TPA Writer Where The new ideas begin

ชนากร
ผู้เขียน
ชนากร
อัพเดท
10 ส.ค. 2011 22.25 น.

เครื่องตอกบัตร นะ

เครื่องตอกบัตร อะ

 

เครื่องตอกบัตร

141568_9797645.jpg141568_market-20100615120102.jpg


เครื่องตอกบัตร เป็นอุปกรณ์ที่ใช้แสดงเวลาเข้า - ออกของพนักงาน โดยส่วนใหญ่ เครื่องจะรองรับพนักงานได้ 10 - 500 คน


มีลักษณะเฉพาะตัว คือ มีนาฬิกาเป็นหน้าปัดขนาดใหญ่ เห็นได้ชัดเจนโดยส่วนมากแล้ว จะนิยมติดกำแพงทางเข้าของโรงงานหรือ


สำนักงานมี ระบบการทำงานแบ่งเป็น
2 ระบบ คือ

- ส่วนระบบนาฬิกา และการทำงานเป็น ระบบ MICRO- COMPUTER

- ส่วนของระบบการตอกบัตรเป็น ระบบ MECHANICS


ระบบ MICRO - COMPUTER ทำให้สามารถป้อนคำสั่งในการทำงานได้ตามที่เรากำหนด และแบบ คอมพิวเตอร์ คือ

- สามารถปรับปฏิทินเองอัตโนมัติ (เช่น เดือนกุมภาพันธ์ มี 28 วัน)

- สามารถตั้งเวลาเปลี่ยนสีริบบอน ได้วันละ 6 ครั้ง

- สามารถตั้งเวลาให้เสียงดนตรีเตือนเข้าออกงานได้ตามเวลาที่เปลี่ยนสีริบบอน

ระบบ MECHANICS ในการตอกบัตร คือ การใช้ระบบค้อนตอกซึ่งแข็งแรงทนทาน  • ทำไม คนทำงาน หรือ สำนักงานต้องใช้อุปกรณ์นั้นๆ

เพื่อเก็บบันทึกข้อมูลเวลาเข้า – ออกของพนักงาน สะดวกแก่การตรวจสอบเวลามาสายหรือขาดงาน โดยเป็นหลักฐานที่มี

ลายลักษณ์อักษรยืนยันอย่างชัดเจน เครื่องบางรุ่นสามารถเก็บข้อมูลในคอมพิวเตอร์ได้ จึงสะดวกในการทำบันทึกสถิติการ

มาของพนักงานแต่ละคน เพื่อเอาไปประเมินคุณภาพของพนักงาน


  • ใช้เมื่อไหร่ในสำนักงาน

ใช้เมื่อต้องการบันทึกเวลาเข้า – ออก งานของพนักงานในบริษัท หรือสำนักงาน


  • ใครที่ใช้ และ มีหน้าอะไร เกี่ยวข้อง กับ อุปกรณ์หรือ เทคโนโลยีนั้น

พนักงานทุกคนที่อยู่ในบริษัทหรือสำนักงาน เพราะต้องบันทึกข้อมูลเวลาเข้า – ออก ในการทำงาน เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการทำงาน


  • การติดตั้ง ใช้งาน อุปกรณ์ หรือเทคโนโลยี นั้นๆ


    การติดตั้งเครื่องตอกบัตร เครื่องตอกบัตรจะเป็นอุปกรณ์ที่ติดกับฝาพนัง โดยมากแล้วจะติดตรงทางเข้า – ออก


    หรือตามทางเดินของพนักงานส่วนใหญ่


  • สรุปประโยชน์ ของการใช้ งาน อุปกรณ์ หรือเทคโนโลยี นั้นๆ ทำให้เกิด QCDM ต่อองค์กรอย่างไร

Quality (คุณภาพ)

เป็นการกระตุ้นให้พนักงานกระตือรือล้นที่จะมาเข้างานอย่างตรงเวลาและสร้างพฤติกรรมให้ติดเป็นนิสัย ส่งเสริมบุคลิกให้เป็น

คนตรงต่อเวลา

Cost (ค่าใช้จ่าย)

ในสมัยก่อนการเช็คเวลาเข้า – ออก จะเป็นการจดบันทึกในกระดาษเพื่อเป็นการประหยัดต้นทุนในการทำงาน

เครื่องตอกบัตรจะสามารถเก็บข้อมูลในลัษณะข้อมูลในคอมพิวเตอร์ได้ เครื่องตอกบัตรมีการพัฒนาจากเป็นกระดาษเสียบเข้าเครื่อง


และค้อนจะทำการตอกพิมเวลาออกมาพัฒนาเป็นใช้การปั้มลายนิ้วมือแทน


Delivery (การจัดส่งสินค้า)

เครื่องตอกบัตรนี้สะดวกรวดเรวในการเก็บข้อมูลมีการบันทึกที่ชัดเจนและแน่นอน พนักงานทุกคนสามารถตรวจสอบได้


Money (เงิน)

เป็นการลงทุนครั้งเดียวแล้วใช้งานได้นานคือการซื้อเครื่องนี้มาใช้ที่สำนักงานแต่ได้รับผลกลับมาอย่างมีประโยชน์เพราะ


เป็นการเพิ่มความสะดวกในการบันทึกของมูลการเข้างานของพนักงาน เครื่องตอกบัตรจึงถือเป็นสิ่งที่บริษัททุกบริษัทควรมี

อ้างอิง http://www.d-smartsolution.com/

นาย ชนากร วิเศษสุวรรณ

5101101030 E-office

โหวตให้คะแนนบทความ

  • ตอนที่ 1 : เครื่องตอกบัตร อะ

facebook