มานพ

ผู้เขียน : มานพ

อัพเดท: 16 ส.ค. 2010 20.30 น. บทความนี้มีผู้ชม: 644832 ครั้ง

จากตอนที่ 1 เมื่อหลักการถูกนำมาประยุกต์แล้ว สภาพจริงจะดำเนินการได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับ กลวิธี และสติปัญญาของผู้บริหาร


วิธีการดำเนินการเพื่อธำรงค์ไว้ซึ่งคุณภาพการศึกษา

   5)    มีการพัฒนาหลักสูตร................. ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของตลาดแรงงาน  โรงเรียนจึงได้เน้นการจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติควบคู่กันไป  โดยมีแผนการส่งนักเรียนฝึกงานในสถานประกอบการไม่น้อยกว่า  320  ชั่วโมง  ทั้งภาครัฐและเอกชน  เน้นให้นักเรียนมีโอกาสเพิ่มพูนความรู้  ความสามารถ  ประสบการณ์และทักษะทางด้าน..........  และเปิดโอกาสให้สถานประกอบการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและประเมินนักเรียนเมื่อสิ้นสุดการฝึกงาน

                                สรุป  จากข้อเสนอแนะจากการประเมิน ครั้งแรกในปีพ.ศ.  2548  โรงเรียนมีความตระหนักและมุ่งมั่นต่อการพัฒนาความเป็นเลิศทางด้านการบัญชี  ภายใต้ขั้นตอนดังกล่าวข้างต้นแล้ว  เพื่อให้เป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียนและเกิดความเชื่อถือ  ศรัทธาของผู้ประกอบการ ซึ่งสอดคล้องกับปรัชญา  วิสัยทัศน์

 

                         1.2   เนื่องจากสถานศึกษามีสภาพห้องสมุดที่มีพื้นที่ใช้สอยโอ่โถง  กว้างขวาง  แต่ขาดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  ทำให้วัสดุ  อุปกรณ์  วารสารสิ่งพิมพ์  หนังสือ ตำราเรียน  มีไม่เพียงพอ  ระบบสารสนเทศยังไม่ทั่วถึง  ดังนั้นจึงควรให้มีการพัฒนาห้องสมุดให้เป็นศูนย์วิทยบริการที่สมบูรณ์  และได้มาตรฐาน  ให้จัดหาวัสดุ  อุปกรณ์  วารสาร สิ่งพิมพ์  หนังสือ  เอกสารประกอบการเรียนการสอนทางวิชาชีพเพิ่มขึ้น  พร้อมจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง

                           โรงเรียนมีการดำเนินงานตามขั้นตอน ดังนี้

                             1)  โรงเรียนได้กำหนด นโยบาย / แผนงาน / โครงการ / ในการพัฒนาห้องสมุดเพื่อให้เป็นศูนย์วิทยบริการ  ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง  โดยจัดให้มีสื่อที่หลากหลาย  มีระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ  เช่นระบบ  Internet  ในการศึกษาค้นคว้าและสืบค้นข้อมูลต่างๆ  ไว้บริการทั้งครู  เจ้าหน้าที่  นักเรียน  และชุมชนภายนอก 

2)      จัดหาวัสดุ  อุปกรณ์  วารสารสิ่งพิมพ์  หนังสือ ตำราเรียนเพิ่มขึ้นทุกปี  ไม่น้อยกว่าปี

การศึกษา ละ  200  เล่ม   จัดให้มีระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาห้องสมุดให้เป็นศูนย์วิทยบริการที่สมบูรณ์  และได้มาตรฐาน 

3)      จัดระเบียบของหนังสือต่าง ๆ ให้เป็นหมวดหมู่ตามระบบทศนิยม ของ ดิวอี  จัดมุมแสดง

หนังสือใหม่  หนังสือหายาก  ตลอดจนงานวิจัยต่าง ๆ  เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้า  พร้อมจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง

4)      เพิ่มจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องสมุด อย่างน้อยปีการศึกษาละ  3  เครื่อง  พร้อม

ติดตั้งระบบ  Internet  เพื่อให้เพียงพอต่อการศึกษาค้นคว้าและสืบค้นข้อมูล

                                5)    มีการสำรวจความพึงพอใจของนักเรียน  ครู  เจ้าหน้าที่ที่มีต่อการใช้ห้องสมุด สภาพแวดล้อมที่เชื่อต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง   เพื่อนำไปพัฒนาห้องสมุดให้เป็นศูนย์วิทยบริการที่สมบูรณ์และได้มาตรฐานยิ่งขึ้น

                                สรุป  จากข้อเสนอแนะจากการประเมิน โรงเรียนมีความตระหนักและมุ่งมั่นต่อการพัฒนาสภาพห้องสมุดที่มีพื้นที่ใช้สอยโอ่โถง  กว้างขวาง  ให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ด้วยตนเองและเป็นศูนย์วิทยบริการที่สมบูรณ์  และได้มาตรฐาน   มีการจัดหาวัสดุ  อุปกรณ์  วารสารสิ่งพิมพ์  หนังสือ ตำราเรียน 

บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที