มานพ

ผู้เขียน : มานพ

อัพเดท: 16 ส.ค. 2010 20.30 น. บทความนี้มีผู้ชม: 644814 ครั้ง

จากตอนที่ 1 เมื่อหลักการถูกนำมาประยุกต์แล้ว สภาพจริงจะดำเนินการได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับ กลวิธี และสติปัญญาของผู้บริหาร


วิธีการดำเนินการเพื่อให้สถานศึกษาธำรงค์ไว้ซึ่งคุณภาพ

1.       การพัฒนาโดยเร่งด่วน (ภายในระยะเวลา 1 ปี)

                          1.1   เนื่องจากสถานศึกษาได้กำหนดพันธกิจด้านคุณภาพของผู้เรียนที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศ  ทางด้าน.....................ระบุ...........   ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับพันธกิจของสถานศึกษาควรเร่งจัดการเรียนการสอน  โดยมุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาชีพให้เด่นชัดด้านใดด้านหนึ่ง  เพื่อเป็นเอกลักษณ์เฉพาะด้านอย่างชัดเจน

                               โรงเรียนมีการดำเนินงานตามขั้นตอน ดังนี้

                                  1)  โรงเรียนได้กำหนด นโยบาย / แผน / แผนงาน / โครงการ   ในการพัฒนาผู้เรียนโดยมุ่งเน้นความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ.....  ให้มีทักษะและสมรรถนะในงานอาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพ...........  สามารถบูรณาการความรู้  ทักษะจากศาสตร์ต่าง ๆ  ประยุกต์ใช้ในงานอาชีพสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี  พัฒนาทักษะตนเองโดยการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในงานสาขาวิชาชีพของตนเองได้อย่างเหมาะสมควบคู่ไปกับการมีคุณธรรม  จริยธรรม  การทำนุบำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม  ตลอดจนสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

                                   2)   พัฒนาครูผู้สอนในสาขาวิชาชีพทางด้าน......... โดยการส่งเสริมสนับสนุนครูเข้าร่วมการอบรม  สัมมนาทางวิชา........ ทั้งภายในและภายนอก   ทั้งจัดโครงการจัดทำแผนการสอนแบบบูรณาการที่เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงในชั่วโมงปฏิบัติ   ส่งเสริมให้มีการพัฒนาตนเองทางด้านกิจกรรมการเรียนการสอน  พัฒนาสื่อที่หลากหลายให้สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา........ มีการนิเทศติดตามการสอนเพื่อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

                                   3)   จัดหาครุภัณฑ์และสื่อการเรียนการสอนที่สนับสนุนทางด้านสาขาวิชาการบัญชีที่จะนำไปสู่การปฏิบัติจริงเพื่อให้ผู้เรียนได้มีการพัฒนาความรู้ที่หลากหลาย   ในระดับชั้น ........ โดยได้จัดโปรแกรมการเรียนในรายวิชาการโปรแกรมสำเร็จรูปและจัดรายวิชาเสริมทางด้านคอมพิวเตอร์เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน...................ได้อย่างหลากหลาย

                                   4)   พัฒนาห้องเรียนสนับสนุนเอื้อต่อการเรียนการสอนและทันสมัย  ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะการเรียนรู้ทางด้าน............ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที