หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา ข่าวสารกิจกรรม สมัครอย่างไร การเรียนออนไลน์ ติดต่อเรา ติดต่อเรา

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ลงทะเบียนที่นี่
กรุณากรอกชื่อและรหัสผ่าน


ค้นหาหลักสูตร


ระบุชื่อหลักสูตรที่ต้องการ


แบบประเมินตนเอง
แบบประเมินตนเอง

หลักสูตรแนะนำ

 

เทคนิคการประสานงาน

รหัสหลักสูตร ::.   HR-07112011
ค่าลงทะเบียน ::.   500
บทคัดย่อ ::.

หลักสูตรเทคนิคการประสานงานมีวัตถุประสงค์ที่จะให้การเรียนรู้ ในเรื่องความหมาย องค์ประกอบ และวัตถุประสงค์ของการประสานงาน รวมถึงความสัมพันธ์ของการประสานงานกับความร่วมมือให้ความเข้าใจหลักและวิธีการประสานงาน การจัดระบบและรูปแบบของการประสานงาน การป้องกันปัญหาของการประสานงาน ตลอดจนการประเมินผลการประสานงาน ประโยชน์ที่จะได้รับจากการศึกษาดังกล่าวข้างต้น จะช่วยให้การประสานงานมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน

รายละเอียด ::.   

วัตถุประสงค์ของการประสานงาน

                การประสานงานเกิดจากความต้องการที่จะให้งาน หรือกิจกรรมย่อย ๆ ที่จะทำเกิดผลสำเร็จ โดยปฏิบัติอย่างสอดคล้องในจังหวะ เวลาเดียวกัน ได้ผลงานที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่เป็นไปตามข้อกำหนด   ประหยัดเวลาและทรัพยากรในการปฏิบัติงาน

ก่อนการประสานงานเราควรกำหนดความต้องการให้แน่ชัดว่าเราจะประสานงานให้เกิดอะไรหรือเป็นอย่างไร หรือจะทำให้ได้ผลรับอย่างไร เพราะหากว่าไม่มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนเราก็อาจจะประสานงานไปผิดจากที่ควรจะเป็น โดยทั่วไปเราประสานงานเพื่อให้การดำเนินงานมีความสะดวกราบรื่นไม่เกิดปัญหาข้อขัดแย้ง แต่ในการประสานงานในแต่ละครั้งหรือในแต่ละกรณี  เราประสานงานโดยวัตถุประสงค์เฉพาะ ดังนี้

1.  เพื่อแจ้งให้ผู้ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องทราบ

2.  เพื่อรักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์อันดี

                                3.  เพื่อขอคำยินยอมหรือความเห็นชอบ

                                4.  เพื่อขอความช่วยเหลือ

                                5.  เพื่อขจัดข้อขัดแย้งอันอาจมีขึ้น

ประโยชน์ของการประสานงาน

การประสานงาน ทำให้เกิดกำลังกลุ่มเป็นกำลังที่เกิดขึ้นใหม่จากแรงประสาน  ที่ว่าเป็นกำลังใหม่เพราะหากเอากำลังเดิมของแต่ละคนรวมเข้าด้วยกันทั้งหมดก็ยังจะน้อยกว่ากำลังกลุ่มที่เกิดจากแรงประสาน

การประสานงานทำให้ได้รับสิ่งที่เป็นผลดีหรือเป็นคุณ ดังนี้

1.  ช่วยให้การทำงานบรรลุเป้าหมายโดยราบรื่นและรวดเร็ว

                2.  ช่วยให้ทุกคน ทุกฝ่าย มีความเข้าใจถึงนโยบายและวัตถุประสงค์ของหน่วยงานได้ดียิ่งขึ้น

3.  ช่วยประหยัดเวลาในการทำงาน

4.  ช่วยประหยัดเงิน วัสดุและสิ่งของต่าง ๆ

5.  ช่วยให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

6.  ช่วยให้เกิดการทำงานเป็นทีม

7.  ช่วยเพิ่มผลสำเร็จของงานให้มากขึ้น

8.  ช่วยสร้างความเข้าใจอันดี และสามัคคีธรรมในหมู่คณะ

9.  ช่วยป้องกันการก้าวก่ายหน้าที่

10. ช่วยขจัดปัญหาการทำงานซ้ำซ้อนหรือเหลื่อมล้ำกัน

11. ช่วยให้เข้าใจข้อเท็จจริงและปัญหาของหน่วยงานอื่น

12. ช่วยสร้างความกลมเกลียว

13. ช่วยลดข้อขัดแย้งในการทำงาน

14. ช่วยสร้างเสริมขวัญในการทำงาน

15. ช่วยให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน

16. ช่วยกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์และลู่ทางการปรับปรุงงาน

17. ช่วยเพาะนิสัยการให้ความร่วมมือ

18. ช่วยสร้างความสำนึกในการรับผิดชอบร่วมกัน

 

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

1.  ผู้บริหารทุกระดับ

2.  หัวหน้างาน

                         3.  พนักงานที่ต้องติดต่อประสานงานระหว่างบุคคลหรือหน่วยงาน

                         4.  บุคคลทั่วไป

 

 

บทเรียน ::.

    บทที่ 1  ผู้บริหารกับการประสานงาน
    บทที่ 2  การประสานงานกับความร่วมมือ
    บทที่ 3  หลักและวิธีการประสานงาน
    บทที่ 4  การจัดระบบการประสานงาน
    บทที่ 5  รูปแบบของการประสานงาน
    บทที่ 6  ปัญหาและอุปสรรคของการประสานงาน
    บทที่ 7  การประสานงานที่มีประสิทธิภาพ
    บทที่ 8  การประเมินผลการประสานงาน

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ ::.
 
 

   สมัครเรียน