EMPLOYMENT
APPLICATION
TPA

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทยญี่ปุ่น)
Technology Promotion Association (Thailand-Japan)


Personal Details รายละเอียดส่วนตัว ชื่อ นามสกุล
ชื่อและนามสกุลภาษาอังกฤษ
บัตรประชาชน/บัตรราชการ เลขที่ ออกให้เมื่อ
เลขที่ผู้เสียภาษี ซ.ม. ก.ก.
เกิดวันที่ เดือน ปีพ.ศ. อายุ ปี
ภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัด กลุ่มเลือด สัญชาติ ศาสนา
ชื่อบิดา นามสกุล
อาชีพ สัญชาติ ศาสนา
ชื่อมารดา นามสกุล
อาชีพ สัญชาติ ศาสนา
สถานะ
ชื่อสามี / ภรรยา นามสกุลเดิม สัญชาติ ศาสนา
อาชีพ ทำงานที่
บุตรคนที่ 1: เพศ เกิด พ.ศ.
บุตรคนที่ 2: เพศ เกิด พ.ศ.
บุตรคนที่ 3: เพศ เกิด พ.ศ.
บุตรคนที่ 4: เพศ เกิด พ.ศ.

ที่อยู่ปัจจุบัน

โทรศัพท์ : E-mail Address :
Education Backgroud ประวัติการศึกษา
ระดับ ชื่อสถานศึกษา วุฒิการศึกษา วิชาเอก วิชาโท สำเร็จเมื่อ เกรดเฉลี่ย
อนุปริญญา
ป.ตรี
ป.โท
อื่นๆ
Employment History ประวัติการทำงาน โปรดระบุประวัติการทำงานของท่าน โดยเริ่มต้นจากการปัจจุบัน-อดีต
ปัจจุบันทำงานอยู่ที่ ประเภทกิจการ
สำนักงานอยู่ที่ โทรศัพท์
เข้าทำงานเมื่อ ในตำแหน่ง
ตำแหน่งปัจจุบัน
ลักษณะงานที่ทำโดยย่อ
เงินเดือนเมื่อเข้าทำงาน เงินเดือนปัจจุบัน
ภาษีเงินได้
รายได้อื่นๆ ที่ได้จากที่ทำงานปัจจุบันต่อเดือน
ค่าครองชีพ บาท
ค่าอาหาร บาท
ค่าล่วงเวลา บาท
เปอร์เซ็นต์จากการขาย บาท
ค่าช่วยเหลือบุตร บาท
ค่าพาหนะ บาท
ค่าน้ำมัน บาท
โบนัส บาท
อื่นๆ บาท
เดือน-ปี (ตามลำดับ) ก่อนหลัง ที่ทำงาน เงินเดือน ตำแหน่งงาน ลักษณะงาน และสาเหตุที่ออก
จาก ชื่อ อัตราเริ่มต้น
บาท
ตำแหน่ง
ถึง ที่ตั้ง
อัตราออก
บาท
ลักษณะงานที่ทำโดยย่อ
รวมเวลา
ปี
เดือน
ประเภทกิจการ
  สาเหตุออก โปรดระบุ
 
จาก ชื่อ อัตราเริ่มต้น
บาท
ตำแหน่ง
ถึง ที่ตั้ง
อัตราออก
บาท
ลักษณะงานที่ทำโดยย่อ
รวมเวลา
ปี
เดือน
ประเภทกิจการ
  สาเหตุออก โปรดระบุ
 
จาก ชื่อ อัตราเริ่มต้น
บาท
ตำแหน่ง
ถึง ที่ตั้ง
อัตราออก
บาท
ลักษณะงานที่ทำโดยย่อ
รวมเวลา
ปี
เดือน
ประเภทกิจการ
  สาเหตุออก โปรดระบุ

Special Trainings and Other Apprenticeships หลักสูตรการฝึกอบรมและการฝึกงาน
โปรดระบุรายชื่อหลักสูตรการฝึกอบรมและ/หรือการฝึกงานอื่นๆ ของท่าน
หลักสูตรการฝึกอบรม/ฝึกงาน สถาบันที่ฝึกอบรม/ฝึกงาน วันที่อบรม/ฝึกงาน จำนวนชั่วโมง
Skills ทักษะ/ความชำนาญ

กรุณาระบุระดับความสามารถของท่าน โดยใช้ตัวอักษร
E = excellent (ดีมาก) G = good (ดี) F = fair (พอใช้) L = little (เล็กน้อย)

ความสามารถทางภาษา
ภาษา การพูด การฟัง การอ่าน การเขียน
1. ไทย
2. อังกฤษ
3. ญี่ปุ่น
4. จีน
5. เกาหลี

If avaliable, please provide testing score and the year you undertook

Type of AP TOEIC TOEFL
Accountant
Score
When (year)
ทักษะทางคอมพิวเตอร์
โปรแกรม ระดับความสามารถ
1. Ms.office
2. Photoshop
3. Internet
4. Unix
5. Windows NT
6. SAP
7. Pagemaker
8. Indesign
9. อื่นๆ ระบุ
ทักษะการพิมพ์ดีด
พิมพ์ภาษา ความเร็ว
1. ไทย
2. อังกฤษ
Profesional References (excluded personal reference) ผู้รับรองในสายงานอาชีพ (โปรดระบุชื่อผู้รับรองที่ไม่ใช่ญาติของท่าน)
ชื่อผู้รับรอง : ที่ทำงานของผู้รับรอง:
หมายเลขโทรศัพท์: ตำแหน่ง: ความสัมพันธ์ทางสายอาชีพ :
General Information ข้อมูลทั่วไป

ท่านทราบข่าวการรับสมัครงานนี้ได้อย่างไร

ท่านมีญาติหรือคนรู้จักที่ทำงานในสมาคมฯ

ชื่อญาติหรือคนรู้จัก หน่วยงาน ความสัมพันธ์

สถานะทางทหาร

สุขภาพทั่วไปของท่าน

ท่านเคยป่วยหรือเคยประสบอุบัติเหตุรุนแรงในช่วงสองปีที่ผ่านมาหรือไม่

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลทั้งหมดข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ หากภายหลังสมาคมฯ รับข้าพเจ้าเข้าทำงานแล้ว ปรากฎว่าข้อความในใบสมัครนี้ ไม่เป็นความจริง ข้าพเจ้ายินยอมให้สมาคมฯ เลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชยหรือค่าเสียหายใดๆทั้งสิ้น


หากระบบขัดข้องไม่สามารถส่งข้อมูลได้ ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร และส่งกลับมาที่สมาคมฯ โดยตรงได้ที่
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
534/4 ซอยพัฒนาการ 18 แขวง/เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์ 0-2717-3000(255) E-Mail: career@tpa.or.th