สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทยญี่ปุ่น) Technology Promotion Association (Thailand-Japan)

EMPLOYMENT APPLICATION FORM ใบสมัคร

Personal Details รายละเอียดส่วนตัว

สถานะ

Education Backgroud ประวัติการศึกษา

อนุปริญญา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
อื่นๆ

Working Experience" ประวัติการทำงาน

โปรดระบุประวัติการทำงานในปัจจุบัน

ภาษีเงินได้
รายได้อื่นๆ ที่ได้จากที่ทำงานปัจจุบันต่อเดือน (บาท)
กรุณากรอกประวัติการทำงานตามลำดับก่อน-หลัง
เงินเดือน
ตำแหน่งงาน ลักษณะงาน และสาเหตุที่ออก
เงินเดือน
ตำแหน่งงาน ลักษณะงาน และสาเหตุที่ออก
เงินเดือน
ตำแหน่งงาน ลักษณะงาน และสาเหตุที่ออก

Special Trainings and Other Apprenticeships หลักสูตรการฝึกอบรมและการฝึกงาน

โปรดระบุรายชื่อหลักสูตรการฝึกอบรมและ/หรือการฝึกงานอื่นๆ ของท่าน

หลักสูตรการฝึกอบรม/ฝึกงาน
สถาบันที่ฝึกอบรม/ฝึกงาน
วันที่อบรม/ฝึกงาน
จำนวนชั่วโมง
รายการที่ 1
รายการที่ 2
รายการที่ 3
รายการที่ 4
รายการที่ 5

Skills ทักษะ/ความชำนาญ

กรุณาระบุระดับความสามารถของท่าน โดยใช้ตัวอักษร
E = excellent (ดีมาก) G = good (ดี) F = fair (พอใช้) P = poor (ไม่ได้)

ความสามารถทางภาษา
ภาษาการพูดการฟังการอ่านการเขียน
1. ไทย
2. อังกฤษ
3. ญี่ปุ่น
4. จีน
5. เกาหลี

If avaliable, please provide testing score and the year you undertook

Type of APTOEICTOEFL
Accountant
Score
When (year)
ทักษะทางคอมพิวเตอร์
โปรแกรมระดับความสามารถ
1. Ms.office
2. Photoshop
3. Internet
4. Unix
5. Windows NT
6. SAP
7. Pagemaker
8. Indesign
9. อื่นๆ ระบุ
ทักษะการพิมพ์ดีด
พิมพ์ภาษาความเร็ว
1. ไทย
2. อังกฤษ

General Information ข้อมูลทั่วไป

ท่านทราบข่าวการรับสมัครงานนี้ได้อย่างไร

ท่านมีญาติหรือคนรู้จักที่ทำงานในสมาคมฯ

สถานะทางทหาร

สุขภาพทั่วไปของท่าน

Good (ดี)

ท่านเคยป่วยหรือเคยประสบอุบัติเหตุรุนแรงในช่วงสองปีที่ผ่านมาหรือไม่

ข้อมูลเพิ่มเติม


ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลทั้งหมดข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ หากภายหลังสมาคมฯ รับข้าพเจ้าเข้าทำงานแล้ว ปรากฏว่าข้อความในใบสมัครนี้ ไม่เป็นความจริง ข้าพเจ้ายินยอมให้สมาคมฯ เลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชยหรือค่าเสียหายใดๆทั้งสิ้น

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับพนักงานของสมาคม
  ข้าพเจ้าได้อ่านและรับทราบนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับพนักงานของสมาคมนี้แล้วหากระบบขัดข้องไม่สามารถส่งข้อมูลได้ ท่านสามารถ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร และส่งกลับมาที่สมาคมฯ โดยตรงได้ที่

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
534/4 ซอยพัฒนาการ 18 แขวง/เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์ 0-2717-3000(255) E-Mail: career@tpa.or.th