TPA Writer Where The new ideas begin

แม่น้องมุก
ผู้เขียน
แม่น้องมุก
อัพเดท
13 มี.ค. 2008 12.49 น.

Compliance Rules กฎเกณฑ์ตัวใหม่ที่บริษัทนำมาชี้แจงแถลงไขให้พนักงานรับทราบ โดยเฉพาะกลุ่มบริษัทญี่ปุ่น

รู้จัก SOX ก่อน J-SOX

SOX หรือ Sarbanes-Oxley Act มีหลักสำคัญ ๆ 5 ประการ คือ
1. การกำกับดูแลผู้สอบบัญชี คือ SEC หรือ Security and Exchange Commission ของ U.S. จะทำหน้าที่กำกับดูแลผู้สอบบัญชี โดยมีการขึ้นทะเบียนสำนักงานสอบบัญชี  ซึ่งมาตรฐานการบัญชีที่ SEC ยอมรับ จะต้องออกโดยหน่วยงานอิสระที่ไม่ถูกครอบงำโดยสำนักงานตรวจสอบบัญชี และหน่วยงานกำหนดมาตรฐานการบัญชีต้องเสนอรายงานประจำปีให้ SEC และเผยแพร่ต่อสาธารณชน ซึ่งต้องกำหนดความถี่ในการเข้าตรวจสอบ และมีบทลงโทษสำนักงานสอบบัญชีหากมีการปฏิบัติหน้าที่บกพร่อง
2. มาตรฐานการบัญชี คือ จะต้องมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ Off-balance sheet หรือภาระผูกพัน หรือความสัมพันธ์กับบริษัทที่ได้นำมาจัดทำงบการเงินรวม  ทั้งนี้ การจัดทำประมาณการทางการเงินต้องจัดทำตาม GAAP หรือ Generally Accepted Accounting Principles (คือขอบเขตหรือข้อกำหนดมาตรฐานสำหรับบัญชีการเงิน) จะต้องไม่เป็นเท็ง ไม่ปกปิดข้อมูลและทำให้เข้าใจผิด และสามารถเปรียบเทียบเพื่ออธิบายเหตุผลของความแตกต่างจากงบการเงิน
3.ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี คือ การกำหนดประเภทและเงื่อนไขของงานบริการอื่น (non-audit services) ที่ห้ามสำนักงานสอบบัญชีให้บริการลูกค้า และต้องมีการหมุนเวียน audit partner ทุก 5 ปี พร้อมทั้งห้ามรับงานสอบบัญชีในบริษัทจดทะเบียนที่มีผู้บริหารในตำแหน่งสำคัญ และเคยเป็นลูกจ้างของสำนักงานสอบบัญชีนั้นในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา และสำนักงานสอบบัญชีจะต้องเสนอรายงานต่อ audit committee ในเรื่องนโยบายการบัญชีที่ใช้และการสื่อสารระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท
4. ผู้ทำบัญชี คือ จะกล่าวถึงความรับผิดชอบของ CEO (Chief of Executive Officer) และ CFO (Chief of Financial Officer) ซึ่งจะต้องรับผิดชอบโดยจัดให้มีระบบการควบคุมและประเมินประสิทธิภาพภายใน รับรองความถูกต้องครบถ้วนของรายงานทางการเงิน และถ้าบริษัทถูกสั่งให้แก้ไขตัวเลขในงบการเงิน CEO และ CFO จะต้องคืนโบนัส ค่าตอบแทน และกำไรที่ได้จากการขายหลักทรัพย์ในช่วง 12 เดือนหลังยื่นรายงานในครั้งแรกด้วย นอกจากนี้ยังมีข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกรรมการและผู้บริหาร คือ ห้ามใช้อิทธิพล บังคับ หรือให้ข้อมูลผิด ๆ จนทำให้ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นต่องบการเงินไม่ถูกต้อง ห้ามกู้หรือเพิ่มวงเงินสินเชื่อส่วนบุคคลทั้งทางตรงและทางอ้อม และ SEC มีอำนาจสั่งห้ามบุคคลใด ๆ เป็นกรรมการหรือผู้บริหาร หากพบว่ามีพฤติกรรมไม่เหมาะสม
5. กรรมการตรวจสอบ จะต้องมีความเป็นอิสระ และควรมีผู้เชี่ยวชาญทางการเงินอย่างน้อย 1 คน (ถ้าไม่มี ให้เปิดเผยเหตุผล) มีหน้าที่แต่งตั้ง กำหนดค่าตอบแทน ดูแลการทำงานของสำนักงานสอบบัญชี และอนุมัติการกำหนดกระบวนการรับข้อร้องเรียนและการจ้างที่ปรึกษาอิสระ
โหวตให้คะแนนบทความ


facebook