มานพ

ผู้เขียน : มานพ

อัพเดท: 16 ส.ค. 2010 20.30 น. บทความนี้มีผู้ชม: 644938 ครั้ง

จากตอนที่ 1 เมื่อหลักการถูกนำมาประยุกต์แล้ว สภาพจริงจะดำเนินการได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับ กลวิธี และสติปัญญาของผู้บริหาร


วิธีการนำไปใช้ร่วมกับสมศ.(3)

หัวข้อเค้าโครงงานวิจัยสถาบัน
ชื่อเรื่องงานวิจัย  ภาวะการมีงานทำและการประกอบอาชีพของบัณฑิต......................ชื่อสถาบัน.....................ที่สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา .....

   ที่มาและความสำคัญของปัญหา

                            ปัญหาการว่างงานเป็นปัญหาสังคมที่รัฐบาลทุกรัฐบาลจะต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วนและหามาตรการป้องกันการเกิดปัญหาซ้ำอีกในอนาคต  เพราะเป็นรากฐานของปัญหาสังคมเรื่องอื่นตามมา  เช่นปัญหาอาชญากรรม  ปัญหายาเสพติด  ปัญหาครอบครัว เป็นต้น  อีกทั้งปัญหาการว่างงานยังเป็นดัชนีชี้วัดสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ  เสถียรภาพของรัฐบาล  รวมทั้งคุณภาพของบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาในฐานะแรงงานในตลาด  เพราะคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานประกอบการหรือองค์การต้องการและคาดหวังในตัวบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษามีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาตามยุคสมัยที่เปลี่ยนไป

                            ดังนั้น ทางสถาบันจึงได้เล็งเห็นความสำคัญและตระหนักถึงความมุ่งมั่น และตั้งใจที่จะเป็นสถาบันการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้เชิงวิชาการ  ตลอดจนเป็นการให้ความเชื่อมั่นต่อผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder)  กับทางสถาบันว่า  บัณฑิตที่จบการศึกษาแล้วมีคุณภาพตามความคาดหวัง

วัตถุประสงค์ในการวิจัย

                            1. เพื่อทราบแนวโน้มของผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันในการมีงานทำ และความรู้ที่ได้จากการเรียนมาตลอดหลักสูตรว่าสามารถนำไปประยุกต์ใช้และปฏิบัติงานได้ตามความคาดหวังของสถานประกอบการหรือองค์การที่รับผู้สำเร็จการศึกษาเข้าไปทำงาน

                            2.  เพื่อเป็นการจัดเตรียมสารสนเทศสำหรับความพร้อมในการเตรียมการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ.      

เพียงเท่านี้จะได้ข้อมูลเพื่อดำเนินการตามรวมระบบทั้งสอง


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที