อรุณโรจน์

ผู้เขียน : อรุณโรจน์

อัพเดท: 18 ส.ค. 2012 08.56 น. บทความนี้มีผู้ชม: 23862 ครั้ง

Faylo เชื่อว่า เป็นไปได้ที่เราจะหาทางศึกษาถึงศ่าสตร์ที่เกี่ยวกับการจัดการ ที่สามารถใช้ได้กับการจัดการทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นการจัดการงานอุตสาหกรรมหรืองานรัฐบาล


ทฤษฎีการจัดการของ Henri Fayol

Faylo ได้สรุปสาระสำคัญไว้ดังนี้ คือ

1.เกี่ยวกับหน้าที่การจัดการ (Management Functions) กระบวนการจัดการงานประกอบด้วยหน้าที่ต่าง ๆ 5 ประการ คือ

          ก) การวางแผน (Planning) 

          ข) การจัดองค์การ (Organizing)

          ค) การบังคับบัญชาสั่งการ (Commanding)

          ง) การประสานงาน (Coordinating)

          จ) การควบคุม (Controlling)

2. เกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้บริหาร ผู้บริหารระดับสูงจะต้องมีคุณลักษณะพร้อมด้วยความสามารถทางร่างการ จิตใจ ไหวพริบ การศึกษาหาความรู้เทคนิคในการทำงานและประสบการณ์ต่าง ๆ  ซึ่งรวมเรียกว่าความสามารถทางด้านการจัดการ ซึ่งต่างจากพนักงานระดับปฏิบัติที่จะเน้นหนักที่เทคนิควิธีการทำงานเป็นสำคัญ

3. เกี่ยวกับหลักการจัดการ (Management principles) Fayol ได้วางหลักทั่วไปที่ใช้ในการจัดการไว้ 14 ข้อ คือ

          1) หลักที่เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ (Authority & Responsibility)

          2) หลักของการมีผู้บังคับบัญชาเพียงคนเดียว (Unity of command)

          3) หลักของการมีจุดมุ่งหมายร่วมกัน (Unity of direction)

          4) หลักของการธำรงไว้ซึ่งสายงาน (Scalar chain)

          5) หลักของการแบ่งงานกันทำ (Devision of work or specialization)

          6) หลักเกี่ยวกับระเบียบวินัย (Discipline)

          7) หลักของการถือประโยชน์ส่วนบุคคลเป็นรองจากประโยชน์ส่วนรวม (Subordination of individual to general interest)

          8) หลักของการให้ผลประโยชน์ตอบแทน (Remuneration)

          9) หลักของการรวมอำนาจไว้ส่วนกลาง (Centralization)

         10) หลักของความมีระเบียบเรียบร้อย (order)

         11) หลักของความเสมอภาค (equity)

         12) หลักของความมีเสถียรภาพของการว่าจ้างทำงาน (Stability of tenure)

         13) หลักของความคิดริเริ่ม (Initiative)

         14) หลักของความสามัคคี (Esprit de corps)

          กล่าวโดยสรุก การจักการที่มีหลักเกณฑ์เกิดขึ้นเพราะสืบเนื่องจากองค์การได้มีการนำเอาเครื่องจักรมาใช้ รวมทั้งมีการลงทุนสร้างระบบการทำงานขึ้นมา ซึ่งเจ้าของกิจการย่อมต้องการผลผลิตที่เกิดจากเครื่องจักรที่ทันสมัยที่ค้นพบในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม แต่เนื่องจากขยายตัวได้ดำเนินไปโดยไม่มีรูปแบบหรือทิศทางที่ชัดเจน ประสิทธิภาพการผลิตจึงไม่สูงและยังมีอัตราต่ำลงด้วย

   

    


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที