มานพ

ผู้เขียน : มานพ

อัพเดท: 16 ส.ค. 2010 20.30 น. บทความนี้มีผู้ชม: 644913 ครั้ง

จากตอนที่ 1 เมื่อหลักการถูกนำมาประยุกต์แล้ว สภาพจริงจะดำเนินการได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับ กลวิธี และสติปัญญาของผู้บริหาร


กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา

การประกันคุณภาพการศึกษา
          สำหรับในสถานศึกษาที่มีการรับรองมาตรฐานในระบบบริหารคุณภาพ  ISO  9001 :  2000    จะต้องปรับระบบบริหารจัดการของตนเองให้เข้ากันได้กับระบบการรองรับการประเมินจาก สำนักงานมาตรฐานการศึกษาหรือ
 สมศ.  หรือหน่วยงานที่สถานศึกษาจะต้องเตรียมข้อมูลที่ระบุ และ กำหนดตามมาตรฐาน  และตัวบ่งชี้ เพื่อรอรับการ ตรวจประเมิน  และขาดเสียมิได้ 
          การปรับมาตรฐานของระบบบริหารจัดการคุณภาพ  ISO  9001  :  2000  กับมาตรฐานตามข้อกำหนด  และตัวบ่งชี้ของ  สมศ.  ตามที่กฏหมายกำหนด  เพื่อให้สามารถปรับใช้ให้เข้ากันอย่างลงตัว  เพื่อให้ง่ายต่อการบริหารจัดการ
        

 กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา

                1)  นโยบาย

                      เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  ให้มีความต่อเนื่องและยั่งยืน

 

                2)  ผู้รับผิดชอบ

                     ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา                     

 

3)       หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(1)      ผู้บริหาร

(2)      ฝ่ายบริการ

(3)      ฝ่ายวิชาการ

(4)      ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

(5)      ฝ่ายวิจัยและพัฒนา

 

4)       การปฎิบัติและปฏิสัมพันธ์

4.1  งานประกันคุณภาพการศึกษา

        (1)  แต่งตั้งคณะกรรมการประจำมาตรฐาน / ตัวบ่งชี้

                ฝ่ายวางแผนและงบประมาณ  เสนอคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจะดำเนินการประสานงานกับทำมาตรฐานของตนเอง  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดเก็บข้อมูล  / เอกสารหลักฐานในรอบปีที่ผ่านมา

(2)      การรวบรวมข้อมูล / เอกสารหลักฐาน

หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา  ประสานงานกับคณะกรรมการแต่ละมาตรฐานและหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง  เพื่อรวบรวมข้อมูล  เอกสารหลักฐาน  เพื่อนำมาจัดทำรายงานการศึกษาตนเอง  (SSR) ของแต่ละฝ่าย

(3)      การจัดทำรายการการประเมินตนเอง  (SAR) 

งานประกันคุณภาพการศึกษาร่วมกับคณะกรรมการประจำมาตรฐานวิเคราะห์ข้อมูลเอกสารต่าง

  เพื่อจัดทำ  SAR พร้อมตรวจสอบความถูกต้องของรายงานการประเมินตนเอง

(4)      ส่งรายงานการประเมินตนเอง  (SAR)  ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการขอรับการประเมินจาก สมศ.

โรงเรียนดำเนินการจัดส่งรายงานการประเมินตนเอง  (SAR)   ให้หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เมื่อพร้อมรับการประเมินจัดทำหนังสือส่งไปยัง  สำนักงาน  สมศ.  เพื่อขอรับการตรวจประเมินคุณภาพจาก  สมศ. ต่อไป

26724_mm.gif

บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที