มานพ

ผู้เขียน : มานพ

อัพเดท: 15 ส.ค. 2009 10.07 น. บทความนี้มีผู้ชม: 1881645 ครั้ง

การเดินทางของมนุษย์จะต้องมีแผนที่ การสร้างตึก สร้างบ้าน จะต้องมีพิมพ์เขียว การทำธุรกิจเช่นกันจะต้องมีแผน แผนที่ว่านี้คือแผนธุรกิจ เพื่อความสำเร็จและขออนุมัติสินเชื่อจากสถาบันการเงิน หรือเวลาที่ท่านต้องการหุ้นส่วน เพื่อให้เขาเหล่านั้นเชื่อว่าการทำธุรกิจของท่านมีความน่าเชื่อถือเพียงใด มิใช่พูดแค่ลมปาก แต่เป็นจริงได้ ที่สำคัญชาวบ้าน ที่จะทำธุรกิจ ไม่มีรู้ความสามารถที่จะเขียนแผนธุรกิจได้ เพราะจะต้องอาศัยพื้นฐานความรู้ความเชียวชาญในระดับหนึ่ง จึงจะสามารถเขียนขึ้นมาได้ บทความนี้ จะเขียนขึ้นอย่างง่าย ๆ สำหรับคนที่จะทำธุรกิจแต่ไม่มีพื้นฐานความรู้ ขาดความเชี่ยวชาญ ในการทำจัดทำแผนธุรกิจ และไม่เชียวชาญในการประกอบการธุรกิจ


ทำเลในการประกอบการ

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกทำเลตั้งร้านค้าปลีก

                 ในการเลือกทำเลที่ตั้งเป็นการเริ่มต้นการแข่งขันทางธุรกิจ      ผู้ประกอบการค้าปลีกขนาดย่อมจะต้องคำนึงถึงปัจจัยต่าง  ๆที่มีผลต่อกิจการร้านค้าปลีกขนาดย่อมและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อร้านค้าปลีกขนาดย่อม  ดังกล่าวมีต่อไปนี้   

                 1.   ชนิดและลักษณะของอุตสาหกรรม  จำนวนชนิดและลักษณะของอุตสาหกรรมภายในตัวเมืองหรือรอบ ๆเขตการค้าจะมีอิทธิพลต่อรายได้  และความแน่นอนของรายได้ของประชากร  และมีอิทธิพลต่อชนิดของสินค้าต่าง  ๆที่ประชากรต้องการเราสามารถพูดได้ว่าเมืองที่มีอุตสาหกรรมมากมายหลายชนิดย่อมมีรายได้ที่แน่นอนและมีความมั่นคงกว่าเมืองที่มีอุตสาหกรรมประเภทเดียว  เมืองที่มีเศรษฐกิจมั่งคั่งเกิดจาก  การมีเศรษฐกิจที่ดีมีการตั้งสถานประกอบการมากส่งผลให้ให้เกิดการจ้างงานมาก  เมื่อมีการจ้างงานมากจะส่งผลกระทบให้มีรายได้มากขึ้นและทำให้การใช้จ่ายมากขึ้นอีกเช่นกัน  เมื่อมีการใช้จ่ายมากขึ้นอีกเช่นกัน

                  2. แหล่งแรงงาน  แรงงานเป็นสิ่งที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิด  ซึ่งแต่ละคนมีคุณภาพต่างกันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถที่ได้รับการฝึกฝนมาตามสายงานของตนเองจนเกิดทักษะ(Skill) 

 แรงงานแบ่งออกเป็น 2 ประเภทตามความชำนาญ คือ
                        2.1 แรงงานที่มีความชำนาญ (Skilled Labors)  เป็นแรงงานที่มีฝีมือในการทำงานและมีคุณภาพตามความต้องการของนายจ้าง
                       2.2 แรงงานทั่วไป (Unskilled Labors) เป็นแรงงานที่ไร้ฝีมือในการทำงาน  มาสามารถทำงานได้ตามความต้องการของนายจ้าง
                  ผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกขนาดย่อมจะต้องอาศัยแรงงานให้ถูกประเภทตามลักษณะงานที่ทำ  และจะต้องวางแผนกำลังอัตรากำลังคนตามภาระงานที่จะต้องทำด้วย  รวมทั้งจัดสรรคนให้ถูกกับตำแหน่งงาน (Put  a  right  man  on  a  right  job)  สำหรับเรื่องนี้สามารถทำได้โดยการจัดทำรายละเอียดหน้าที่ของตำแหน่งงานแต่ละตำแหน่ง  เมื่อมีต้องการแรงงานผู้ประกอบการจะสามารถจัดหาได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ และจะต้องคำนึงถึงแหล่งแรงงานที่จัดหาได้ง่าย อัตราค่าจ้างต่ำและมีคุณภาพตามที่ต้องการ เช่น ในการดำเนินกิจการโรงงานผลิตแห  อวน  โรงสีข้าวแรงงานที่ต้องการส่วนใหญ่เป็นประเภทแรงงาน

ทั่วไป (Unskilled Labors) เป็นแรงงานไร้ฝีมือ ซึ่งแรงงานเหล่านี้หาได้ง่ายในต่างจังหวัด และอัตราค่าจ้างต่ำ

แต่ถ้าในกรณีเป็นโรงงานผลิตสินค้าที่อาศัยเทคโนโลยีในการผลิต  และอาศัยเครื่องจักรกล  นวัตกรรมที่ทันสมัย แรงงานที่ใช้จะต้องเป็นประเภทแรงงานที่มีความชำนาญ  สถานที่ประกอบการจะต้องใกล้เมืองใหญ่ จึงจะสามารถหาแรงงานที่มีคุณภาพได้ตามที่ต้องการ
                 ทั้งหมดที่กล่าวมาเป็นปัจจัยจะสามารถทำให้ผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกขนาดย่อมประหยัดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน  เพื่อสร้างขีดความสามารถด้านการแข่งขันด้านราคาสินค้าในระยะยาว

                  3.  กฎระเบียบ พระราชบัญญัติ  กฎหมาย  ข้อบังคับและการต่อต้านจากชุมชน
                การเลือกทำเลที่ตั้งในการประกอบการธุรกิจค้าปลีกขนาดย่อมจะต้องศึกษากฎ ระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ของสถานที่บริเวณนั้นก่อนเสมอ เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาตามมาภายหลัง  และหากลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเป็นมูลค่าสูงแล้ว  อาจสูญเสียค่าใช้จ่ายจำนวนมากจากการขัดต่อกฎระเบียบ พระราชบัญญัติ  กฎหมายและข้อบังคับหรือการต่อต้านจากกลุ่ม  ชุมชนของสถานที่นั้น เช่น การผลิตและจัดจำหน่ายประทัด  พุ  ดอกไม้ไฟ  เครื่องดื่มที่มีส่วนประสมของแอลกอฮอร์ในประเทศไทยมีกฎหมายควบคุมค่อนข้างเข้มงวด  และอาจเกิดการต่อต้านจากชุมชนเพราะมีความเสียงต่อการเกิดอัคคีภัย  เป็นต้น
                   4. สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ และสาธารณูปโภค
                การเลือกทำเลที่ตั้งสถานประกอบการ ผู้ประกอบการมีความจำเป็นที่จะต้องอาศัยสิ่งอำนวยความสะดวกในการดำเนินการธุรกิจค้าปลีกขนาดย่อม เช่น โทรศัพท์  โทรสาร เพื่อการติดต่อสื่อสาร  ไฟฟ้าเพื่อการเพิ่มความสว่าง  ประดับตกแต่งร้าน   น้ำประปา  เพื่อการชำระล้างทำความสะอาด  นอกจากนั้นจะต้องคำนึงถึงสาธารณูปโภคเพื่อการอุปโภค  บริโภคเพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพด้วย  จึงต้องให้ความตระหนักถึงความสะอาดและความปลอดภัย 

                   มลภาวะต่าง ๆ  อากาศ หากมีฝุ่นละอองหรือควันเสียจะส่งผลเสียต่อสุขภาพของผู้ประกอบการและกิจการ  จะต้องทำการป้องกันมิให้อากาศเป็นพิษด้วย การประกอบการธุรกิจค้าปลีกขนาดย่อม ไม่ว่าจะเป็นประเภทพาณิชยกรรม หรือประเภทอุตสาหกรรมจะต้องใส่ใจในการเลือกทำเลที่ตั้งเสมอ


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที