงานผ่าตัดเพื่อรักษาโรคพังผืดกดรัดเสนประสาดข้อมือแบบ

ใช้แล้วทิ้ง เป็นอุปกรณ์พิเศษที่มีส่วนประกอบหลัก คือ ส่วนนำทาง ส่วนกั้น ด้ามจับ และส่วนช่องมอง ทั้งนี้

อุปกรณ์ดังกล่าวสามารถร้างช่องว่างระหว่างเส้นประสาท เส้นเอ็น และกล้ามเนื้อ ทำให้แพทย์ผู้ผ่าตัดมีมุมมองที่

ชัดเจนมากขึ้น สามารถตัดพังผืดได้ง่ายขึ้นผ่านแผลขนาดเล็กเพียง 1.5-1.8 ซม. และใช้เวลาในการผ่าตัดพังผืด

เพียง 8-10 นาที

 

นวัตกร : บริษัท เซอร์จิคอล อินโนเวชั่น เฮลธ์แคร์ จำกัด

“BluRibbon”…..แผ่นปิดแผลนาโนไบโอเซลลูโลสเคลือบคริสตัลเงินนาโนสีฟ้า

เป็นนวัตกรรมระดับโลกด้านผลิตภัณฑ์รักษาแผล โดยอาศัยวัสดุไบโอเซลลูโลสจากข้าวไทย เพื่อรักษาความชุ่มชื้น

ให้บาดแผล ไม่ติดแผลหลุดลอกออก ทำให้เนื้อเยื่อที่กำลังสร้างใหม่ไม่ถูกทำลายทำให้ไม่เกิดแผลซ้ำซ้อนจากการ

เปลี่ยนแผ่นปิดแผลร่วมด้วย Blue Silver Nano Technology สำหรับลดการติดเชื้อของบาดแผล

 

นวัตกร : บริษัท โนโวเทค เฮลธ์แคร์ จำกัด และ

             บริษัท ไทยนาโนเซลลูโลส จำกัด

“E-Sure”…..ชุดตรวจคัดกรองโรคธาลัสซีเมียชนิดรวดเร็ว

เป็นนวัตกรรมระดับโลกด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการตรวจคัดกรองพาหะธาลัสซีเมีย ฮีโมโกลบินอี โดยใช้

น้ำยาปรับสภาพทำให้ HbE เป็นโปรตีนไร้ประจุ แล้วดักจับโปรตีนอื่นๆด้วยเทคโนโลยี Column anion

Chromatography ชุดตรวจสอบนี้ มีผลการตรวจที่ชัดเจน มีความถูกต้อง ความไว ความจำเพาะสูง และ

มีความสะดวกในการแปลผล

 

นวัตกร : บริษัท มิตรผล เมดดิคอล จำกัด

ถุงปุ๋ยพลาสติกชีวภาพ

เป็นนวัตกรรมระดับประเทศด้านผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ถุงปุ๋ยพลาสติกชีวภาพ โดยประยุกต์ใช้ถุงพลาสติกชีวภาพ

บรรจุปุ๋ย และให้ปุ๋ยกับพืชทั้งถุงโดยไม่ต้องฉีกถุงออก ถุงปุ๋ยจะแตกสลายตัวพร้อมปลดปล่อยปุ๋ยที่บรรจุอยู่ภายใน

ออกมาอย่างช้าๆจึงช่วยลดปัญหาการถูกชะล้างในพื้นที่ที่เพาะปลูกที่มีลักษณะลาดชันและมีฝนตกชุก ลดอัตราการ

สูญเสียธาตุอาหารภายในปุ๋ย ทำให้พืชได้รับธาตุอาหารอย่างเต็มที่และครบถ้วนตรงตามช่วงอายุการเจริญเติบโต

 

นวัตกร : บริษัท ไอโอนิค จำกัด

บรรจุภัณฑ์ตลับแป้งจากพลาสติกชีวภาพ

เป็นนวัตกรรมระดับประเทศด้านผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ตลับแป้งที่เป็นมิตรต่อส่งแวดล้อมซึ่งได้จากการคอมพาวนด์

ระหว่างพลาสติกชีวภาพชนิดพอลิแล็กติกแอซิด(PLA) และสารก่อให้เกิดผลึกและพลาสติกไซเซอร์ ทำให้ผลิตภัณฑ์

พลาสติกชีวภาพที่ผลิตได้มีความแข็งแรง และสามารถทนความร้อนได้สูงขึ้นได้จากปกติไม่เกิน 55 องศาเซลเซียส

เป็น 85 องศาเซลเซียส รวมทั้งลดระยะเวลาการตกผลึกให้ต่ำกว่าหรือเท่ากับ  1 นาที เพื่อขึ้นรูปชิ้นงานฉีดได้เร็วขึ้น

 

นวัตกร : บริษัท ท้อปเทร็นด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

“ แดรี่โฮม” …บรรจุภัณฑ์โยเกิร์ตอินทรีย์จากพลาสติกชีวภาพ

เป็นนวัตกรรมระดับประเทศด้านผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์โยเกิร์ตอินทรีย์ที่แตกสลายทางชีวภาพได้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ซึ่งเกิดจากเทคโนโลยีการคอมพาวนด์ระหว่างพลาสติกชีวภาพชนิดพอลิแล็กติกแอซิด(PLA) และสารเพิ่มความเหนียว

(impact modifier) ชนิดยางอะคริเลตแบบคอร์เชลล์ทำให้บรรจุภัณฑ์ได้มีคุณสมบัติทนต่อแรงกระแทกได้ดี

เทียบเท่าบรรจุภัณฑ์เดิมที่ทำจากพอลิพรอลีน (Polypropylene,PP)

 

นวัตกร : บริษัท แดรี่โฮม จำกัด

โครงการนำร่องการใช้ถุงขยะพลาสติกชีวภาพ

ในการคัดแยกขยะอินทรีย์ เพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ณ เกาะเสม็ด

เป็นนวัตกรรมระดับประเทศด้านกระบวนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ในพื้นที่ท่องเที่ยวของอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า

หมู่เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง ด้วยถุงขยะพลาสติกสลายตัวได้ทางชีวภาพ เพื่อนำไปเป็นวัตถุดิบผลิตปุ๋ยอินทรีย์

ในโรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์กึ่งอัตโนมัติ ที่ไม่ต้องทำการพลิกกองที่มีกำลังผลิตสูงสุด 100 ตันต่อเดือน

“Oryze”…..แป้งพัฟจากแป้งข้าวเจ้า

เป็นนวัตกรรมระดับโลกด้านผลิตภัณฑ์แป้งพัฟจากแป้งข้าวเจ้า โดยการนำแป้งข้าวเจ้ามาดัดแปรโครงสร้างร่วมกับ

การใช้เทคโนโลยีการฆ่าเชื้อด้วยวิธีการสเตอริไรเซชั่น ในสภาวะที่ไม่มีความชื้นเพื่อให้แป้งข้าวเจ้าดัดแปรให้มี

ความละเอียดสูงให้ความรู้สึกลื่นเรียบเนียน ป้องกันความชื้น ดูดซับความมันได้ดีและมีปริมาณเชื้อจุลินทรีย์อยู่

ในเกณฑ์ที่กำหนด จากนั้นจึงนำไปใช้เป็นวัตถุดิบหลักร่วมกับสารสกัดธรรมชาติเพื่อพัฒนาสูตรเป็นผลิตภัณฑ์

แป้งพัฟ

 

นวัตกร : บริษัท ไทย โปรดักส์ อินโนเวชั่น จำกัด

“Light Tube”…..ท่อนำแสงจากดวงอาทิตย์

เป็นนวัตกรรมระดับประเทศด้านผลิตภัณฑ์ท่อนำแสงสว่างจากดวงอาทิตย์ โดยหลักการใช้เลนส์รวมแสง

จากดวงอาทิตย์ภายนอกอาคาร และส่งลำแสงให้สะท้อนภายในท่อนำแสงที่ออกแบบตามหลักวิศวกรรม

ให้มีมุมการตกกระทบของแสงให้ส่องไปยังตำแหน่งที่ต้องการแสงสวางภายในอาคาร ซึ่งสามารถนำแสงสว่าง

จากดวงอาทิตย์มายังชั้นที่ถัดลงมาจากที่สูงที่สุดของอาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ส่งผลต่ออุณหภูมิ

ภายในห้อง

 

นวัตกร : บริษัท ทอมส์ เน็ตเวิร์ค จำกัด

“ไบโอเวกกี้”…..วิตามินรวมจากผักเมืองหนาว

เป็นนวัตกรรมระดับประเทศด้านผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทวิตามินรวมจาผักเมืองหนาวด้วยการนำผักสด

12 ชนิด มาผ่านกระบวนการอบแห้งด้วยระบบสุญญากาศ ที่ความดันประมาณ 5-60 มิลลิเมตรปรอท

ร่วมกับการใช้คลื่นไมโครเวฟ ทำให้เกิดความร้อนจากโมเลกุลน้ำที่อยู่ภายใน ส่งผลให้อัตราการอบแห้งสูงขึ้น

ใช้เวลาสั้น คงคุณค่าของสารอาหารสมบัติคืนตัวดี และรสชาติคล้ายคลึงกับผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการอบแห้งแช่เยือกแข็ง

ซึ่งการรับประทาน “ไบโอเวกกี้” จำนวน 5 เม็ด เท่ากับการบริโภคผักสดประมาณ 150 กรัม

 

นวัตกร : บริษัท เชียงใหม่ ไบโอเวกกี้ จำกัด

บรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ สำหรับกุ้งต้มสุกแช่แข็ง

เป็นนวัตกรรมระดับประเทศด้านผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเกิดจากเทคโนโลยีการคอมพาวนด์

ระหว่างพลาสติกชีวภาพชนิดพอลิแล็กติกแอซิด(PLA) และสารเพิ่มความเหนียว(impact modifier) ชนิดยาง

อะคริเลต ส่งผลให้บรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพมีคุณสมบัติเหมาะสมต่อการนำไปใช้บรรจุกุ้งต้มสุกแช่แข็ง อีกทั้งช่วยลด

ปริมาณการใช้พลาสติกจากปิโตเลียมได้ร้อยละ 75 โดยน้ำหนัก

 

นวัตกร : บริษัท ยูเนียนโฟรเซนโปรดักส์ จำกัด

“บีที ไฮบริด”…..สารชีวภัณฑ์ประสิทธิภาพสูงสำหรับกำจัดหนอนศัตรูพืช

เป็นนวัตกรรมระดับประเทศด้านผลิตภัณฑ์สารชีวภัณฑ์ประสิทธิภาพสูงที่มีองค์ประกอบสำคัญ ได้แก่

Bacillus thuringiensis kurstaki 1 และ Bacillus thuringiensis kurstaki 2

ซึ่งมีความสามารถในการสร้างผลึกโปรตีน (proteinaceous inclusions) มีฤทธิ์เฉพาะในการกำจัด

หนอนศัตรูพืชได้มากว่า 1 ชนิด โดยนำมาผสมผสานจนได้เป็นสารชีวภัณฑ์ที่สามารถควบคุมหนอนศัตรูพืช

ได้ในวงกว้าง

 

นวัตกร : บริษัท ภูธนเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด

“ชีวาดี” น้ำหวานดัชนีน้ำตาลต่ำจากดอกมะพร้าวอินทรีย์

เป็นนวัตกรรมระดับประเทศด้านผลิตภัณฑ์น้ำหวานดอกมะพร้าวอินทรีย์เข้มข้นที่มีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำ เหมาะสำหรับ

ผู้ป่วยเบาหวาน โดยอาศัยการใช้หัวเชื้อที่ได้จากการหมักน้ำหวานดอกมะพร้าวมายับยั้งโครงสร้างการตกผลึก

ของน้ำตาลมะพร้าวและใช้เปลือกมังคุดกับไม้พะยอม ซึ่งเป็นวัสดุธรรมชาติในการยับยั้งการเจริญเติบโตของ

เชื้อจุลินรีย์ในภาชนะรองรับ

 

นวัตกร : บริษัท ชีวาดี โปรดักส์ จำกัด

“AgriLife” โปรตีนผงและกะทิผงจากมะพร้าวอินทรีย์

เป็นนวัตกรรมระดับโลกด้านผลิตภัณฑ์โปรตีนผงและกะทิผงจากมะพร้าวที่ผลิตได้ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล

โดยใช้กรรมวิธีอบแห้งแบบพ่นฝอยผสมผสานกับแบบฟลูอิดไดซ์ ซึ่งโปรตีนที่ผลิตได้นับว่าเป็นแหล่งโปรตีนจากพืช

ชนิดใหม่ของโลกที่มีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายครบทั้ง 9 ชนิด ส่วนกะทิผงจะใช้ส่วนผสมจากมอลโตเด็กซ์ตริน

อินทรีย์ และจะใส่โปรตีนจากมะพร้าวอินทรีย์ทดแทนโปรตีนสังเคราะห์ที่ผสมอยู่ในกะทิผงทั่วไป

 

นวัตกร : บริษัท เอิร์ธบอร์น จำกัด

Green ABS EV MAXX-1

รถยนต์ต้นแบบ จากผลิตภัณฑ์พลาสติก โดย บมจ.ไออาร์พีซี

Electric Vehicle (EV) Model by IRPC

“ไอริส”…..กระเบื้องเคลือบผลึกจากเศษกระจกรีไซเคิล

 

เป็นนวัตกรรมระดับประเทศด้านผลิตภัณฑ์กระเบื้องเคลือบผลึกจากเศษกระจกรีไซเคิล ด้วยการพัฒนาสูตรการผลิต

และกระบวนการผลิตกระเบื้องให้สามารถใช้เศษกระจก ทั้งในส่วนของเนื้อกระเบื้องและสูตรสารเคลือบผลึกไม่ต่ำกว่า

ร้อยละ 30 ทำให้สามารถลดอุณหภูมิในการเผาลงได้  50-100 องศาเซลเซียส และลักษณะการเคลือบผลึก

จะมีความหนาเกิดมิติของแสงและสีสวยงาม ทำให้สามารถสร้างเอกลักษณ์ของกระเบื้องให้มีสีสันและผิวเคลือบ

ที่ชัดเจน

 

นวัตกร : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอริส อินดัสเทรียล

“ซินนิไฟร์”…..เครื่องอบแห้งผลิตภัณฑ์เซรามิกด้วยก๊าซเชื้อเพลิงสังเคราะห์

 

ป็นนวัตกรรมระดับประเทศด้านผลิตภัณฑ์เครื่องอบแห้งผลิตภัณฑ์เซรามิกด้วยก๊าซเชื้อเพลิงสังเคราะห์

โดยการพัฒนาเครื่องผลิตก๊าซเชื้อเพลิงสังเคราะห์แบบก๊าซไหลลงด้านล่างคอคอดสองระดับ (double throat

Downdraft gasifier) สำหรับผลิตพิมพ์ปูนปลาสเตอร์ และกระบวนการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์และ

นำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงร่วมกับก๊าซหุงต้มในกระบวนการเผาบิสกิต

 

นวัตกร : บริษัท อิมพีเรียลพอทเทอรี่ จำกัด

“Lum Lum” ซอสพริกอินทรีย์ที่มีไลโคพีนสูง

 

เป็นนวัตกรรมระดับประเทศด้านผลิตภัณฑ์ซอสพริกอินทรีย์ ที่มีปริมาณไลโคพีนสูงจกส่วนผสมที่มาจากเยื่อหุ้ม

เมล็ดของฟักข้าวอินทรีย์ซึ่งส่วนผสมที่ใช้ซอสพริกทั้งหมด ตลอดจนกระบวนการผลิตได้รับการรองรับมาตรฐาน

เกษตรอินทรีย์สากล

 

นวัตกร : บริษัท ชิตา ออร์แกนิค ฟู้ด จำกัด

“rizanol pluz”…..ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากข้าวเจ้าหอมนิล

เป็นนวัตกรรมระดับประเทศด้านผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเสริมจากเข้าเจ้าหอมนิล โดยนำข้าวเจ้าหอมนิลมาผ่าน

สกัดด้วยสารละลายเอทานอล และยังนำมาผ่านกระบวนการระเหิดแห้งในระบบปิด เพื่อให้ได้สารแอนโทไซยานิน

ภายหลังนำไปผสมกับน้ำมันและการบรรจุเม็ดด้วย soft gelatin capsule ที่ช่วยให้ร่างกายสามารถดูดซึม

สารแอนโทไซยานินได้ดี

 

นวัตกร : บริษัท ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ จำกัด

ข้อมูลจาก“งานประชุมสัมมนาและงานแสดง นิทรรศการนานาชาติด้านพลาสติกชีวภาพ : InnoBioPlast 2013”  จัดโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่ง ชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย (TBIA) และ กลุ่ม ปตท. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที