มานพ

ผู้เขียน : มานพ

อัพเดท: 16 ส.ค. 2010 20.30 น. บทความนี้มีผู้ชม: 644829 ครั้ง

จากตอนที่ 1 เมื่อหลักการถูกนำมาประยุกต์แล้ว สภาพจริงจะดำเนินการได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับ กลวิธี และสติปัญญาของผู้บริหาร


แนวทางการควบคุมเอกสารในระบบ ISO

1.  วัตถุประสงค์

        แนวปฏิบัติฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อกำหนดวิธีการควบคุมเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวกับระบบคุณภาพที่จัดทำขึ้นภายในโรงเรียน  โดยเอกสารที่จัดทำขึ้นใหม่ หรือได้รับการเปลี่ยนแปลง  / ดัดแปลงต้องได้รับการทบทวน  และอนุมัติโดยผู้มีอำนาจก่อนการเผยแพร่  และกำหนดวิธีการแจกจ่ายเพื่อให้มั่นใจว่าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติที่ถูกควบคุม  ภายใต้ระบบคุณภาพมีอยู่  ณ จุดปฏิบัติงานทุกจุด  ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพ  และเป็นเอกสารฉบับล่าสุด  รวมทั้งการป้องกันการนำพาเอกสารที่ล้าสมัยแล้วไปใช้โดยไม่เจตนา  นอกจากนี้ยังเป็นวิธีการในการควบคุมสถานการณ์รับ , การแจกจ่าย,  การเก็บรักษา  และการทำลายเอกสาร / แบบฟอร์มที่ล้าสมัยแล้ว  ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าแต่ละหน่วยงานใช้เอกสาร  / แบบฟอร์มฉบับล่าสุด  และสอดคล้องกับมาตรฐานระบบคุณภาพ  ISO  9001 : 2000  ข้อ 4.2  
  

2.  ขอบข่าย

        แนวปฏิบัติในเรื่องการควบคุมเอกสารฉบับนี้ครอบคลุมถึง

ก)       คู่มือคุณภาพ  (QUALITY  MANUAL)

ข)      แนวปฏิบัติงาน  (QUALITY  PROCEDURE)

ค)       วิธีปฏิบัติงาน (WORK  INSTRUCTION)

ง)       แบบฟอร์ม  (FORM)

จ)       เอกสารสนับสนุน  (SUPPORTING  DOCUMENT)

 

3.  คำจำกัดความ

        3.1   เอกสารควบคุม  (CONTROLLED  DOCUMENT)  หมายถึง  เอกสารระบบคุณภาพที่เผยแพร่เพื่อใช้งาน (ISSUE)  เอกสารควบคุมทั้งหมดถูกระบุใน  “ FM-QM-01  “  ทะเบียนเอกสารคุณภาพ  และผู้ถือเอกสารคุณภาพ (MASTER DOCUMENT  REGISTER)  ก่อนที่เอกสารควบคุมจะได้รับการเผยแพร่เอกสารควบคุมนั้นจะต้องได้รับการปรับปรุงอนุมัติ  (ยกเว้นเอกสารอ้างอิง / ควบคุมจากภายนอก)  จากผู้มีอำนาจหน้าที่เหมาะสม  เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเอกสารควบคุมให้ทันสมัย (UPDATED)  หรือมีการแก้ไขและปรับปรุง  (REVISED)  ต้องส่งเอกสารใหม่ไปให้ผู้ถือเอกสารควบคุมเดิมทุกครั้ง  เอกสารควบคุมจะถูกระบุโดยมีตัวหนังสือว่า “เอกสารควบคุม “ สีแดง บนหน้ากระดาษหน้าที่ 1 และ หน้าที่ 2  ยกเว้นฟอร์มไม่ต้องทำการประทับตรา “เอกสารควบคุม  (ควรประทับตราเอกสารควบคุม  ที่มุมด้านล่างขวาของกระดาษ)

3.2  เอกสารไม่ควบคุม  (UNCONTROLIED  DOCUMENT)  หมายถึง  เอกสารที่เผยแพร่เพื่อเป็นข้อมูลเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือปรับปรุง  โรงเรียนไม่ต้องแจ้งแก่ผู้ถือเอกสารไม่ควบคุมฉบับดังกล่าวเอกสารไม่ควบคุมเหล่านี้  สามารถทราบได้โดยมีข้อความ “เอกสารไม่ควบคุม”  สีแดง บนหน้ากระดาษหน้าที่ 1  และหน้าที่ 2

                3.3  เอกสารสนับสนุน  (SUPPORTING  DOCUMENT)  หมายถึง  เอกสารที่ไม่ใช่คู่มือคุณภาพ  (QUALITY MANUAL) 

หรือแนวปฏิบัติ (QUALITY  PROCEDURE)  หรือวิธีการปฏิบัติงาน (WORK  INSTRUCTION)  แต่เป็นเอกสารและข้อมูลที่สนับสนุนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพ  เอกสารเหล่านี้อาจรวมถึง  มาตรฐานระบบคุณภาพ  ซึ่งอาจเป็นเอกสารจัดทำขึ้นภายในโรงเรียนหรือจากภายนอกโรงเรียน  ข้อกำหนดของลูกค้า  (CUSTOMER  SPECIFICATION)  แบบฟอร์มข้อมูลคุณภาพ  (FORM)  ฯลฯ 

                3.4  QMR  หมายถึง  ตัวแทนฝ่ายบริหาร  (QUALITY  MANAGEMENT  REPRESENTATIVE)

                3.5  เอกสาร  หมายถึง  เอกสารในระบบคุณภาพ

                3.6  แบบฟอร์ม  หมายถึง  แบบฟอร์มคุณภาพซึ่งจัดเป็นเอกสารสนับสนุนเป็นเอกสารที่มีช่องว่างสำหรับบันทึกหรือกรอกข้อความ / ตัวเลข / ผลการตรวจ / วัด  ฯลฯ  เพื่อเป็นหลักฐานแสดงการปฏิบัติงานตามข้อกำหนด  สำหรับรายชื่อแบบฟอร์มและผู้ถือแบบฟอร์ม (ผู้ที่มีความจำเป็นต้องใช้แบบฟอร์ม)  ถูกระบุไว้ใน  FM-QM-01 

                3.7  หน่วยงานควบคุมเอกสาร  (DOCUMENT  CONTROLIED)  หมายถึง  เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการควบคุมเกี่ยวกับระบบเอกสารคุณภาพของโรงเรียน  ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายวางแผนและงบประมาณ

 


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที