ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต

ผู้เขียน : ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต

อัพเดท: 20 ก.พ. 2009 15.18 น. บทความนี้มีผู้ชม: 14965 ครั้ง

เกร็ดความรู้...เพื่อเป็นมนุษย์งานมือโปร
HR Contribution

ในปัจจุบันและหลายทศวรรษที่ผ่านมา องค์กรทั้งหลายต่างพยายามพัฒนาและสร้างสรรค์ระบบการบริหารงานและการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร โดยม่งหมายให้องค์การกลายเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) เพื่อจรรโลงความเติบโตและความมั่นคงขององค์การทั้งในระยะสั้นและระยะยาว....


แนวทางการเชื่อมโยงเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ขององค์การกับงาน HR (2)

ในตอนที่แล้ว ผู้เขียนได้นำเสนอในเรื่ององค์ประกอบแรกที่เป็นข้อพิจารณาของการสร้างความเชื่อมโยงของเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ขององค์การกับการบริหารงาน HR ซึ่งเป็นเรื่องที่ HR จะต้องหันมาทำความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการกำหนดกลยุทธ์ขององค์การอย่างจริงจริงจังจัง

2. HR จะต้องกำหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจหรือภารกิจ (HR Vision and Mission) ของ HR เสียที

เมื่อเราได้ทราบว่าเป้าหมายหลักขององค์การเป็นอย่างไร  ต่อมาเราก็ต้องนำหรือยึดเอาเป้าหมายหลักขององค์การ ซึ่งโดยมากแล้ว จะเป็นจะข้อความที่เขียนถัดลงมาจากพันธกิจขององค์การนั่นเอง เป้าหมายองค์การโดยทั่วไป จะมีเป้าหมายทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และแน่นอนว่า ผู้บริหารของ HR ก็จะต้องกำหนดเป้าหมายในระดับฝ่ายของ HR เพื่อรองรับเป้าหมายขององค์การนั้นด้วย 

ผู้รู้บางท่านบอกเอาไว้ว่า เมื่อองค์การวางเป้าหมาย ซึ่งเรียกว่าเป้าหมายระดับองค์การแล้ว ฝ่ายงานต่าง ๆ ก็จะนำเป้าหมายนี้ไปวางวิสัยทัศน์ พันธกิจหรือภารกิจ รวมทั้งเป้าหมายหรืออาจจะกำหนดเป็นวัตถุประสงค์ของฝ่ายงานและหน่วยงานในสังกัดฝ่ายต่อเนื่องไปเป็นลำดับ  ข้อสำคัญคือ เป้าหมายของหน่วยงานที่เล็กกว่า จะต้องสอดรับกับเป้าหมายของหน่วยงานที่เป็นโครงสร้างใหญ่กว่า เช่น เป้าหมายของแผนก ต้องสอดรับกับเป้าหมายของฝ่าย เป็นต้น  

ตัวอย่างของคำถามที่นำมาสู่การกำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจของฝ่าย HR ในการตอบสนองต่อเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ขององค์การได้แก่ หากเป้าหมายขององค์การบอกว่า จะเพิ่มยอดขายจากฐานรายของลูกค้าเก่าที่มีอยู่ให้ได้ร้อยละ 20 ในขณะที่ต้องรักษาปริมาณลูกค้าเก่าไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของลูกค้าทั้งหมด คำถามของ HR ที่จะทำงานกับกลยุทธ์นี้คือ HR จะทำอย่างไรเพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายการเพิ่มยอดขายจากการรักษาฐานรายลูกค้าเก่านั้น (Customer Retention) ตัวอย่างของพันธกิจที่ HR สามารถกำหนดขึ้นก็ได้แก่  (1) เราจะต้องคัดเลือกบุคลากรที่เก่งด้านการขาย หรือเป็นักขายมือโปร เข้ามาร่วมงานกับเรา (2) เราจะต้องพัฒนาบุคลากรให้มีจิตสำนึกของการให้บริการ รวมทั้งฝึกอบรมให้พนักงานทุกคนสามารถขายสินค้าขององค์การได้ตามความเหมาะสมของตำแหน่งงาน (3) เราจะต้องสร้างสเกลการจ่ายค่าตอบแทนตามพื้นฐานยอดขายที่เหมาะสม เป็นต้น โจทย์จากเป้าหมายขององค์การที่ HR กำหนดขึ้นจากที่ว่านี้ก็คือ การสร้างประสบการณ์ด้านการขายให้กับบุคลากรอย่างเพียงพอนั่นเองครับ

ผู้เขียนเชื่อว่า ฝ่าย HR ขององค์การส่วนใหญ่ก็จะมีวิสัยทัศน์ และพันธกิจ รวมทั้งอาจจะมีการเขียนวัตถุประสงค์ของหน่วยงานไว้ด้วย  แต่ก็มักจะไม่พบว่า หน่วยงานในระดับย่อยกว่าฝ่าย เช่น แผนกและส่วนงาน จะได้กำหนดวิสัยทัศน์ หรือพันธกิจเพื่อตอบสนองต่อฝ่ายอีกทอดหนึ่ง ซึ่งถึงไม่มีก็ไม่น่าจะใช่เรื่องผิดหรือถูกอะไร เพียงแต่จะดีหรือไม่ หากจะมีเท่านั้นครับ
ตัวอย่างวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของแผนกพัฒนาบุคลากรของบริษัทที่ผู้เขียนทำงานในปัจจุบัน...


แผนกพัฒนาบุคลากร

วิสัยทัศน์
ดำเนินกิจกรรมฝึกอบรม   และพัฒนาบุคลากร ด้วยจิตสำนึก คุณภาพ  เป็นมืออาชีพและมีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อเป้าหมายขององค์การ และจะมุ่งมั่นสร้างเสริมความแข็งแกร่งด้านวิชาชีพให้กับพนักงาน  โดยให้พนักงานได้รับการฝึกอบรม พัฒนาและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้  องค์การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  (Learning  Organization)


พันธกิจ
1. การพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะขั้นพื้นฐาน เพิ่มพูนศักยภาพของบุคลากรในการทำงาน
2. ส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งในตัวบุคลากรและเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายภายในและภายนอกองค์การ
3. สนับสนุนและส่งเริมการสร้างบรรยากาศการทำงานเป็นทีม
4. สนับสนุนการออกแบบโครงสร้างองค์การและปรับปรุงกระบวนการทำงานที่เหมาะสม เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสนับสนุนระบบ BMHP และการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
5. พัฒนา ถ่ายทอดและธำรงระบบการทำงานข้ามสายทีมแบบทีม และทีมเชื่อมโยงฝ่ายตามกรอบการทำงานแบบ BMHP  


เป้าหมาย

มุมองค์การ
1. องค์การมีบรรยากาศที่ดี
2. พัฒนาไปสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
3. มีการพัฒนาระบบเครือข่ายการทำงานที่เชื่อมโยงและ support ระบบการทำงานเป็นทีมทั้งในระดับทีม และฝ่าย อย่างต่อเนื่อง
4. องค์การมีโครงสร้างการทำงานเป็นทีม มีระบบการทำงานข้ามสายทีมแบบทีมและสามารถบริหารจัดการกันเองภายใต้ทีมงาน

มุมพนักงาน
1. บุคลากรมีทัศนคติและวิธีคิดที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์การ
2. บุคลากรมีวิธีคิดเพื่อการทำงานอย่างเป็นระบบ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และเอาใจใส่ต่อการเปลี่ยนแปลงและการปรับปรุงพัฒนาตนเอง สอดคล้องกับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 
3. บุคลากรมีแนวคิดในการปรับปรุงการทำงานอย่างต่อเนื่อง  มุ่งผลสำเร็จในการทำงาน  
4. บุคลากรได้รับการส่งเสริมให้พัฒนาตนเองอยู่เสมอ


ในระดับรองจากแผนก คือส่วนงาน ก็มีการจัดทำวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของส่วนงานไว้ด้วยเช่นกัน ตัวอย่างเช่น


ส่วนงานฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

วิสัยทัศน์
มุ่งมั่นที่จะพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพและสมรรถนะสูง ด้วยการให้บริการในการบริหารจัดการฝึกอบรมทุกรูปแบบ  เพื่อพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดการ การพัฒนาระบบการทำงาน และวัฒนธรรมองค์การสไตล์ DCOM ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประหยัด


พันธกิจ

1. ฝึกอบรม พัฒนา ถ่ายทอดความรู้และทักษะด้านการบริหารจัดการ โดยการใช้ทรัพยากรฝึกอบรม พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีคุณภาพมีประสิทธิภาพ ประหยัด และเป็นไปตามกฎหมาย
2. ศึกษา วิเคราะห์จัดทำและพัฒนาหลักสูตร คู่มือการฝึกอบรม และสื่อการฝึกอบรม ในการพัฒนาบุคลากร
3. จัดทำแผนปฏิบัติการประจำเดือนด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลตอบสนองความต้องการของหน่วยงานที่ร้องขออย่างทันเวลา ได้คุณภาพและถูกต้อง
4. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน มีส่วนร่วมในการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงาน
5. มุ่งพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะขั้นพื้นฐาน เพิ่มพูนศักยภาพของบุคลากรในการทำงาน
6. ส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งในตัวบุคลากรและเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายภายในและภายนอกองค์การ รวมทั้งการสร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการทำงานเป็นทีม

เป้าหมายที่กำหนดไว้ในแต่ละแผนกและส่วนงานนี้ นำไปใช้ในเชิงการสร้างกลยุทธ์เพื่อม่งให้เกิดการปฏิบัติที่จะสามารถนำไปสู่เป้าหมายได้ และในทางเดียวกัน องค์การก็สามารถที่จะนำเป้าหมายที่วางไว้นี้ มาพิจารณาสร้างตัวชี้วัดผลงาน และหรือตัวชี้วัดผลงานหลัก (KPI) ได้ด้วย

ในตอนหน้า เราจะมาต่อกันที่องค์ประกอบที่ 3...


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที