TPA Writer Where The new ideas begin

ChanoLogy
ผู้เขียน
ChanoLogy
อัพเดท
23 พ.ย. 2006 22.16 น.

KAIZEN Society
สังคมของคนที่รักการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องไม่หยุดยั้งในยุค Knowledge Society

ไคเซ็นคืออะไร

KAI

ZEN

ไคเซ็น มาจากภาษาญี่ปุ่น มีความหมายว่า การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งแน่นอน เจ้าของหลักการคือคนญี่ปุ่นนั่นเอง

KAI = ต่อเนื่อง, ZEN = เปลี่ยนแปลง, การทำให้ดีขึ้น

 

แนวคิดระบบไคเซ็น

“ระบบไคเซ็น” หรือมีชื่อเรียกอีกว่า “ระบบการรายงานผลการปฏิบัติไคเซ็น” กิจกรรมการปรับปรุงตนเองอย่างต่อเนื่อง  เป็นการปรับปรุงวิธีการทำงานของตนเอง แล้วเขียนรายงานผลการปรับปรุงนั้นอย่างง่ายๆ ลงไปในใบรายงานผลการไคเซ็นหลังจากนั้นหาข้อปรับปรุงต่อไป

 

ไคเซ็น คือ การที่บุคคล หรือ กลุ่มบุคคล เสนอแนวคิดสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน สามารถนำออกมาใช้เพื่อแก้ไข และปรับปรุงสิ่งที่บกพร่อง ให้มีสภาพดีขึ้นโดยผ่านกระบวนการที่วางไว้เป็นเกณฑ์ปฏิบัติ

 

ไคเซ็น เป็นแนวคิดที่นำมาใช้ในการบริหารการจัดการการอย่างมีประสิทธิผล โดยมุ่งเน้นที่การมีส่วนร่วมของพนักงานทุกคน ร่วมกันแสวงหาแนวทางใหม่ๆ เพื่อปรับปรุงวิธีการทำงานและสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ดีขึ้นอยู่เสมอ หัวใจสำคัญอยู่ที่ต้องมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องไม่มีที่สิ้นสุด (Continuous Improvement)

โหวตให้คะแนนบทความ


facebook