มานพ

ผู้เขียน : มานพ

อัพเดท: 15 ส.ค. 2009 10.07 น. บทความนี้มีผู้ชม: 1881629 ครั้ง

การเดินทางของมนุษย์จะต้องมีแผนที่ การสร้างตึก สร้างบ้าน จะต้องมีพิมพ์เขียว การทำธุรกิจเช่นกันจะต้องมีแผน แผนที่ว่านี้คือแผนธุรกิจ เพื่อความสำเร็จและขออนุมัติสินเชื่อจากสถาบันการเงิน หรือเวลาที่ท่านต้องการหุ้นส่วน เพื่อให้เขาเหล่านั้นเชื่อว่าการทำธุรกิจของท่านมีความน่าเชื่อถือเพียงใด มิใช่พูดแค่ลมปาก แต่เป็นจริงได้ ที่สำคัญชาวบ้าน ที่จะทำธุรกิจ ไม่มีรู้ความสามารถที่จะเขียนแผนธุรกิจได้ เพราะจะต้องอาศัยพื้นฐานความรู้ความเชียวชาญในระดับหนึ่ง จึงจะสามารถเขียนขึ้นมาได้ บทความนี้ จะเขียนขึ้นอย่างง่าย ๆ สำหรับคนที่จะทำธุรกิจแต่ไม่มีพื้นฐานความรู้ ขาดความเชี่ยวชาญ ในการทำจัดทำแผนธุรกิจ และไม่เชียวชาญในการประกอบการธุรกิจ


สภาพแวดล้อมอื่น ๆ และวัตถุประสงค์ของแผนธุรกิจ

สภาพแวดล้อมทางด้านอื่น ๆ เช่น การเมือง เสถียรภาพของรัฐบาล ภาวะเงินเฟ้อ  อัตราดอกเบี้ยเงินกู้  ราคาน้ำมัน กฎหมายที่เอื้อให้เกิดการลงทุนของต่างชาติ สหภาพแรงงานจะมีอิทธิพลในการเจรจาต่อรองค่าแรงงานเพิ่มจะนำความเสียหายกับผู้ประกอบการค้าปลีกขนาดย่อม สมาคมการค้าต่างๆ สมาคมเป็นผู้กำหนดระเบียบกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ในการที่จะเอื้ออำนวยประโยชน์ให้กับธุรกิจที่เป็นสมาชิก เช่น การกำหนดโควต้าเงื่อนไขทางการค้า ถ้าธุรกิจใดเป็นสมาชิกของสมาคมก็ได้เปรียบกว่าผู้ไม่ได้เป็นสมาชิกการเขียนแผนธุรกิจควรกล่าวถึงอย่างละเอียดเพราะ  ถือว่าเป็นสิ่งแวดล้อมภายนอกที่อ่อนไหวในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันและเป็นดัชนีชี้วัดการอยู่รอดและอยู่ได้ของกิจการในระดับหนึ่ง    

                    ในคริสต์ศตวรรษที่ 21 ทิศทางของธุรกิจจะมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งในส่วนขององค์การธุรกิจเองมีการลดพนักงานทำให้องค์การมีขนาดเล็กลง จะต้องศึกษาจากสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยี อัตราเงินเฟ้อ การจัดการโลจิสติกส์ คุณภาพของสินค้ายังคงเป็นสิ่งที่ผู้ลูกค้าต้องการลูกค้า

คู่แข่งขันหรือจรรยาบรรณของธุรกิจ ทิศทางการจัดการสมัยใหม่เรื่องของธรรมาภิบาล การใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม  ผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกขนาดย่อมจะต้องเฝ้าพินิจอยู่เสมอ

4. วัตถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจ

                    เป็นผลลัพธ์ที่ธุรกิจค้าปลีกขนาดย่อมต้องการให้เป็น โดยทั่วไปวัตถุประสงค์ของธุรกิจจะเป็นไปตามแนวทางเดียวกันกับเป้าหมายธุรกิจ ซึ่งแบ่งออกเป็น เป้าหมายโดยรวมของกิจการ และเป้าหมายเฉพาะด้าน  เสมือนเป็นบันไดแต่ละขั้นของความสำเร็จ  ทั้งนี้จะต้องแสดงความเป็นไปได้ในทางธุรกิจ (Feasibility)  และสามารถวัดผลสำเร็จได้อย่างชัดเจน การเขียนวัตถุประสงค์ของแผนธุรกิจจะชี้เฉพาะเจาะจงตามกรณี เช่น การระดมทุน  การขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินเป็นต้น ตลอดจนจะต้องสอดคล้องกับเป้าหมายรวม อีกทั้งเป้าหมายเฉพาะด้านจะต้องเป็นไปในแนวทางเดียวกัน  
               
 เป้าหมายโดยรวมได้แก่  วิสัยทัศน์ และ ภารกิจ กล่าวคือจุดมุ่งหมาย ที่กิจการจะมุ่งมั่นให้สำเร็จ

      เป้าหมายเฉพาะด้านได้แก

        (1)  เป้าหมายทางการตลาด   เช่น รายได้รวม ส่วนครองตลาด

        (2)  เป้าหมายทางการผลิต เช่น คุณภาพของสินค้า การออกแบบได้ตรงกับความตองการของลูกค้า

        (3)  เป้าหมายของการจัดการ เช่น ผลประกอบการเป็นไปตามตัวชี้วัด

        (4)  เป้าหมายทางการเงิน เช่น มีสภาพคล่อง มีเงินทุนสำรองหมุนเวียนในกิจการ ROI

               ทั้งนี้ในทางปฏิบัติสำหรับการประกอบการธุรกิจค้าปลีกขนาดย่อม  การวางแผนยังต้องคำนึงถึงเรื่องของการควบคุมให้เป็นไปตามแผนอีกด้วย เช่น หากเราต้องการเดินทางจากจังหวัดขอนแก่นไปกรุงเทพ ฯ

ในเวลา  7  ชั่วโมง  การเดินทางคือแผน  เป้าหมายคือกรุงเทพ ฯ ในเวลา  7  ชั่วโมง  ดังนั้นเพื่อประสิทธิภาพในการเดินควรจะมีการกำหนดเป้าหมายรอง  เช่นจากจังหวัดขอนแก่นถึงจังหวัดนครราชสีมา ควรใช้เวลา  2  ชั่วโมง   และจากนครราชสีมาถึงอยุธยา  ใช้เวลา  2 ชั่วโมง  เวลาที่เหลือ  3  ชั่วโมงควรเดินทางถึงที่หมายทันเวลา  เป็นต้น  หากแต่ละระยะทางใช้เวลาเกินกำหนดระยะทางที่เหลือควรบริหารเวลาให้ดี  จากตัวอย่างที่กล่าวมา   นั่นย่อมหมายความว่า  เมื่อธุรกิจค้าปลีกขนาดย่อมมีการกำหนดเป้าหมายซึ่งถือว่าเป็นภาพรวมไว้แล้ว  จะเป็นเรื่องของ  การเงินที่จะต้องสรรหาแหล่งเงินทุน  การจัดสรร  การใช้ไปของเงินทุน  เพื่อการผลิตสินค้าและบริการ   และการตลาดที่จะต้องเสนอกลวิธีในการขายสินค้า   ตลอดจนการวิจัยหาความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนไปอยู่ตลอดเวลา  เพื่อการผลิตที่มีคุณภาพตรงต่อความต้องการของลูกค้า  และแผนทุกด้านจะต้องดำงานอย่างสอดคล้อง  ประสานกัน           


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที