นิชาภา

ผู้เขียน : นิชาภา

อัพเดท: 02 ต.ค. 2009 12.38 น. บทความนี้มีผู้ชม: 5776 ครั้ง

ความไว้วางใจ (Trust) เป็นคำที่เข้าใจความหมายได้ง่าย แต่สร้างได้ยาก ที่ว่าความไว้วางใจนั้นสร้างยาก เพราะต้องอาศัยปัจจัยที่ทำให้เชื่อมั่นอย่างน้อย 2 ด้านประกอบกัน คือ 1. ความเก่ง มีประสบการณ์ ความสามารถที่น่าเชื่อถือ และ 2. ความดี คือ มีคุณลักษณะส่วนบุคคลที่น่านับถือ และทั้งสองด้านนี้ต้องใช้เวลาและความต่อเนื่องเป็นเครื่องพิสูจน์ยืนยันด้วย


เริ่มต้นพัฒนาองค์กรด้วยการสร้างความไว้วางใจ ตอนจบ

เอกสารอ้างอิง

 

จันทรา จุลเสวก. (2544). ความสัมพันธ์ระหว่างการแสดงภาวะผู้นำของหัวหน้างานการพยาบาลการออกแบบองค์การ และวัฒนธรรมองค์การ กับความไว้วางใจในองค์การตามแนวคิดของชอว์ โรงพยาบาลของรัฐ กรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการพยาบาล). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ถ่ายเอกสาร.

ชัชวาลย์ ทัตศิวัช. (2551). “ความไว้วางใจกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง” รัฐสภาสาร (กันยายน): 23-68.

ชาญชัย อาจิณสมาจาร. (2541). การบริหารการศึกษา. กรุงเทพฯ : ศูนย์สื่อเสริมกรุงเทพฯ.

ชิตพล  กาญจนกิจ. พันตำรวจตรี. (2545). ความไว้วางใจและการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเมืองท้องถิ่นไทย : ศึกษากรณีองค์การบริหารส่วนตำบล. วิทยานิพนธ์หลักสูตรปริญญารัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดนัย  เทียนพุฒ. (2541). ทิศทางและบทบาทการบริหารพัฒนาทรัพยากรบุคคลในทศวรรษหน้า.   กรุงเทพฯ :จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ดวงเดือน พันธุมนาวิน. (2541). “รูปแบบปฏิสัมพันธ์นิยม (Interactionism Model) เพื่อการวิจัยสาเหตุของพฤติกรรมและการพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์.” วารสารทันตาภิบาล 10(2): 105-108.

             . (2543). ทฤษฎีต้นไม้จริยธรรม : การวิจัยและการพัฒนาบุคคล. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

เดสเลอร์, ตัน. (2550). การจัดการทรัพยากรมนุษย์. กรุงเทพฯ: เพียร์สัน เอ็ดยูเคชั่น อินโดไชน่า

ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์. (2549).  “ปัจจัยกำหนดรูปแบบองค์การภาครัฐสมัยใหม่.” วารสารพัฒนบริหารศาสตร์  46 (1):  21-55.  

นฤมล คงผาสุข. 2548.  องค์การแห่งการเรียนรู้ : กรณีศึกษาโรงพยาบาลรามัน. สารนิพนธ์หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต คณะพัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

พสุ  เดชะรินทร์. (2549). ผู้นำทะลุคัมภีร์. กรุงเทพฯ: เนชั่นมัลติมีเดีย กรุ๊ป

รุจ เจริญลาภ. (2548). ความไว้วางใจภายในองค์กร กรณีศึกษา บริษัท ซีเมนส์ จำกัด กลุ่มธุรกิจสื่อสารเคลื่อนที่. สารนิพนธ์หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

อุชุมพร แก้วขุนทด. (2550). ความไว้วางใจในผู้นำองค์กร ความไว้วางใจภายในองค์กร และความจงรักภักดีต่อองค์กรที่มีผลต่อพฤติกรรมและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท เนตบีเคเค จำกัด. สารนิพนธ์หลักสูตรปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

Bennis, Warren & Nanus, Burt. (1997).  Leaders: Strategies for Taking Charge. 2nd ed.  New York: Harper & Row

Butler, J. K. (1991). “Toward Understanding and Measuring Condition of Trust: Evaluation of a Conditions of Trust Inventory.”  Journal of Management. 17: 643-663.

Coleman. James. (1988). Foundation of Social Theory. Cambridge, MA: Harvard University Press

Cook, J.; & Wall, T. (1980). “New Work Attitude Measures of Trust, Organizational Commitment, and Personal Need Nonfulfillment.” Journal of Occupational Psychology. 53: 39-52.

Deutsch, M. (1960). “The Effect of Motivational Orientation upon Trust and Suspicion.” Human Relations. 13: 123-140.

Farris, G.; Senner, E., and Butterfield, D. (1973). “Trust, culture, and organizational behavior.”  Industrial Relations. 12: 144-157.

Firth-Cozens, J. (2004). Organisational trust: the keystone to patient safety. Qual. Saf. Health Care. 13: 56-61. Retrieved March 28, 2007, from http://qshc.bmj.com

Gidden, Anthony. (1990). The Consequence of Modernity. England: I.J. Press

Kerse, Ngaire.; et al. (2004). Physician-Patient Relationship and Medication Compliance: A Primary Care Investigation. Annals of Family Medicine. 2. Retrieved March 28, 2007, from http://www.annfammed.org

Larzelere, R.; & Huston, T. (1980).  “The dyadic trust scale: Toward understanding interpersonal trust in close relationships.” Journal of Marriage and the Family. 42: 595-604.

Lieberman. J. K. (1981). The Litigious Society. New York: Basic Books.

Mayer, R. C.; Davis, J. H., and Schoorman, F. D. (1995). “An integrative model of organizational trust.”  Academy of Management Review, 20 (3), 709-734.

Metzger, Miriam J. (2006). Effects of Site, Vendor, and Consumer Characteristics on Web Site Trust and Disclosure. Communication Research. 33(3): 155-179. Retrieved August 29, 2007, from http://crx.sagepub.com

Mishra, A. K. (1996). Organizational responses to crisis : the centrality of trust. In R. M. Kramer and T. R. Tyler. eds.. Trust in organizations : Frontiers of theory and research, pp. 261-287. Thousand Oaks, CA : Sage.

Online [URL]http://www.nidambe11.net/ekonomiz/2009q1/2009march03p5.htm

Phusit Wonglorsaichon. (2002). The study of relationship between trust, relationship commitment, relationship satisfaction and long-term orientation in the Thai automobile tire industry. degree of doctor of Business Administration. The Wayne Huizenga School of Business and Entrepreneurship Nova Southeastern University.

Ring, S.M.; & Van de Ven, A. (1992). “Structuring cooperative relationships between organizations.” Strategic Management Journal. 13: 483-498.

Robbins, Stephen P. (2000). Organizational Behavior. 8th ed. Upper Saddle River, New Jersey: Prentice-Hall.

Rampel, J.K.,  Holmes, J.G., and Zanna, M.P. (1985). ”Trust in Close Relationships.” Journal of Personality and Social Psychology. 49: 95–112

Shaw, R. B. (1997). Trust In the Balance. 2nd ed. San Francisco: Jossey – Bass.

Sitkin, S. B. & Roth, N. L. (1993).  “Explaining the limited effectiveness of legalistic “remedies” for trust/distrust.” Organisation Science. 4: 367-392.

Thau, Stefan.; et al. (2007). The relationship between trust, attachment, and antisocial work behaviors. Human Relations. 60(8): 1155–1179. Retrieved August 29, 2007, from http://hum.sagepub.com


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที