วิกูล

ผู้เขียน : วิกูล

อัพเดท: 31 ก.ค. 2008 20.29 น. บทความนี้มีผู้ชม: 4819 ครั้ง

หลุมดำ สามารถดูดกลืนสรรพสิ่งฉันใด กามราคะ ก็ฉันนั้น ไม่ยกเว้นกระทั้งความดี


“ผู้จัดการ” กับกามราคะ หลุมดำ จุดดับ ในระบบสังคมไทย...!!!

“ผู้จัดการ” กับกามราคะ หลุมดำ จุดดับ ในระบบสังคมไทย...!!!

 

วิกูล  โพธิ์นาง

pd_wikulp@hotmail.com

www.oknation.net/blog/wikulponang

๒๔  กรกฎาคม  ๒๕๕๑

 

 

องค์กร บริษัท หรือสถานที่ทำงานใด จะมีทุนจดทะเบียนด้วยมูลค่าเพียงไม่กี่ล้าน หรือหลายร้อยล้านบาท จะมีสถานที่ทำงานเล็กคับแคบ หรือใหญ่โตเลิศหรูอลังการซักปานใด ก็มิอาจนำมาเป็นเครื่องชีวัดในทางคุณธรรมได้ว่าในที่แห่งนั้นมีคุณธรรมความเป็นมนุษย์มากน้อยตามไปด้วยกับวัตถุรูปลักษณ์ที่เห็นภายนอก

 

แม้จะมากด้วยทุนจดทะเบียน อาคารสถานที่ใหญ่โต มีชื่อเสียงอยูในระดับประเทศหรือระดับนานาชาติก็ตามที บุคลากรหลายร้อยคน ล้วนมีการศึกษาในระดับสูง ถ้ากลุ่มคนส่วนใหญ่เต็มไปด้วยอธรรมโดยเฉพาะ “กามราคะ” ก็ไม่ต่างกันกับ “โรงศพราคาแพง” ที่บรรจุซากศพรอวันทำพิธี

 

ตรงกันข้ามกับองค์กร บริษัทเล็กๆ มีคนอยู่ไม่กี่คน การศึกษาก็ธรรมดาๆพอทำงานได้ ทุนจดทะเบียนน้อยนิด ชื่อเสียงก็รู้จักกันอยู่เฉพาะในซอยในถนนแถวๆนั้น หากกลุ่มคนมีคุณธรรมโดยเฉพาะไร้แล้วซึ่ง “กามราคะ”หรือควบคุมได้ตามวิถีฆราวาส ที่มีศีล ๕ เป็นพื้นฐาน ก็ประเสริฐกว่า “โรงศพราคาแพง” ดังกล่าวมา สถานที่นี้หากเปรียบก็เปรียบได้กับ “วิมาน”

 

ผู้ที่จะทำให้ที่ใดๆเป็น “โรงศพราคาแพง” หรือ “วิมาน” สำคัญสุดก็คือผู้นำ ที่มีอิทธิพลชี้เป็นชี้ตายให้กับบุคลากร จะเรียกชื่อว่าอะไรก็ตาม เขาผู้นี้แหละคือผู้นำทางไปสู่โรงศพ หรือวิมาน ซึ่งส่วนใหญ่เราจะรู้จักกันในนาม “ผู้นำ” “ผู้จัดการ”  หรือ “หัวหน้างาน

 

ปัญหาที่ส่วนใหญ่จะพบ และเป็นข่าวอยู่เนืองๆ นั่นคือการ “ล่วงละเมิดทางเพศกับเพศหญิง” ซึ่งผู้หญิงเป็นผู้ถูกกระทำเสมอมาในสังคมไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้นำจะเป็นผู้กระทำเสียเอง

 

แม้ผู้นำในที่นั้นไม่ได้ทำเอง แต่ปกป้องลูกน้องผู้ใต้บังคับบัญชาที่กระทำกรรมชั่ว ปกปิดความผิดด้วยกลวิธีใดก็ตาม ก็ถือว่าได้กระทำกรรมชั่วร่วมกัน และสมควรได้รับผลกรรมเสมอกัน หรือมากกว่าด้วยซ้ำไป

 

เพราะการปกปิดความชั่ว ของลูกน้องผู้ใต้บังคับบัญชา อาจมาจากความชั่วของตนเองก็มีและปกปิดเอาไว้ จึงไม่มีความกล้าหาญที่จะจัดการให้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดอย่างถูกต้องตามทำนองครองธรรม บางคนบางครั้งบางเวลากลายเป็นกลัวลูกน้องไปเลยก็มี  จนสับสนว่าใครเป็นผู้ตาม ใครคือผู้นำกันแน่

 

ความไม่กล้านั้นแหละคือ “อคติ” หรือความลำเอียง อคตินี้แม้มีในตัวตนคนใด เขาผู้นั้นย่อมหมดความชอบธรรมที่จะเป็นผู้นำที่ดีได้ อย่าว่าแต่หัวหน้าหรือผู้นำ ผู้จัดการ ของสุจริตชนเลย หัวหน้าผู้นำหรือผู้จัดการของ “โจร” ก็ไม่สมควรเป็น เพราะผู้เต็มไปด้วยอคติ กามราคะ และปกปิดความชั่ว คือ “โมฆะบุรุษ” อันหมายถึงผู้ไร้แล้วซึ่ง ภาวะผู้นำโดยสิ้นเชิง

 

หากผู้นำปกปิดกรรมชั่วในที่ทำงานตนที่เกิดการล่วงละเมิดทางเพศ สถานที่นั้นจะเหลือศรัทธาอะไรอีกเล่าให้กับหลายๆคนที่เฝ้าดูอยู่ สถานแห่งนั้นก็จะมีแต่ความมืดมนไร้ทางออกเพราะผู้นำก็ “มืดบอด” ด้วยปัญญาเสียเอง คงไม่ต่างจาก “หลุมดำ” หรือ “จุดดับ” ที่จะเกิดกับตน คนรอบข้าง รวมถึงองค์กรสถานที่ทำงานนั้นด้วย

 

หลุมดำและจุดดับ...!!! ที่มีต้นตอมาจากผู้นำ ผู้จัดการ หรือหัวหน้า ผู้มืดบอด…!!!

 

มืดบอดด้วย “อวิชชา” ไร้ปัญญานำทาง มีแต่แสงริบหรี่แห่งกามราคะ ที่เกาะกุมหัวใจอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน

 

หากไม่แก้ไข หลุมดำนั้นแล้ว...!!! ก็จะขยายตัวใหญ่โต อุปมาหลุมดำที่สามารถดูดกลืนสรรพสิ่งให้หายไปได้ฉันใด หลุมดำแห่งความอับปัญญาของผู้นำก็สามารถดูดกลืนความดี ชื่อเสียงเกียรติยศ ที่ได้เคยสร้างสมมาให้ย่อยยับไปได้โดยไม่มีโอกาสขอคืนหรือแก้ตัวได้ ฉันนั้น

 

หากไม่แก้ไข จุดดับนั้นแล้ว...!!! นอกจากจะต้องรับกรรมตามกฎระเบียบหรือกฎหมายบ้านเมือง ก็จะเป็นจุดดับดำๆที่สร้างความรำคาญให้กับสังคม ไร้ผู้ที่จะมาคบค้าด้วยความสนิทใจ ในที่สุดก็เป็นที่น่ารังเกียจอย่างถาวร บัดนั้นก็ถึงคราวอวาสาน เมื่อไม่มีมิตรดีๆมาคบค้า ทั้งเขาและองค์กรก็ดับด้วยจุดเล็กๆที่ก่อขึ้น

 

จึงเป็นหน้าที่ของผู้นำ ผู้จัดการ หรือหัวหน้างาน ที่สูงกว่า ต้องคอยตรวจสอบดูแล มิให้เกิดหลุมดำ และจุดดับในองค์กร โดยเริ่มจากคัดเลือก คัดสรรผู้มีวุฒิภาวะทั้ง คุณวุฒิ วัยวุฒิ ที่ประกอบไปด้วยคุณธรรม จริยธรรม ภาวะผู้นำอย่างพร้อมเพรียง ดังได้ยินอยู่บ่อยๆ “ความรู้คู่คุณธรรม” อย่างน้อยก็ให้มีศีล ๕ เป็นพื้นฐาน ให้ได้มาเป็นผู้นำคน ผู้นำองค์กร ต้องคัดสรรอย่างจริงๆจัง และใช้ระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อจะได้ไม่โดนภาพลวงตา แล้วจะกลายเป็นได้มาในลักษณะ “มือถือสาก ปากถือศีล” ในคราวหลัง

 

พลังสังคมก็สำคัญ อย่านิ่งดูดายว่าธุระไม่ไช่ ต้องช่วยกันสอดส่องดูแล และหากฎเกณฑ์ กติกามาจัดการกับมารสังคมที่ว่ามา ช่วยกันคนละไม้ละมือ คนละเล็กคนละน้อย แม้ไม่มีทรัพย์ ไม่มีอำนาจ แต่หลายๆคนช่วยกันด้วยใจจริง เชื่อได้ว่าพลังมวลชนทางสังคมที่บริสุทธิ์ จะมีอานุภาพมากกว่าพลังและอิทธิพลใดๆ ที่เป็นอกุศลกรรม ช่วยกันครับ “อย่าให้คนชั่วครองอำนาจ”

 

ส่วนผู้ใด ที่จะคิดมิดีมิร้ายต่อเพศตรงข้าม โดยเฉพาะกับสตรีหญิงใดๆ ด้วยกามราคะ ให้พึงระลึกและตระหนักไว้ด้วยว่า “ฟ้ามีตา” รวมถึงสัจจะธรรมที่ว่า “ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว” รวมถึง “สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม” ก็เลือกเอาและคิดให้ดีก่อนว่า จะให้ผลกรรมดีเป็นของตน หรือจะตายทุรนทุรายด้วยบาปหนัก

 

ที่สำคัญยิ่งพึงระลึกไว้อีกด้วยว่า ความตาย อย่างไรก็ตายทุกคน แต่สิ่งที่ไม่ตายไปจากโลกนี้คือ “ผลกรรมดี ผลกรรมชั่ว" ที่ได้สร้างไว้

 

เราเลือกได้ว่าจะฝากดี หรือฝากชั่วไว้ในกาลโลกให้อนุชนได้จดจำ...!!!

 

///////////////////////////////////////


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที