มานพ

ผู้เขียน : มานพ

อัพเดท: 15 ส.ค. 2009 10.07 น. บทความนี้มีผู้ชม: 1884030 ครั้ง

การเดินทางของมนุษย์จะต้องมีแผนที่ การสร้างตึก สร้างบ้าน จะต้องมีพิมพ์เขียว การทำธุรกิจเช่นกันจะต้องมีแผน แผนที่ว่านี้คือแผนธุรกิจ เพื่อความสำเร็จและขออนุมัติสินเชื่อจากสถาบันการเงิน หรือเวลาที่ท่านต้องการหุ้นส่วน เพื่อให้เขาเหล่านั้นเชื่อว่าการทำธุรกิจของท่านมีความน่าเชื่อถือเพียงใด มิใช่พูดแค่ลมปาก แต่เป็นจริงได้ ที่สำคัญชาวบ้าน ที่จะทำธุรกิจ ไม่มีรู้ความสามารถที่จะเขียนแผนธุรกิจได้ เพราะจะต้องอาศัยพื้นฐานความรู้ความเชียวชาญในระดับหนึ่ง จึงจะสามารถเขียนขึ้นมาได้ บทความนี้ จะเขียนขึ้นอย่างง่าย ๆ สำหรับคนที่จะทำธุรกิจแต่ไม่มีพื้นฐานความรู้ ขาดความเชี่ยวชาญ ในการทำจัดทำแผนธุรกิจ และไม่เชียวชาญในการประกอบการธุรกิจ


การประยุกต์แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในแผนธุรกิจ

                        แนวความคิดเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มุ่งเน้นให้ผู้ผลิต และผู้บริโภคดำรงชีวิตภายใต้ขอบเขตของทรัพยากรที่มีอยู่  กล่าวคือข้อจำกัดของรายได้เพื่อลดความพึ่งพา  หลีกเลี่ยงการเบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่น เพิ่มขีดความสามารถในการควบคุมผลผลิตได้ด้วยตนเอง และลดภาวะการเสี่ยงจากการที่ขัดสน  การใช้จ่ายเกินตัว เกินฐานะของตนเองและครอบครัว     

                      

                      ส่วนที่เป็นปรัชญาที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดการธุรกิจคือ

ความพอประมาณ หมายถึง ความเพียงพอแก่ฐานะของตนเองและ ครอบครัว  ไม่สร้างความเดือดร้อนทั้งตนเอง และผู้อื่นกล่าวคือทำการผลิต และการบริโภคที่อยู่ในระดับพอประมาณส่วนที่เหลือนำไปขายเพื่อมาทำทุนหมุนเวียน   
ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น จะต้องมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุว่าทำไมจะต้องดำเนินการเช่นนั้น  โดยจะต้องคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำนั้น ๆ อย่างรอบคอบ
การมีภูมิคุ้มกัน หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงที่ความเป็นไปได้ด้านต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต ขยัน  อดทน  ประหยัด  ตลอดจนมีการใช้องค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการธุรกิจ  ที่เกี่ยวกับการทำธุรกิจขนาดย่อมมาวางแผน  ควบคุม  การตัดสินใจอย่างรอบครอบและตระหนักถึงเรื่องของจริยธรรมทางธุรกิจ  กล่าวคือดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบ  รับฟังข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนจากลูกค้า ผลิตและจำหน่ายแต่สินค้าที่มีคุณภาพ  ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

                     ตัวอย่างจากการนำกล้วยที่เป็นผลผลิตที่เหลือจากสวนมาจัดการแบ่งไว้รับประทานเองให้พอเพียงกับสมาชิกในครอบครัว  ที่เหลือแบ่งปันให้ญาติเพื่อนบ้าน ที่ไม่มีการปลูกกล้วย  เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนบ้าน  ส่วนที่เหลือนำไปขายเพื่อนำเงินมาจุนเจือครอบครัวแต่เนื่องจากผลผลิตล้นตลาดมีมากจนกระทั่งจะต้องลดราคากันทั้งนี้เป็นกลไกอย่างง่ายทางเศรษฐศาสตร์  กล่าวคือเมื่อปริมาณสินค้ามีมากราคาจะลดลง  แต่ถ้านำผลผลิตมาทำเป็นกล้วยตากกล้วยกวน จะเป็นการสร้างมูลค่าปรับปรุงดัดแปลง  สินค้าให้มีความแตกต่าง  จากคู่แข่ง  เพื่อวางขาย จะต้องพิจารณาว่าสินค้านั้นมีความต้องการมากแค่ไหน จะขายให้  ลูกค้ากลุ่มไหน หาช่องทางการจัดจำหน่ายที่เหมาะสม  เปรียบเทียบราคากับคู่แข่ง การสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐบาล ลูกค้ามีแนวโน้มจะมีความต้องการผลิตภัณฑ์จากล้วยในรูปแบบใด  เป็นการใช้ความรู้เกี่ยวกับวิชาการด้านคหกรรมศาสตร์และสุดท้ายผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นเมื่อมีการดำเนินการแล้วจะเกิดผลเสียกับตัวเองและผู้อื่นหรือไม่ เช่นผลเสียกับสิ่งแวดล้อม  ชุมชนและจริยธรรมทางธุรกิจเป็นการใช้คุณธรรมในการดำเนินการตามเงื่อนไขของการตัดสินใจเพื่อดำเนินธุรกิจให้อยู่ในระดับพอเพียงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง     

            ความพอเพียงที่ว่านี้ไม่ใช่ผลิตน้อย ๆ  เพียงแต่ผลิตให้พอขาย ใช้ความรู้ มีเหตุผลในการวางแผน  ควบคุม  การจัดการให้เกิดประโยชน์  มีกลไกการปรับตัวเพื่อการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมในอนาคต  เหมือนกับทฤษฎีแนวคิดเรื่อง  Just  in  time    และ  EOQ บวกกับจริยธรรมทางธุรกิจ นั่นเอง 

 

                

 


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที