แพรวา

ผู้เขียน : แพรวา

อัพเดท: 22 มิ.ย. 2011 12.46 น. บทความนี้มีผู้ชม: 8080 ครั้ง

โครงการ “พัฒนาผู้บริหาร กปน. ยุคใหม่นำร่อง” โดยสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)


การพัฒนาและการประเมินผลสมรรถนะ 360 หรือ Competency 360 องศา

การพัฒนาและการประเมินผลสมรรถนะ 360  หรือ

Competency 360 องศา

                  

เมื่อวันที่ 5-6 ก.ค. ที่ผ่านมา  ณ โรงแรมมณเฑียร  พัทยา ได้มีการนำเสนอผลงานของผู้บริหารระดับต้น จากการเข้าอบรมใน โครงการ  “พัฒนาผู้บริหาร กปน. ยุคใหม่นำร่อง”  โดยสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ได้มีการจัดหลักสูตรอบรมเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาผู้บริหารระดับต้น ของการประปานครหลวง  เพิ่มขีดความสามารถให้สอดคล้องกับสมรรถนะหลักขององค์การ และสมรรถนะในด้านต่างๆที่จำเป็น ในการบริหารและปฏิบัติงาน

 โดยใช้เทคนิค การพัฒนาและการประเมินผลสมรรถนะ 360  หรือ Competency 360 องศา ซึ่งเป็นเทคโนโลยีของ ส.ส.ท. ในการพัฒนาบุคลากร  ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความแม่นยำ ความรวดเร็วและสะดวกสบายต่อผู้เข้าร่วมโครงการ  

·      ซึ่งสามารถประเมินผลความรู้ของแต่ละบุคคลได้อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ 

·       นอกจากนั้นยังมีการประเมินสมรรถนะของแต่ละบุคคลแบบรอบด้าน ( Competency )  โดยอาศัยมุมมองของผู้ประเมินและผู้ที่เกี่ยวข้อง แบบ 360 องศา  เพื่อเป็นการสร้างผู้บริหาร ให้มีทัศนคติที่ดีต่อการเพิ่มศักยภาพของตนเองในการปฏิบัติงานและภาวะผู้นำ โดยระบบสามารถเก็บข้อมูลและประเมินผลสมรรถนะ และแสดงผลในรูปแบบตารางและ Radar Chart  และกราฟอื่นๆ ทั้งในรูปบุคคล และ ผลรวมขององค์กร

 

 

ลองมาฟังความรู้สึกของผู้เข้าร่วมอบรมในโครงการ “พัฒนาผู้บริหาร กปน.ยุคใหม่นำร่อง”  กันค่ะ

 

85203_1.gifคุณธรรศมพร  เทียมภักดี

 

    ความประทับใจที่ได้จากโครงการนี้

สำหรับโครงการนี้ เป็นโครงการแรกที่ประปาได้มีการจัดตั้งขึ้นมา โดยความอนุเคราะห์ของท่านผู้บริหาร โดยเชื่อว่าหลักสูตรนี้จะทำให้ผู้บริหารระดับต้น ได้มีการพัฒนาตนเองเพิ่มมากขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมในการที่จะเป็นผู้บริหารการประปานครหลวง (กปน.)ในลำดับต่อไป ซึ่งหลักสูตรที่ได้อบรมมาตลอดระยะเวลา 3 เดือนนี้ เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าอบรมในอนาคต

                แต่มีข้อเสนอแนะให้ ส...ว่า ระยะเวลาในการอบรมแต่ละหลักสูตรสั้นเกินไป เพราะ อยากได้เนื้อหาที่เต็มที่ และ มีประโยชน์ เนื่องจาก เนื้อหาในการอบรม 1 วัน ต่อ 1 หัวข้อนั้นไม่เพียงพอ เพราะ เรายังมีทั้ง Road Shop และ ทฤษฎีต่างๆ อันที่จริงแล้วเราไม่อยากให้เน้นปริมาณหัวข้อหลักสูตร แต่อยากได้คุณภาพมากกว่า คือ แต่ละหลักสูตรอาจมี 1 หัวข้อต่อระยะเวลาในการเรียน 2-3 วัน ซึ่งคิดว่า จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้ารับการอบรมมากกว่าที่จะเร่งในการอบรม

                สำหรับคณาจารย์นั้น ได้ให้ความรู้อย่างเต็มที่ เป็นกันเอง ส่วนผู้เข้าอบรมรุ่นนี้ดีทุกคน ซึ่งทำให้ประทับใจหลักสูตรนี้มาก และ คิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าอบรมโครงการในรุ่นต่อไป

 

ประโยชน์ที่ได้รับ

1.        พัฒนาบุคลิกภาพของผู้เข้าอบรม ซึ่งในการที่จะเป็นผู้นำในอนาคต บุคลิกภาพเป็นสิ่งที่สำคัญ นอกเหนือจากความรู้ความสามารถที่มีอยู่

2.        ความรู้ที่ได้รับจากการอบรมเป็นเรื่องสมัยใหม่ และ บางเรื่อง เรายังไม่เคยเรียนรู้มาก่อน ดังนั้น การอบรมครั้งนี้เป็นการเพิ่มพูนความรู้ของเราเอง เชื่อได้ว่า จะนำไปใช้ประโยชน์ในการทำงานต่อไป

 

  

 85203_2.gifคุณสุคนธ์ทิพย์  งามวาจา

ความประทับใจที่ได้จากโครงการนี้

ท่านอาจารย์มีความเป็นกันเอง ทั้งเนื้อหา และ วิชาการนั้นถ่ายทอดความรู้จากประสบการณ์จริง ทำให้เราได้เกิดมุมมองใหม่ๆขึ้น เพื่อที่จะนำไปพัฒนาในการทำงานต่อไป ได้รับมิตรภาพที่ดีจากผู้เข้าอบรม และ ได้รับความรู้จากเพื่อนๆด้วยกัน ผ่านกิจกรรม Morning Cause ฝึกการนำเสนอไปในตัว ได้บรรยากาศที่สนุกสนาน แต่เวลาในการอบรมน้อยเกินไป

ความประทับใจของการใช้ตัวระบบประเมินผล ทดสอบ และ ประโยชน์ที่ได้รับ

                ประโยชน์ที่ได้รับ คือ ได้ทราบความรู้พื้นฐานก่อนที่จะเข้ารับการอบรม ขั้นตอนการใช้งานไม่ยุ่งยาก สะดวก หลังจากอบรมแล้วเราก็กลับมาทดสอบอีกรอบหนึ่ง เพื่อจะได้ทราบว่าเราพัฒนาไปในทิศทางใด เพราะ มี Pre-test และ Post-test ในการทดสอบ

 

85203_3.gifคุณสหรัฐ  ปอแก้ว

 

ความประทับใจของการใช้ตัวระบบประเมินผล ทดสอบ และ ประโยชน์ที่ได้รับ

ความประทับใจ สะดวกในการใช้งาน อยู่ที่ไหนก็ใช้งานได้ โดยภาพรวมนั้นดี ส่วนอื่นที่ต้องการให้เพิ่มเติม คือ มีการโต้ตอบออนไลน์ระหว่างวิทยากรกับพนักงานที่เข้าทำการทดสอบ แต่เข้าใจว่าเป็นปัญหาพอสมควร เนื่องจากเวลาที่ทดสอบระบบของวิทยากรกับพนักงานที่เข้ารับการทดสอบจะตรงกันค่อนข้างยาก แต่ถ้าเป็นไปได้จะดีเยี่ยมเลยทีเดียว

 

ความประทับใจที่ได้จากโครงการนี้

                ประทับใจหลายด้าน คือ ทาง ส... การประปานครหลวง  วิทยากร เป็นการระดมพลบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่จะมาถ่ายทอดความรู้ให้เรา ส่วนทางประปาได้คัดเลือกคนที่พร้อมที่จะมารับความรู้ มาทำกิจกรรมร่วมกัน ส่วนทางด้านหลักสูตรนั้นมีหลายหลักสูตรที่สอดรับกับปัจจุบัน เอาไปใช้ประโยชน์ได้ และ มีหลายหลักสูตรที่ได้อาจจะต้องเรียนรู้เพิ่มเติม ระยะเวลาในการอบรมแต่ละหลักสูตรน้อยเกินไป

                ส่วนประโยชน์ที่ได้รับมีมากมายสิ่งที่ได้เรียนมานำไปใช้ได้หมด ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาตนเอง การใช้จริยธรรมกับผู้บริหาร หรือ แม้กระทั่งบุคคล โดยเฉพาะเรื่องการทำ QC การพัฒนางาน การพัฒนากระบวนการ โดยนำไปปรับใช้ในการทำงานได้ เนื่องจาก สิ่งที่อาจารย์ให้มา ไม่ว่าจะเป็นกรณีศึกษา ตัวอย่าง หรือ ให้กรอบความคิด เพื่อให้เรานำไปพัฒนาต่อได้ในอนาคตครับ

ภาพบรรยากาศในวันปิดโครงการ “พัฒนาผู้บริหาร กปน.ยุคใหม่นำร่อง”

ณ โรงแรมมณเฑียร  พัทยา  ( 5-6 ก.ค.53 )                                                85203_IMG_7234.JPG       85203_IMG_7230.JPG

                                                          85203_IMG_7524.JPG85203_IMG_7197.JPG

                                                            85203_IMG_7558.JPG

เรื่อง  :  ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและเทคโนโลยี  
             สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) 

ดูรายละเอียดของระบบ ได้ที่นี่  http://www.tpa.or.th/shopping/newproduct/hrd.html 
.......


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที