ลงทะเบียนสมัครเรียน

แบบความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
สำหรับนักเรียนของโรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

เอกสารการแจ้งขอความยินยอมนี้ เป็นส่วนหนึ่งซึ่งแนบท้าย “นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับนักเรียนของโรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)” ซึ่งท่านในฐานะนักเรียนและ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ได้อ่านและทราบนโยบายดังกล่าวในรายละเอียดแล้ว จึงแสดงความยินยอมดังต่อไปนี้

ส่วนที่ 1 ความยินยอมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นนักเรียน

ผู้แสดงเจตนาสมัครเรียนหรือทดสอบหรืออบรมตามหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาเกาหลีของโรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ได้อ่านและทราบรายละเอียด การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับนักเรียนของโรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ที่สมาคมฯ ได้แจ้งแล้ว จึงขอแสดงเจตนายินยอมเกี่ยวกับการ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าดังนี้

ความยินยอมสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อการเรียนการสอนหรือการทดสอบหรือการอบรม

  1. ข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล เช่น สัญชาติ ศาสนาที่ปรากฎอยู่หรือเป็นส่วนหนึ่งใน บัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางของข้าพเจ้า เพื่อการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับนิติสัมพันธ์ การเรียนหรือการทดสอบหรือการอบรมระหว่างข้าพเจ้ากับสมาคมฯ ซึ่งรวมถึงการสมัครเข้าเรียน การปฏิบัติตาม กฎระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน การดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล การออกประกาศนียบัตร หนังสือรับรอง ฯลฯ หากท่านไม่ยินยอม สมาคมฯ อาจไม่สามารถรับท่านเข้าเรียนหรือทดสอบหรืออบรมกับ สมาคมฯ ได้
  2. ข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์ในการประเมินความพึงพอใจของท่านต่อการเรียนการสอน รวมถึงการ ประเมินผลหลักสูตร ประเมินผลครูหรืออาจารย์ ประเมินผลการบริหารจัดการของ สมาคมฯ เพื่อเป็นข้อมูลให้ สมาคมนำไปใช้ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร บุคลากร การบริหารจัดการเกี่ยวกับการเรียนหรือการทดสอบหรือการ อบรมที่สมาคมฯ จัดให้บริการ หากท่านไม่ยินยอม สมาคมฯ อาจไม่สามารถปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน การทดสอบ การอบรม ให้ดีขึ้น หรือเหมาะสมกับความต้องการของท่านได้
  3. ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ ภาพถ่าย และหรือวีดิทัศน์ ในขณะการอบรม การเรียนการสอน เพื่อวัตถุประสงค์จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์และหรือแบบไฮบริด เพื่อเป็นข้อมูลให้สมาคมฯ นำไปใช้ให้บริการสำหรับนักเรียนที่ขาดเรียนบางช่วงเวลา บริการสำหรับการเรียนทบทวน เป็นต้น หากท่านไม่ยินยอม สมาคมฯ อาจไม่สามารถรับท่านเข้าเรียนแบบออนไลน์และหรือแบบไฮบริดกับสมาคมฯ ได้ หรือไม่สามารถให้บริการสำหรับท่านที่ขาดเรียนบางช่วงเวลา บริการสำหรับการเรียนทบทวน เป็นต้น

ความยินยอมสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อรับข่าวสารและสิทธิประโยชน์ต่างๆ

  1. ข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าต่อฝ่ายงานหรือหน่วยงานอื่นของ สมาคมฯ เช่น ข้อมูลติดต่อ รวมทั้งหมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ข้อมูลบัญชีการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์หรือ โปรแกรมการสนทนาออนไลน์ เพื่อวัตถุประสงค์ในการประชาสัมพันธ์ แจ้งข่าวสาร หรือข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับหลักสูตรการเรียนการสอน การทดสอบ กิจกรรมเกี่ยวกับการอบรม ศึกษา ทัศนศึกษา ฯลฯ ของโรงเรียนและ หน่วยงานอื่นของสมาคมฯ หากท่านไม่ยินยอม สมาคมฯ อาจไม่สามารถส่งข่าวสาร ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเรียนการสอนหรือสิทธิ ประโยชน์หรือบริการอื่นของสมาคมฯ แก่ท่านได้
  2. ข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งการเปิดเผยหรือส่งหรือโอนหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าต่อ บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นหรือผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่มีความร่วมมือหรือความตกลงกับสมาคมฯ เพื่อการ ประชาสัมพันธ์ แจ้งข่าวสาร สิทธิประโยชน์ต่างๆ แก่ท่าน หากท่านไม่ยินยอม ท่านอาจไม่ได้รับข่าวสาร สิทธิประโยชน์จากบุคคลที่สามที่มีความร่วมมือกับสมาคมฯ

ความยินยอมสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อจัดทำฐานลูกค้าการตลาด

  • ความยินยอมให้สมาคมฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า เพื่อวัตถุประสงค์ในการสำรวจความต้องการใช้ บริการต่างๆ ของสมาคม (Customer need) และเพื่อจัดทำฐานลูกค้าการตลาด รวมทั้งการวิเคราะห์เพื่อนำไปสู่การ นำเสนอบริการต่างๆ ที่สมาคมเห็นว่าเหมาะสมกับท่าน หากท่านไม่ยินยอม สมาคมฯ จะไม่สามารถนำข้อมูลของท่านไปประมวลผลเพื่อนำไปสู่การนำเสนอบริการ ต่างๆ ที่สมาคมฯ เห็นว่าเหมาะสมกับท่าน

ส่วนที่ 2 ความยินยอมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ที่เป็นผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้เยาว์
(เฉพาะนักเรียนอายุต่ำกว่า 20 ปี)

ซึ่งเป็น “นักเรียน” มีสถานะทางกฎหมายเป็นผู้เยาว์
มีสถานะเป็น “ผู้แทนโดยชอบธรรมของนักเรียน” ดังกล่าว

ได้อ่านและทราบรายละเอียดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับนักเรียน ของโรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ที่สมาคมฯ ได้แจ้งต่อท่านแล้ว จึงขอแสดง เจตนายินยอม ดังนี้

ความยินยอมสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของนักเรียนและเป็นผู้เยาว์
  • ความยินยอมให้สมาคมฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล เช่น สัญชาติ ศาสนาที่ปรากฎ อยู่หรือเป็นส่วนหนึ่งในบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางของนักเรียนดังกล่าว เพื่อการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับนิติสัมพันธ์การเรียนหรือการทดสอบหรือการอบรมระหว่างนักเรียนกับสมาคมฯ ซึ่งรวมถึงการสมัคร เข้าเรียน การปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน การดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล การออกประกาศนียบัตร หนังสือรับรอง ฯลฯ หากท่านไม่ยินยอม สมาคมฯ อาจไม่สามารถรับสมัครนักเรียนที่เป็นผู้เยาว์ซึ่งอยู่ในอำนาจปกครองของท่าน เข้าเรียนหรือทดสอบหรืออบรมกับสมาคมฯ ได้

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับนักเรียนของโรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
  ข้าพเจ้าได้อ่านและรับทราบนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับนักเรียนของโรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) นี้แล้ว