มานพ

ผู้เขียน : มานพ

อัพเดท: 16 ส.ค. 2010 20.30 น. บทความนี้มีผู้ชม: 644807 ครั้ง

จากตอนที่ 1 เมื่อหลักการถูกนำมาประยุกต์แล้ว สภาพจริงจะดำเนินการได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับ กลวิธี และสติปัญญาของผู้บริหาร


แนวทางการควบคุมเอกสารในระบบ ISO (2)

4.  หน้าที่และความรับผิดชอบ

            4.1  ผู้รับใบอนุญาต  (PRESSIDENT)

                        มีหน้าที่รับผิดชอบ  ในการกำหนดนโยบายคุณภาพ

4.2     ผู้จัดการ  (PRESIDENT)

            มีหน้าที่รับผิดชอบ  นำนโยบายคุณภาพสู่การปฏิบัติ

4.3     ผู้อำนวยการ  (VICE  PRESIDENT)

            มีหน้าที่รับผิดชอบ  ในการลงนามอนุมัติในเอกสาร  QP

4.4     ตัวแทนฝ่ายบริหาร (QMR) 

            มีหน้าที่รับผิดชอบ  ในการดำเนินการจัดทำคู่มือคุณภาพให้สอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียนและเป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐานระบบคุณภาพ  ISO  9001 : 2000  และมีหน้าที่รับผิดชอบอื่น ๆ  นอกเหนือจากภารกิจที่ปฏิบัติอยู่เป็นประจำ  คือ

4.4.1            ดำเนินการให้มีการจัดทำเผยแพร่และควบคุมซึ่งคู่มือคุณภาพ

4.4.2            ดำเนินการให้มีการจัดทำเผยแพร่และควบคุมซึ่งระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อระบบบริหาร

คุณภาพ

                        4.4.3   เก็บรักษาเอกสารเกี่ยวกับคุณภาพทุกฉบับคู่มือคุณภาพและขั้นตอนการปฏิบัติ (QM,QP)  โดยเก็บสำเนารักษาไว้ 1 ฉบับ

                        4.4.4  ดำรงรักษาและควบคุมมาตรฐานคุณภาพ

            4.5  รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและงบประมาณ  (VD:QA)

                        4.5.1  พิจารณา  ปรับปรุง  ทบทวนเอกสารระบบคุณภาพ  ให้เหมาะสมทันสมัยอยู่เสมอ

                        4.5.2  ให้คำแนะนำ  และประสานงานการนำเอกสารระบบคุณภาพไปใช้ในการปฏิบัติงาน

                        4.5.3  ประเมินผลและรายงานผลคุณภาพต่อตัวแทนฝ่ายบริหาร  (QMR)

            4.6  รองผู้อำนวยการฝ่าย ๆ  (VD)

                        มีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้

4.4.1      จัดประกาศใช้และควบคุมซึ่งแนวปฏิบัติ  (QUALITY  PROCEDURE)  และวิธีการปฏิบัติงาน  (WORK  INSTRUCTION)  ในสายงานการบังคับบัญชาควบคุม

4.4.2      จัดทำควบคุมและเก็บรักษาซึ่งแบบแผน  และข้อกำหนดทางเทคนิคของงานในสายบังคับบัญชาของตน

4.7     หน่วยงานควบคุมเอกสารและข้อมูล  (DOCUMENT  CONTROLLER)  มีหน้าที่รับผิดชอบต่อไปนี้

4.7.1            เป็นนายทะเบียนในการให้หมายเลขเอกสารที่เกี่ยวกับคุณภาพทุกฉบับของโรงเรียน

4.7.2            เก็บรักษาเอกสารเกี่ยวกับคุณภาพที่เป็นต้นฉบับทุกฉบับ

4.7.3            ทำสำเนาเอกสารเกี่ยวกับคุณภาพที่เป็นสำเนาทางการ  ซึ่งมีหมายเลขฝ่ายผู้ถือครองเอกสาร  เพื่อแจกจ่ายเกี่ยวข้องในเวลาที่ควรโดยมีการเซ็นชื่อรับเอกสารทุกครั้ง

4.7.4            ดูแลให้มีการจัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับคุณภาพฉบับที่เลิกใช้แล้วออกจากจุดทำงานต่าง ๆ เพื่อนำกลับไปทำลายและเก็บรักษาไว้เพื่ออ้างอิงได้  โดยมีการคัดแยกการเก็บที่ชัดเจน

4.7.5            ดูแลมิให้มีการใช้เอกสารเถื่อน  หรือการทำซ้ำ  หรือถ่ายสำเนาเอกสารควบคุมโดยพลการในส่วนที่รับผิดชอบ  โดยหน่วยงานควบคุมเอกสาร

 

5.   ขั้นตอนการปฏิบัติ

การจัดทำเอกสาร  ปฏิบัติตาม

ก)       คู่มือคุณภาพ  (QUALITY  MANUAL)  :  ตัวแทนฝ่ายบริหาร  :  QMR  เป็นผู้ปรับปรุง

ข)      แนวปฏิบัติงาน  (QUALTIY  PROCEDURE) :  รองผู้อำนวยการฝ่าย,  หัวหน้างานเป็นผู้ปรับปรุง

ค)       วิธีปฏิบัติงาน  (WORK INSTRUCTION) :  ผู้ปฏิบัติงานหรือหัวหน้างาน  หัวหน้าหมวดวิชา   หัวหน้างานเป็นผู้ปรับปรุง

 


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที