มานพ

ผู้เขียน : มานพ

อัพเดท: 15 ส.ค. 2009 10.07 น. บทความนี้มีผู้ชม: 1884033 ครั้ง

การเดินทางของมนุษย์จะต้องมีแผนที่ การสร้างตึก สร้างบ้าน จะต้องมีพิมพ์เขียว การทำธุรกิจเช่นกันจะต้องมีแผน แผนที่ว่านี้คือแผนธุรกิจ เพื่อความสำเร็จและขออนุมัติสินเชื่อจากสถาบันการเงิน หรือเวลาที่ท่านต้องการหุ้นส่วน เพื่อให้เขาเหล่านั้นเชื่อว่าการทำธุรกิจของท่านมีความน่าเชื่อถือเพียงใด มิใช่พูดแค่ลมปาก แต่เป็นจริงได้ ที่สำคัญชาวบ้าน ที่จะทำธุรกิจ ไม่มีรู้ความสามารถที่จะเขียนแผนธุรกิจได้ เพราะจะต้องอาศัยพื้นฐานความรู้ความเชียวชาญในระดับหนึ่ง จึงจะสามารถเขียนขึ้นมาได้ บทความนี้ จะเขียนขึ้นอย่างง่าย ๆ สำหรับคนที่จะทำธุรกิจแต่ไม่มีพื้นฐานความรู้ ขาดความเชี่ยวชาญ ในการทำจัดทำแผนธุรกิจ และไม่เชียวชาญในการประกอบการธุรกิจ


คุณลักษณะที่ดีของแผนการตลาด

คุณลักษณะที่ดีของแผนการตลาด

                1.  แผนการตลาดจะต้องมีความน่าเชื่อถือ
                      แผนการตลาดเป็นส่วนหนึ่งของแผนธุรกิจ  ที่แสดงความสามารถที่จะทำกำไรให้ธุรกิจนั้น  ผู้จัดทำจะต้องใส่ใจเรื่อง  ความเป็นไปได้และจะต้องสอดคล้องกับแผนอื่น ๆ เช่น  แผนการผลิตสินค้า  แผนการเงินควรมีความสอดคล้องสัมพันธ์กันเป็นไปในแนวทางเดียวกัน  เพื่อความมีประสิทธิภาพในการนำไปปฏิบัติด้วยเพราะ  ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ไม่สามารถเข้าใจการดำเนินการทำให้แผนธุรกิจขาดความน่าเชื่อถือ                    

                2.  แผนการตลาดต้องอ่านแล้วเข้าใจง่าย
                     แผนการตลาดจะต้องทำให้ผู้อ่านเข้าใจความหมายและคำจำกัดความในแผนที่เราจะสื่อออกไปเช่น จะเพิ่มยอดขายร้อยละ  5   จะต้องอธิบายให้ชัดเจนว่า ทำไมจึงมั่นใจ  ตัวเลขร้อยละ    5  มาจากไหน    และสามารถประสบความสำเร็จได้หรือไม่  เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการที่จะเริ่มดำเนินการธุรกิจ
                   ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  หมายถึง  คน  กลุ่มคน   และสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบ ๆ  กิจการ  หรือธุรกิจ  ที่จะได้รับประโยชน์  หรือเสียประโยชน์  จากการผลการดำเนินการทางธุรกิจ 

               3. แผนการตลาดต้องให้ความสำคัญกับอนาคตของธุรกิจ
                       ธุรกิจค้าปลีกจะมีเรื่องคนเข้ามาเกี่ยวข้องมาก ซึ่งจะต้องให้มีแผนเกี่ยวกับคนเช่นกัน  ตั้งแต่การเลือกลูกจ้าง  การพัฒนาบุคคลกรให้มีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

                   ปัจจัยด้านประชากรและสิ่งแวดล้อมทางธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  ด้วยเหตุนี้จึงได้มีกระบวนการซึ่งทำหน้าที่ค้นหาความต้องการของลูกค้าเพื่อตอบสนองประกอบด้วยการรวบรวม  ประมวลผล  วิเคราะห์ และตีความ เรียกกระบวนการนี้ว่า  วิธีระเบียบวิจัยทางธุรกิจ                                                                           

                    การวิจัยในบทนี้เป็นการหาสิ่งต่าง ๆ  หาวิถีทาง  เป็นการค้นหาความต้องการของผู้บริโภคที่แท้จริงและนำผลที่ได้มาประมวลผลตามกระบวนการวิจัย  จนได้สารสนเทศ (ข้อเท็จจริง)มาจัดทำแผนการตลาดเพื่อประสบผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิผล

                    การวิจัยสำหรับธุรกิจค้าปลีกถือว่าเป็นสิ่งที่ยากจะปฏิบัติเพราะ  ตัวผู้ประกอบการเองส่วนมากขาดความเข้าใจ  อีกทั้งยังขาดความรู้ความสามารถในกระบวนการวิจัย  สำหรับการวิจัยตลาดสำหรับธุรกิจค้าปลีกอาจทำได้จากการ  สัมภาษณ์ลูกค้าหรือให้ลูกค้าตอบแบบสอบถามในเรื่องของระดับความพึงพอใจต่อสินค้าหรือบริการ  รสนิยม  ทัศนคติ  ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย   การวิจัยนี้เองจึงเป็นเครื่องมือที่ทำให้ทราบกลไกของตลาด  ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

                    การวิจัยตลาดมีจุดประสงค์เพื่อ  หาความต้องการของลูกค้าและสามารถเลือกส่วนเฉพาะของตลาดได้(Focus Group) ธุรกิจค้าปลีกที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่จะเป็นกิจการที่สามารถหาความต้องการของลูกค้าได้และเข้าใจความต้องการนั้น ตลอดจนเติมเต็มส่วนที่ขาด กล่าวคือ การวิจัยจะทำให้ผู้ประกอบการทราบลักษณะของลูกค้า รสนิยม ทัศนคติ รูปแบบการดำเนินชีวิต พฤติกรรมการซื้อ ความชอบ ไม่ชอบ    นอกจากนี้การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าเป็นกลวิธีหนึ่งที่ธุรกิจค้าปลีกขนาดย่อมสามารถสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันกับธุรกิจขนาดใหญ่ได้             

              4. สามารถสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน

                  หลังจากทราบข้อมูลจากการวิจัยตลาดแล้วเพื่อสร้างความสำเร็จทางธุรกิจผู้ประกอบการจะต้องหาจุดแข็งที่กิจการมีและพิจารณาว่ามีลักษณะเฉพาะที่สามารถสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันเหนือคู่แข่งได้หรือไม่  จุดแข็งที่สำคัญที่เป็นลักษณะเฉพาะตัวที่ธุรกิจขนาดย่อมมีซึ่งธุรกิจขนาดใหญ่ไม่สามารถทำได้ดีเท่าเทียมคือ  การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า  ซึ่งสามารถทำได้โดยง่ายไม่เพียงแต่สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าได้เป็นอย่างดีอีกทางหนึ่ง           

บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที